Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 53. seje Odbora za gospodarstvo

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

2. Predlog uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtine Mt-2/61 za ogrevanje in potrebe kopališča v Rimski Čardi, Poročevalec: Uroš Brežan

2A. Predlog uredbe o skupnih določbah za izvajanje intervencij razvoja podeželja, ki niso vezane na površino ali živali, iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, Poročevalka: Irena Šinko

3. Predlog uredbe o izvajanju delegirane uredbe (EU) v zvezi z zahtevami za zbiranje podatkov o obsegu prodaje in uporabi protimikrobnih zdravil pri živalih, Poročevalka: Irena Šinko

4. Predlog sklepa o vrednostih, potrebnih za ovrednotenje priznanih stroškov prestrukturiranja vinogradov in izpada dohodka v vinskem letu 2023/2024, Poročevalka: Irena Šinko

5. Predlog odločbe o izbiri koncesionarja za izvajanje javne službe svetovanja v ribištvu, Poročevalka: Irena Šinko

6. Prva sprememba Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2023, Poročevalec: Klemen Boštjančič

7. Spremembe št. 1 Letnega načrta razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2023, Poročevalka: Irena Šinko

8. Poročilo o uresničevanju samooskrbe in rabi kmetijskih zemljišč (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

9. Informacija o subjektu za pogajanja in podpis sporazuma za izvajanje 8. in 18. točke 1. člena Direktive (EU) 2021/2118 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2021 o spremembi Direktive 2009/103/ES o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti, Poročevalec: Klemen Boštjančič

10. Poročilo o stanju notranjega nadzora javnih financ v Republiki Sloveniji za leto 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

11. Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izvedbi Programa odprave posledic škode zaradi pozebe v sadjarstvu in vinogradništvu v letu 2021 ter seznanitev s Poročilom Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč za leto 2022 in s Poročilom o delu Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu za leto 2022, Poročevalka: Irena Šinko

12. Letno poročilo Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve za leto 2022 in uporaba bilančnega dobička, Poročevalec: Matjaž Han

13. Letno poročilo Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2022 in uporaba presežka prihodkov nad odhodki v letu 2022, Poročevalec: Matjaž Han

III. ZADEVE EU

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Priporočila sklepa Sveta o pooblastilu za začetek pogajanj o sporazumu z Združenimi državami Amerike o okrepitvi mednarodnih dobavnih verig za kritične minerale (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu - Trajnostni ribolov v EU: trenutno stanje in usmeritve za leto 2024, Poročevalka: Irena Šinko

17. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba na III. vrhu EU – CELAC 17. in 18. julija 2023 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon

18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za ribištvo 17. in 18. julija 2023 v Vigu v Španiji, Poročevalka: Irena Šinko

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svet Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 2. junija 2023 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 19. junija 2023 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo od 11. do 13. junija 2023 v Stockholmu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 26. in 27. junija 2023 v Luksemburgu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

24. Informacija o udeležbi ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh na Unescovi mednarodni konferenci "Etika nevrotehnologije" 13. julija 2023 v Parizu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

24A. Informacija o obisku direktorice Evropske vesoljske agencije, pristojne za komercializacijo, industrijo in konkurenčnost Geraldine Naja 18. in 19. julija 2023 v Republiki Sloveniji, Poročevalec: Matjaž Han

24B. Predlog za spremembo podpisnika Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o solidarnostnih ukrepih za zagotovitev zanesljivosti oskrbe s plinom (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

25. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 29. zasedanju Mešane slovensko-madžarske komisije za obnavljanje, označevanje in vzdrževanje državne meje od 16. do18. maja 2023 v Budimpešti (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko pobudo Vere Granfol, Sare Žibrat, Jožefa Horvata, Ferenca Horvátha, mag. Darka Krajnca, Tineta Novaka in Damijana Zrima v zvezi s spodbujanjem rabe geotermalne vode in geotermalne energije kot pomembnega in trajnostnega energetskega vira (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

27. Predlog odgovora na poslansko pobudo Zvonka Černača v zvezi z odpravo oziroma zmanjšanjem zastojev na avtocestah (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

28. Predlog odgovora na pobudo Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance glede regulacije maloprodajnih cen električne energije (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

29. Predlog mnenja o Zahtevi Upravnega sodišča Republike Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti 117. člena Gradbenega zakona, Poročevalec: Uroš Brežan