Skoči do osrednje vsebine

Poročilo po prvem in drugem krogu izbirnega postopka za vpis v srednje šole za šolsko leto 2023/2024

Za naslednje šolsko leto 2023/2024 je bilo v okviru prijavno-vpisnega postopka za vpis novincev v srednje šole na voljo 25.444 prostih mest. Do začetka prvega kroga izbirnega postopka se je na razpisana mesta skupaj prijavilo 22.947 kandidatov. Na dan 30. junij 2023 je skupaj sprejetih 22.127 kandidatov.

V programih nižjega poklicnega izobraževanja je bilo prijavljenih 620 kandidatov v programih srednjega poklicnega izobraževanja 4397 kandidatov, od tega se jih je 212 odločilo za vajeniško obliko izobraževanja, v programih srednjega strokovnega izobraževanja 9958 kandidatov in v gimnazijskih programih 7972 kandidatov. Za programe splošne gimnazije se je prijavilo 6255 kandidatov, za strokovne gimnazije pa se je prijavilo 1717 kandidatov.

Na šolah z omejitvijo vpisa je bilo na dan 16. junij 2023, ko se je začel prvi krog izbirnega postopka, prijavljenih 10.939 kandidatov na 8623 vpisnih mest za prvi krog in 912 mest za drugi krog ter 12.008 kandidatov na šolah, ki niso omejile vpisa, na 16.498 vpisnih mest.

Po končanem prvem krogu izbirnega postopka se je do 21. junija 2023 vpisalo skupaj 19.833 kandidatov, od tega 8623 na šolah z omejitvijo vpisa.

Po prvem krogu izbirnega postopka se 2316 kandidatom, prijavljenih na šolah z omejitvijo vpisa, ni uspelo uvrstiti na želeno šolo, ali pa morda do izbirnega postopka niso izpolnili osnovnega vpisnega pogoja za vpis v srednjo šolo, to je dokončana osnovna šola, saj so morda imeli kandidati popravne izpite v osnovni šoli. Za 2. krog izbirnega postopka je bilo prostih še 912 mest na šolah, ki so omejile vpis, in 4460 mest na ostalih šolah.              

V drugem krogu izbirnega postopka je sodelovalo 2055 kandidatov. Od tega je bilo na prvo navedeno željo sprejetih 729 kandidatov, na drugo 542 kandidatov, na tretjo 256 kandidatov, na četrto željo 136 kandidatov, na peto 76 kandidatov, na šesto željo 52 kandidatov, na sedmo željo 25 kandidatov, na osmo rangirano mesto 17 kandidatov, na deveto 16 kandidatov in na deseto mesto 9 kandidatov. Na nobeno izmed izbranih šol oziroma programov se ni uspelo uvrstiti 197 kandidatom, od tega jih je skoraj polovica rangirala največ do 4 šole oziroma izobraževalne programe, ostali so sicer rangirali od pet do deset različnih šol oziroma programov (od možnih 10), kjer pa glede na število točk niso bili uspešni, pri čemer je treba tudi pojasniti, da jih je kar nekaj med njimi rangiralo programe, za katere žal že niso dosegali točk prvega kroga izbirnega postopka.

Na dan 30. junij 2023 je sprejetih 22.127 kandidatov, in sicer v programe nižjega poklicnega izobraževanja 530 kandidatov, srednjega poklicnega izobraževanja 4200 kandidatov, srednjega strokovnega izobraževanja 9636 ter v gimnazijske programe 7761 novincev. Največ kandidatov se je v okviru programov srednjega poklicnega izobraževanja, tako kot vsako leto, vpisalo v programe Računalnikar, Frizer, Mehatronik operater, Elektrikar, Mizar, Avtoserviser, Bolničar – negovalec, tudi Prodajalec in Slaščičar. Na področju srednjega strokovnega izobraževanja so se kandidati največ vpisovali v programe Ekonomski tehnik, Predšolska vzgoja, Zdravstvena nega, Tehnik računalništva,  Tehnik mehatronike, Elektrotehnik, Medijski tehnik, Strojni tehnik, Kozmetični tehnik. Na področju gimnazijskega izobraževanja pa so se kandidati največ vpisovali v programe splošne Gimnazije, Tehniške gimnazije in v športni oddelek Gimnazije.

Na šolah je še okrog 800 prijavljenih kandidatov, ki se iz različnih razlogov še niso vpisali (niso še uspešno zaključili osnovne šole, ali so spremenili svoj namen, pa od prijave še niso odstopili, ali pa niso rangirali dovolj izobraževalnih programov, na katere bi bili uspešno razporejeni).

Število še prostih mest za vpis v 1. letnik posameznih srednješolskih programov (po šolah) bo objavljeno  3. julija 2023 na spletnih straneh Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, natančneje Vpis v srednjo šolo. Kandidati se lahko na šolah, kjer bodo še prosta mesta, vpišejo do začetka prihodnjega šolskega leta – do 31. avgusta 2023.

 

Dodatna pojasnila:

  • Število vpisnih mest skupaj za prvi in drugi krog izbirnega postopka (26.033) je bilo nekoliko večje glede na število razpisanih mest (25.444), saj ministrstvo v okviru programa srednjega poklicnega izobraževanja vsako leto v skladu s Pravilnikom o normativih in standardih za izvajanje izobraževalnih programov in vzgojnega programa na področju srednjega šolstva razpisuje za vpis novincev za posamezni oddelek po 26 mest, medtem ko je v posameznem oddelku lahko do 28 dijakov. V okviru programa srednjega strokovnega ali gimnazijskega izobraževanja vsako leto v skladu z navedenim pravilnikom o normativih ministrstvo razpisuje za vpis novincev za posamezni oddelek po 28 mest, medtem ko je v oddelku lahko do 30 dijakov. Navedena mesta v posameznem oddelku (po 2 mesti) posamezne vrste izobraževalnih programov so namreč namenjena za ponavljalce, katerim mora šola zagotoviti možnost ponavljanja. Če šola za prihodnje šolsko leto ni predvidela ponavljalcev, ali manj ponavljalcev, kot je rezerviranih mest v okviru oddelka, je lahko ta mesta ponudila za vpis novincev. Poleg tega pa so nekatere šole predlagale celo oblikovanje nadnormativnih oddelkov, s čimer so se bodisi izognile omejitvi vpisa, bodisi pa so na ta račun sprejele še kakšnega dodatnega novinca, kar je bilo še posebej značilno za šole v Osrednjeslovenski regiji, kjer je bilo interesa za vpis s strani kandidatov največ, ministrstvo pa je skupaj s šolami vložilo veliko naporov, da je bilo za novince na voljo čim več mest, kolikor to še dopuščajo prostorske in kadrovske kapacitete šol.
  • V drugem krogu izbirnega postopka ni sodelovalo vseh 2316 kandidatom, prijavljenih na šolah z omejitvijo vpisa, ki se po prvem krogu izbirnega postopka ni uspelo uvrstiti na želeno šolo, pač pa jih je sodelovalo samo 2055, saj morda tudi do drugega kroga izbirnega postopka še niso izpolnjevali vpisnih pogojev (popravni izpiti v osnovni šoli), ali pa so morda spremenili svoj namen in niso rangirali šol (npr. odločitev za vpis v tujini, ali pa je šlo za prijavo tujca, ki se je odločil, da ne nadaljuje šolanja v Sloveniji, nekaj je med njimi tudi prijavljenih tujcev, ki v svoji matični državi še niso prejeli zaključnih listin, s katerimi bi izkazovali pogoje za vpis v srednjo šolo ipd.).
  • Na šolah je še okrog 800 prijavljenih kandidatov – to so kandidati, ki se še niso vpisali zaradi razlogov, navedenih pod 2. točko, nekaj med njimi pa je tudi še prijavljenih kandidatov v programih nižjega poklicnega izobraževanja, ki se bodo dejansko vpisali v naslednjih dneh, saj so mnogi med njimi prejeli listine, s katerimi izkazujejo vpisne pogoje, šele 23. junija, ko se je že začel izvajati drugi krog izbirnega postopka in je bila vpisna aplikacija zaprta. V programe nižjega poklicnega izobraževanja se namreč lahko vpišejo tudi kandidati, ki opravijo devetletno osnovnošolsko obveznost in uspešno zaključijo vsaj 7. razred osnovne šole.