Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 60. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.2. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.5. Predlog uredbe o izvajanju aktivnosti in tehnične pomoči programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju državne javne službe na osuševalnih in namakalnih sistemih, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.8. Predlog uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Visoko 2 v občini Škofja Loka, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.9. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine V-3/84 za ogrevanje objektov na Izlakah, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.10. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.11. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (ES) o kozmetičnih izdelkih, poročevalec: dr. Robert Golob (MZ)    Gradivo

1.12. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o določitvi seznama strateškega blaga in pripadajočih nadzornih režimih, poročevalec: dr. Robert Golob (MZ)    Gradivo

1.13. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.14. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o preoblikovanju Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, p. o., v javni zavod Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.15. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.16. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda »Študentski dom Ljubljana«, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.17. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o soglasju k vsebini razpisa za vpis v magistrske študijske programe druge stopnje za študijsko leto 2023/2024, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.18. Predlog sklepa o ohranitvi statusa podružnične šole – Podružnična šola Soča, poročevalec: dr. Darjo Felda    Gradivo

1.19. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Igralni salon Casino Lido Terme Čatež«, poročevalec: Klemen Boštjančič

1.20. Predlog povečanja namenskega premoženja in kapitala Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, poročevalec: Simon Maljevac

1.21. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z deževjem in poplavami med 6. in 7. majem 2023, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.22. Predlog odgovora na priporočilo Zagovornika načela enakosti glede uresničevanja priporočil Odbora za pravice oseb z invalidnostmi v zvezi s Konvencijo o pravicah invalidov, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.23. Predlog soglasja k Predlogu kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.24. Poročilo o delu Koordinacije služb na morju za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.25. Predlog skupnega poročila o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2022, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.26. Poročilo o delu Odbora za podeljevanje Bloudkovih priznanj za leto 2022, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.27. Poročilo delovne skupine o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2019–2023 za leto 2022, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.28. Poročilo o izvajanju investicij v Slovenski vojski na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za investicije v Slovenski vojski v letih 2021 do 2026 za leto 2022, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.29. Predlog opredelitve Republike Slovenije v sodnem postopku v zadevi C-318/23 23 zaradi nesprejema vseh ukrepov, potrebnih za izvršitev sodbe z dne 16. julija 2015 v zadevi C-140/14 v delu, ki se nanaša na parcelo št. 115/1 k. o. Teharje (Bukovžlak), Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.30. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nepravilnega prenosa točke (a) tretjega odstavka 3. člena, 4. člena, šestega odstavka 3. člena ter prvega in tretjega odstavka 5. člena, tudi v povezavi z tretjim odstavkom 10. člena Direktive 2013/48/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in v postopkih na podlagi evropskega naloga za prijetje ter pravici do obvestitve tretje osebe ob odvzemu prostosti in do komunikacije s tretjimi osebami in konzularnimi organi med odvzemom prostosti, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

1.31. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prepovedi proizvodov, proizvedenih s prisilnim delom, na trgu Unije, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.32. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prisilnem licenciranju za krizno upravljanje in spremembi Uredbe (ES) št. 816/2006, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.33. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za konkurenčnost (varstvo potrošnikov, industrija in notranji trg) 24. in 25. julija 2023 v Bilbau, Poročevalec: Matjaž Han 

1.34. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta za konkurenčnost (raziskave) 27. in 28. julija 2023 v Santanderju, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.35. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za zdravje 27. in 28. julija 2023 v Las Palmasu, Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ) 

1.36. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 25. julija 2023 v Bruslju, Poročevalka: Irena Šinko 

1.37. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Hašemitske kraljevine Jordanije o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje za imetnike diplomatskih in službenih potnih listov, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.38. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o dvostranskem sodelovanju na področju vojaškega usposabljanja, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.39. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora št. A.PRG.CAP672.A, sklenjenega v okviru Programskega dogovora št. A.PRG.CAP672, med ministrstvi za obrambo in Evropsko obrambno agencijo o postopkih v zvezi z dovoljenji za čezmejne premike za premike po zraku v Evropi, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.40. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med AIIU Republika Slovenija (Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije) in AAIIC Republika Severna Makedonija (Odbor za preiskovanje letalskih nesreč in incidentov) o sodelovanju pri preiskovanju letalskih nesreč in incidentov, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.41. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na Natovi vaji kibernetske obrambe »Cyber Coalition 2023 – CC23«, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.42. Predlog humanitarnih prispevkov Mednarodnemu odboru Rdečega križa (ICRC) za Ukrajino, Svetovnemu programu za hrano (WFP) za pomoč v hrani v okviru programa "Žito iz Ukrajine" in Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) za Ukrajino ter Informacija o podpisu sporazuma o donaciji med Svetovno zdravstveno organizacijo in Vlado Republike Slovenije, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.43. Predlog napotitve policijskih atašejev Republike Slovenije v Republiko Albanijo, Romunijo, Republiko Bolgarijo ter nerezidenčno pokrivanje Madžarske in Republike Moldavije z obstoječo mrežo policijskih atašejev, Poročevalec: Boštjan Poklukar 

1.44. Predlog šestega periodičnega poročila Vlade Republike Slovenije o izvajanju Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manjšin v Republiki Sloveniji, poročevalec: Janez Doltar    Gradivo

1.45. Izhodišča za 78. zasedanje Generalne skupščine Organizacije združenih narodov, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.46. Izhodišča za udeležbo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na Vrhu Združenih narodov o prehranskih sistemih od 24. do 26. julija 2023 v Rimu, Poročevalka: Irena Šinko 

1.47. Informacija o srečanju ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in vodno gospodarstvo Severne Makedonije Ljupčem Nikolovskim 27. in 28. julija 2023 v Ljubljani, Poročevalka: Irena Šinko 

1.48. Informacija o predvidenih mednarodnih stikih Irene Šinko, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na otvoritvi 61. Mednarodnega kmetijskega sejma AGRA 26. avgusta 2023 v Gornji Radgoni, Poročevalka: Irena Šinko 

1.49. Informacija o srečanju Irene Šinko, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Yoshitsugom Minagawo, svetovalcem japonskega ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 25. septembra 2023 v Ljubljani, Poročevalka: Irena Šinko 

1.50. Informacija o udeležbi Irene Šinko, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na letošnjem prvem neformalnem srečanju »Skupine za gozd« na temo »Oblikovanje prihodnosti evropskih gozdov in gozdarskega sektorja – na poti naprej« 26. septembra 2023 na Dunaju, Poročevalka: Irena Šinko 

1.51. Informacija o udeležbi Tatjane Buzeti, državne sekretarke v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in dr. Darija Krajčiča, državnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, na ministrski konferenci »Kruh miru« od 20. do 22. septembra 2023 v Modri na Slovaškem, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlogi soglasij k statutom javnih zdravstvenih zavodov, Poročevalec: dr. Robert Golob (MZ) 

2.1. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice 

2.2. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje 

2.3. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice 

2.4. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana 

2.5. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija 

2.6. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Slovenj Gradec 

2.7. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano bolnišnično zdravljenje Sežana 

2.8. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik 

2.9. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični 

2.10. Predlog soglasja k Statutu Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino 

2.11. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto 

2.12. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna 

2.13. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola   Gradivo

2.14. Predlog soglasja k Statutu Nacionalnega inštituta za javno zdravje 

2.15. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota

2.16. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož 

2.17. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor 

2.18. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra 

2.19. Predlog soglasja k Statutu Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant 

2.20. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani 

2.21. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj

2.22. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča 

2.23. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj 

2.24. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik 

2.25. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana 

2.26. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje 

2.27. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica 

2.28. Predlog soglasja k Statutu javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Celje

2Č. Projekt »Članstvo Republike Slovenije v Varnostnem svetu OZN v obdobju 2024-2025, (projekt RS VS 2024-25)«, Poročevalka: Tanja Fajon

2D. Predlog zakona o statusnem preoblikovanju Vzajemne zdravstvene zavarovalnice d.v.z. – prva obravnava, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

3. Predlog uvrstitve novega projekta 2570-23-0014 Subvencioniran nakup službenih vozil 23 v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

3A. Predlog za uvrstitev dveh projektov pri proračunskem uporabniku 1914 - Slovenska vojska v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026 (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec 

3B. Predlog za spremembo veljavnega Načrta razvojnih programov 2023–2026 pri proračunskem uporabniku 1914 – Slovenska vojska (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Marjan Šarec 

3C. Predlog za uvrstitev novega projekta pri proračunskem uporabniku 1914 - Slovenska vojska v veljavni Načrt razvojnih programov 2023–2026, Poročevalec: Marjan Šarec 

4. Informacija o izvedbi projekta Potniški center Ljubljana na dan 30. 6. 2023, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

4B. Informacija o situaciji in izvajanju ukrepov za preprečevanje in omejitev širjenja afriške prašičje kuge (APK), poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

5. Informacija o podpisu dogovora med Ministrstvom za naravne vire in prostor in Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj in dogovora med Ministrstvom za okolje, podnebje in energijo in Ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj glede reševanja zamud pri pregledu zahtevkov za izplačilo, s ciljem zagotoviti 100% uspešnost črpanja sredstev evropske kohezijske politike v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

7.1. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje 

7.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije 

7.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za solidarno prihodnost 

7.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo 

7.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za javna plačila 

7.6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za mladino 

7.7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje 

7.8. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje investicij, podjetništva in internacionalizacije 

7.9. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino 

7.10. Predlog imenovanja glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

7.11. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju 

7.12. Predlog razrešitve in imenovanja nacionalne koordinatorke za Sredozemlje 

7.13. Predlog soglasja ustanovitelja k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor 

7.14. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 

7.15. Predlog sklepa o prenehanju mandata ravnatelja javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Dijaški dom Ptuj« 

7.16. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta za socialno ekonomijo 

7.18. Predlog izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za direktorico Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, za obdobje od 1. 5. 2023 do 31. 12. 2023 

7.19. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pomočnice direktorja Centra za socialno delo Koroška, Enota Slovenj Gradec

7.20. Predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi in o ciljih ter pričakovanih rezultatih dela z direktorico Slovenskega filmskega centra, javne agencije Republike Slovenije 

7.21. Predlog odločbe o zavrnitvi pritožbe Društva DOOR, Društvo za otroke, očetovstvo in resnico, zoper odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v zvezi z odvzemom statusa nevladne organizacije 

7.22. Predlog soglasja k sklenitvi najemne pogodbe za oddajo v najem prostora »Drama Kavarna« 

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Kabinetu predsednika Vlade Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Robert Golob 

8.2. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

8.3. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola, Poročevalec: Robert Golob (MZ) 

8.4. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. P 581/2022-III, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

8.5. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za finance, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

8.6. Predlog seznanitve z odstopno izjavo članice in predsednice Upravnega odbora Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve in imenovanje predstavnika ministrstva, pristojnega za preskrbo v Upravni odbor ter imenovanje predsednika Upravnega odbora, Poročevalec: Matjaž Han