Skoči do osrednje vsebine

Možnosti dodatnih sredstev za izboljšanje raziskovalno-razvojnega potenciala za znanstveno odličnost

V začetku jeseni se izteka rok za prijavo na tri razpise v okviru največjega programa za spodbujanje raziskav, razvoja in inovacij.

V okviru delovnega programa Širitev sodelovanja in spodbujanje odličnosti (angleško Widening Participation and Spreading Excellence), s katerim Evropska unija zmanjšuje razlike med državami članicami na področju učinkovitosti in uspešnosti izvajanja raziskovalno-inovacijskih aktivnosti, se bo 28. septembra 2023 iztekel rok za oddajo projektnih predlogov za tri javne razpise: »Twinning«, »Pathways to Synergies« in »Hop-on facility«.

Javni razpis »Twinning« je namenjen izmenjavi znanj in izkušenj med raziskovalnimi institucijami in vodilnimi partnerji na določenem znanstvenem področju. Deli se na dve področji (prijava na oba sklopa ni možna):

  1. »Twinning »bottom up«« s poudarkom na krepitvi znanstvene odličnosti in inovacijske sposobnosti na določenem področju ter krepitvi znanj in spretnosti pri upravljanju in vodenju, pri čemer sta posebej izpostavljeni vloga in kvaliteta vodilnih partnerjev v projektu (dostop do infrastrukture, novi pristopi, mobilnost kadrov idr.). Predvideni kvalitativni in kvantitativni učinki so znanstvene objave, sodelovanja z gospodarstvom, intelektualna lastnina ter novi inovativni produkti in storitve.
  2. »Twinning Green Deal« kot del evropske strategije na področju Zelenega prehoda, predvsem na področju transporta, industrije, energije, ekološke učinkovitosti stavb, narave in varovanja zdravja.

Javni razpis »Pathways to Synergies« spodbuja sinergije med različnimi viri financiranja za izboljšanje konkurenčnosti ter prenosa znanja kroga. Poglavitni cilj te poti je, da nekdanji posamezni upravičenci regionalnih programov financiranja s čezmejnim sodelovanjem izstopijo iz izolacije in se pripravijo na sodelovanje na razpisih programa Obzorje Evropa. Gre torej za strategijo internacionalizacije, razvoja človeških virov, izboljšanega dostopa do mrež in skupnosti, izboljšane konkurenčnost in učinkovitejše uporabe raziskovalno-inovacijske infrastrukture. Razpis obenem spodbuja tudi valorizacijo znanja, nadgradnjo rezultatov Obzorja 2020 in Obzorja Evropa ter konkurenčnosti in internacionalizacijo upravičencev sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Javni razpis »Hop-on facility« omogoča raziskovalnim ustanovam iz držav širitve (angleško widening countries), da se pridružijo že potekajočim ukrepom raziskovalno-inovacijskih aktivnosti v okviru drugega stebra programa Obzorje Evropa in programa EIC Pathfinder. Javni razpis služi mobilizaciji odličnosti v državah širitve, odpiranju zaprtih silosov konzorcijev, izboljšanju prepoznavnosti sodelujočih iz držav širitve, izboljšanju raziskovalne odličnosti na posameznih področjih in razvoju novih talentov.

Vsi trije razpisi spodbujajo učinkovitost raziskovalno-inovacijskih dejavnosti, zmanjšujejo razlike med državami ter preko različnih ukrepov, kot so investicije, mentorstvo, mreženje ter druge skupne partnerske aktivnosti z državami, ki so vodilne na področju raziskovalno-inovacijskih dejavnosti, hkrati spodbujajo zaposlovanje, rast in konkurenčnost v Evropi.

Dodatne informacije o vseh treh razpisih »Widening Participation and Spreading Excellence« (v angleščini).