Skoči do osrednje vsebine

Pogovori z deležniki v kmetijstvu se nadaljujejo

Na današnjih pogovorih glede stavkovnih zahtev kmetov so se predstavniki Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) in Ministrstva za naravne vire in prostor (MNVP) ter predstavniki deležnikov v sektorju kmetijstva med drugim dogovorili o načinu nadaljevanja dela glede uskladitve okoljsko občutljivega trajnega travinja (OOTT) na posameznih območjih.

V prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano so se glede na predhodni dogovor danes nadaljevali pogovori med predstavniki MKGP in MNVP ter predstavniki deležnikov v sektorju kmetijstva. S strani ministrstev sta pogovore vodila ministra Irena Šinko in Uroš Brežan s sodelavci, s strani sektorja kmetijstva pa so sodelovali predstavniki Sindikata kmetov Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Zveze kmetic Slovenije, Zveze slovenske podeželske mladine, Združenja hribovskih in gorskih kmetov Slovenije ter Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Ministrica Šinko in minister Brežan sta prisotne uvodoma seznanila z vsebino sestankov s komisarjem za okolje, oceane in ribištvo Virginijusom Sinkevičiusom. Kmete sta obvestila, da bo potrebnega veliko truda, da bi Komisijo prepričali o spremembi intervencije Plačila Natura 2000 v prostovoljen ukrep, pri čemer pa bo zastavljene cilje s področja varstva narave vseeno treba doseči. Za dosego teh ciljev s prostovoljnimi ukrepi bodo potrebne zaveze vseh deležnikov.

Za uskladitev OOTT se bodo na posameznih območjih vzpostavile delovne skupine, v kateri bodo sodelovali predstavniki lastnikov kmetijskih zemljišč, predstavniki upravljalcev zavarovanih območij, kmetijsko svetovalne službe in Zavoda RS za varstvo narave. Ti bodo na podlagi podatkov, tudi katastrskih, predlagali spremembe OOTT, pri čemer bo glavno vodilo fleksibilnost in ohranjanje ciljne vrednosti skupne površine OOTT v Strateškem načrtu skupne kmetijske politike (SN SKP).

Kot težava pri reševanju problematike pogojenosti in varovalnih pasov, je bila izpostavljena določitev teh pasov, prepoved preoravanja v tem pasu ter ponekod neustrezna hidrografska mreža. Ta problematika bo obravnavana v okviru naslednje spremembe SN SKP, ki bo v letu 2024. Minister Brežan je v tem okviru povedal, da se zakonodaja s področja voda, ki ureja to področje, ne bo spreminjala.

V okviru problematike divjih zveri je MNVP predstavilo izvajanje ustreznih ukrepov ter izpostavilo dobro sodelovanje z vsemi akterji. Pripravljajo se tudi ukrepi glede odstrela križancev volkov. Pripravlja se monitoring in popis medveda, da bi natančno določili populacijo medveda v Sloveniji. Glede škode, ki jo povzroča divjad na kmetijskih površinah, pa je MKGP izpostavilo, da se je odstrel divjadi, ki povzroča največ škode, povečal, izvajajo pa se tudi drugi ukrepi za zmanjšanje konfliktnih situacij z divjadjo. Še nekatera dodatna vprašanja s področja upravljanja divjadi bodo obravnavali na ločenem sestanku predstavnikov MKGP in kmetov.

Pogovori so tekli še o uskladitvi ukrepov dobrobit živali s sloji habitatov metuljev, masnih bilancah in trgovinskih sporazumih.

Usklajevanja o ostalih odprtih zahtevah kmetov bodo deležniki nadaljevali v drugi polovici avgusta. Že v začetku julija pa se bodo začeli ločeni pogovori glede vsebin, povezanih s spremembo SN SKP.