Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 59. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61 za ogrevanje in potrebe kopališča v Rimski Čardi, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o izvajanju delegirane uredbe (EU) v zvezi z zahtevami za zbiranje podatkov o obsegu prodaje in uporabi protimikrobnih zdravil pri živalih, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2023/2024, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.7. Predlog odločbe o izbiri koncesionarja za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu, Poročevalka: Irena Šinko 

1.8. Predlog spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2023, Poročevalka: Irena Šinko

1.9. Prva sprememba Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.10. Informacija o subjektu za pogajanja in podpis sporazuma za izvajanje 8. in 18. točke 1. člena Direktive (EU) 2021/2118 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2021 o spremembi Direktive 2009/103/ES o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.11. Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.12. Letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za leto 2022 in uporaba bilančnega dobička, Poročevalec: Matjaž Han 

1.13. Letno poročilo Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022 in uporaba presežka prihodkov nad odhodki v letu 2022, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.14. Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2022, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.15. Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izvedbi Programa odprave posledic škode zaradi pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2021 ter seznanitev s Poročilom Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč za leto 2022 in s Poročilom o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2022, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.16. Državno poročilo o stanju na področju varstva pacientovih pravic za leto 2022, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.17. Peto poročilo delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.18. Predlog mnenja o Zahtevi za oceno ustavnosti drugega do šestega odstavka 10.a člena in 10.b člena Zakona o tujcih ter šeste alineje desetega odstavka 9. člena, drugega stavka osmega odstavka 18. člena in prve alineje prvega odstavka 78. člena Zakona o mednarodni zaščiti, Poročevalec: Boštjan Poklukar 

1.19. Predlog mnenja o Zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti 117. člena Gradbenega zakona, Poročevalec: Uroš Brežan

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Trajnostni ribolov v EU: trenutno stanje in usmeritve za leto 2024, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega sveta o sestavi Evropskega parlamenta, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.23. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba na III. vrhu EU – CELAC 17. in 18. julija 2023 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju ministrov za pravosodje in notranje zadeve od 19. do 21. julija 2023 v Logroñu, Poročevalec: Boštjan Poklukar 

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za ribištvo 17. in 18. julija 2023 v Vigu v Španiji, Poročevalka: Irena Šinko 

1.27. Informacija o odločitvi za avtomatično objavo poročil Evropskega odbora za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja ali kaznovanja (CPT) za Republiko Slovenijo, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

1.28. Dvaindvajseto poročilo Republike Slovenije o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene), poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.29. Poročilo tretjega ocenjevalnega kroga skupine strokovnjakov za ukrepanje proti trgovini z ljudmi (GRETA) o izvajanju določb Konvencije Sveta Evrope o ukrepanju proti trgovini z ljudmi, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.31. Informacija o obisku direktorice Evropske vesoljske agencije, pristojne za komercializacijo, industrijo in konkurenčnost Geraldine Naja 18. in 19. julija 2023 v Republiki Sloveniji, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

II. LISTA B

2. Poročilo o uresničevanju samooskrbe in rabi kmetijskih zemljišč (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko 

2A. Poročilo o končanih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o čezmejnem sodelovanju pri nudenju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja, Upravnega sporazuma o sodelovanju na področju nujne medicinske pomoči in bolnišničnega zdravljenja in Protokola o čezmejnem prevozu življenjsko ogroženih pacientov v Splošno bolnišnico Izola, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

2B. Predlog stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Visokošolskim sindikatom Slovenije, Poročevalec: dr. Igor Papič

2C. Predlog uvrstitve projekta 2180-23-3103 »Atletska ogrevalna steza in obnova tribune Tabor« v Načrt razvojnih programov 2023-2026, Poročevalec: Matjaž Han

2E. Predlog soglasja k Predlogu amandmajev k Predlogu zakona o dolgotrajni oskrbi (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljavec

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za digitalno preobrazbo

3.2. Predlog zavrnitve soglasja k imenovanju direktorja Študentskega doma Ljubljana

3.3. Predlog razrešitve in imenovanja nadomestnega člana Upravnega odbora javnega raziskovalnega zavoda Institut informacijskih znanosti 

3.4. Predlog ustanovitve Delovne skupine za podporo izvajanju Slovenske strategije trajnostne pametne specializacije 

3.5. Predlog ugotovitvene odločbe o prenehanju državnotožilske funkcije okrožni državni tožilki svétnici na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju 

3.6. Predlog seznanitve z izvensodno poravnavo zaradi transformacije delovnega razmerja iz določenega v nedoločen čas med Ministrstvom za zunanje in evropske zadeve in tožnikom 

3.7. Poročilo o realizaciji porabe skupne vrednosti pravnih poslov razpolaganja s stvarnim premoženjem države v upravljanju organov državne uprave, pravosodnih organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov za leto 2022 

3.8. Poročilo o realizaciji načrtovanega razpolaganja s stvarnim premoženjem države za druge državne organe za leto 2022 

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.3. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet Zavoda za gozdove Slovenije, Poročevalka: Irena Šinko

4.4. Predlog odločbe o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine na področju kulture, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

4.5. Predlog odločbe o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine za posebne zasluge na področju kulture, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

5. Informacija o predstavitvi Olimpijskih iger v Parizu 2024 s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, Poročevalec: Matjaž Han