Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 57. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.3. Predlog soglasja k Spremembi in dopolnitvama Pravil o izvajanju obveznega večstranskega pobota, 00704-264/2023 Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.4. Predlog soglasja k Spremembama Tarife nadomestil stroškov za izvajanje obveznega večstranskega pobota, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.6. Predlog državnega načrta zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova, verzija 5.0, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.7. Predlog odgovora na priporočilo Zagovornika načela enakosti glede zakonske ureditve položaja gluhoslepih oseb, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.8. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 14. julija 2023 v Bruslju, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 10. julija 2023 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju ministrov za zaposlovanje in socialno politiko 13. in 14. julija 2023 v Madridu, Poročevalec: Luka Mesec 

1.11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem zasedanju ministrov za okolje in energijo od 10. do 12. julija 2023 v Valladolidu, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.12. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o skupnem javnem naročanju kopenskih sistemov zračne obrambe v okviru iniciative Zaščite evropskega neba, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.13. Informacija o nameravanem podpisu Spremembe št. 4 k Memorandumu o soglasju o večnacionalnem sodelovanju pri pobudah za večnacionalno skladiščenje streliva, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.14. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma med Slovensko SAR kontaktno točko (SPOC) in Italijanskim centrom za nadzor misije (ITMCC) za distribucijo in sprejemanje klicev v stiski sistema Cospas-Sarsat za iskanje in reševanje, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.15. Informacija o pozivu k polnitvi skladov Mednarodnega denarnega sklada, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.16. Izhodišča za udeležbo slovenske delegacije na srečanju ministrov za zunanje zadeve Republike Slovenije, Republike Hrvaške in Italijanske republike 10. julija 2023 v Anconi, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.17. Informacija o obisku ministra za obrambo Marjana Šarca od 13. do 15. julija 2023 v Koloradu v Združenih državah Amerike, Poročevalec: Marjan Šarec

II. LISTA B

2. Predlog zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje nemotene preskrbe z zdravili – nujni postopek, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

2A. Predlog uredbe o določitvi nadomestila distributerjem toplote iz sistemov daljinskega ogrevanja, Poročevalec: mag. Bojan Kumer  

3. Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

3A. Predlog dogovora o ureditvi plač funkcionarjev Ustavnega sodišča Republike Slovenije in dogovora o ureditvi plač funkcionarjev sodne oblasti in državno tožilskih funkcionarjev, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

4A. Poročilo Evropske komisije o vladavini prava za leto 2023 – poglavje o Sloveniji s priporočili, Poročevalka: Tanja Fajon 

5. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o učinkovitem usklajevanju ekonomskih politik in večstranskem proračunskem nadzoru ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, Poročevalec: Klemen Boštjančič

5. Poročilo o upravljanju z javnim dolgom Republike Slovenije za leto 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

6. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Sveta o spremembi Direktive 2011/85/EU o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

7. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o učinkovitem usklajevanju ekonomskih politik in večstranskem proračunskem nadzoru ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1466/97, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

9. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

9.1. Skupščina družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. – Letno poročilo družbe Borzen, d. o. o. za leto 2022, razporeditev bilančnega dobička, podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

10. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

10.1. Predlog imenovanja namestnice generalnega državnega tožilca Republike Slovenije 

10.2. Predlog imenovanja okrožne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Celju

10.3. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet območne enote Zavoda za gozdove Slovenije ‒ Območna enota Slovenj Gradec 

10.4. Predlog imenovanja članov programskega odbora Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje Muraba 

10.5. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za preučitev načinov za operativno izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Madžarske o sodelovanju pri gospodarskem in družbenem razvoju narodnostno mešanega območja na obeh straneh 

10.6. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za oblikovanje in spremljanje medresorskih ciljev in ukrepov Resolucije o nacionalnem programu za kulturo 2022–2029 

10.7. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta za kmetijstvo in podeželje

10.8. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni