Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 56. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog odloka o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, poročevalec: dr. Darjo Felda    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o določitvi deležev prevzemanja odpadnih nagrobnih sveč pri izvajalcih javne službe zbiranja in upravljavcih pokopališč za obdobje do 30. junija 2024, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa in povečanju števila razpisanih mest za tujce, državljane držav, ki niso države članice Evropske unije, v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2023/2024, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.4. Pobuda za razglasitev leta 2024 za leto generala Rudolfa Maistra, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.5. Predlog pogodbe o plačilu stroškov za upravljanje kapitalskih naložb v lasti Republike Slovenije za leto 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.6. Predlog soglasja k pobudi Občine Pesnica za pripravo elaborata lokacijske preveritve v območju Državnega prostorskega načrta za železniško progo Maribor–Šentilj, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.7. Predlog soglasja Dijaškemu domu Vič za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Energetska sanacija Dijaškega doma Vič«, poročevalec: dr. Darjo Felda    Gradivo

1.8. Predlog soglasja Šolskemu centru Nova Gorica za sprejetje pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za projekt »Energetska sanacija stavb Šolskega centra Nova Gorica«, poročevalec: dr. Darjo Felda    Gradivo

1.9. Predlog soglasja k spremembi pogodbe št. 4300-453/2022-1 z dne 19. 9. 2022 za izvedbo gradbenih, obrtniških in instalacijskih del na strelišču Slovenske vojske Mlake, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.10. Predlog soglasja za prevzemanje in plačevanje obveznosti na namenskih proračunskih postavkah Ministrstva za infrastrukturo preko načrtovanih pravic porabe, poročevalka: mag. Alenka Bratušek

1.11. Poročilo Komisije Vlade Republike Slovenije za preprečevanje dela in zaposlovanja na črno o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2022, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.12. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za odpravo administrativnih ovir s področja upravnih zadev tujcev in načrt odprave (administrativnih) ovir pri delu organov na prvi stopnji, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.13. Predlog zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o potrditvi elaborata lokacijske preveritve za parceli št. 1295/1 in 1295/2, obe k. o. 2631 Portorož, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/59/EU in Uredbe (EU) št. 806/2014 glede določenih vidikov minimalne zahteve glede kapitala in kvalificiranih obveznosti, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasnih ukrepih za trgovinsko liberalizacijo, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za moldavske izdelke v okviru Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani, Poročevalec: Matjaž Han 

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih za spodbujanje popravila blaga in o spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 ter direktiv (EU) 2019/771 in (EU) 2020/1828, Poročevalec: Matjaž Han 

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/881 glede upravljanih varnostnih storitev, Poročevalec: dr. Uroš Svete 

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Konferenci »Spodbujanje pravic LGBTIQ oseb v Evropi« 05. julija 2023 v Madridu, Poročevalec: Luka Mesec 

1.19. Pobuda za sklenitev Sporazuma o srednjeevropskem programu meduniverzitetne izmenjave (CEEPUS IV), Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.20. Pobuda za sklenitev Delovnega sporazuma med Evropsko patentno organizacijo in Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino o sodelovanju pri poizvedbah, Posebnih ureditev za uporabo smernic za preizkus na Evropskem patentnem uradu in smernic za mednarodno poizvedbo in predhodni preizkus pri pripravi poročil o poizvedbi in pisnih mnenj o slovenskih patentnih prijavah ali patentih pri Evropskem patentnem uradu in Upravnega sporazuma med Evropskim patentnim uradom in Uradom Republike Slovenije za intelektualno lastnino o znižanju pristojbin za poizvedbe na podlagi delovnega sporazuma o sodelovanju pri poizvedbah, Poročevalec: Matjaž Han 

1.21. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o partnerstvu v zvezi z nacionalnimi frankofonskimi pobudami (2023–2026), Poročevalka: Tanja Fajon 

1.23. Predlog prispevka Republike Slovenije h krepitvi zmogljivosti mehanizma Unije na področju civilne zaščite, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.24. Izhodišča za udeležbo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na 43. Konferenci Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) od 1. do 7. julija 2023 v Rimu v hibridni obliki, Poročevalka: Irena Šinko 

1.25. Izhodišča za udeležbo ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik na Visokem političnem forumu za trajnostni razvoj na temo »Pospešitev okrevanja po koronavirusni bolezni (COVID-19) in polno izvajanje Agende 2030 za trajnostni razvoj na vseh ravneh« od 17. do 19. julija 2023 v New Yorku, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.26. Predlog odgovora na poslansko pobudo Anje Bah Žibert in Andreja Kosija v zvezi s krepitvijo vrednot, ki bodo mlade povezovale, Poročevalec: dr. Darjo Felda

II. LISTA B

1A. Predlog uredbe o seznamu funkcij, ki se v Republiki Sloveniji štejejo kot vidni javni položaj, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1C. Predlog odloka o dopolnitvi Odloka o Svetu za nacionalno varnost, Poročevalka: Petra Škofic

2. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

2.1. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa o imenovanju generalne konzulke Republike Slovenije v Monoštru

2.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije

2.3. Predlog imenovanja Nacionalnega koordinatorja pravičnega prehoda

2.4. Predlog za imenovanje namestnika direktorja v konstituenčni pisarni Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD)

2.7. Predlog imenovanja članov znanstvenega odbora za namerno sproščanje gensko spremenjenih organizmov v okolje in dajanje izdelkov na trg in predlog imenovanja članov znanstvenega odbora za delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtem sistemu

2.8. Predlog razrešitve in imenovanja članov Stalne medresorske delovne skupine Vlade Republike Slovenije za zagotovitev boljšega zakonodajnega in poslovnega okolja ter dvig konkurenčnosti

2.9. Predlog razrešitve in imenovanja predsednika in članov Komisije za pritožbe iz delovnega razmerja pri Vladi Republike Slovenije

2.10. Predlog razrešitve in imenovanja člana v Komisiji za pospeševanje mednarodne menjave

2.11. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za preprečevanje radikalizacije

2.12. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za stanovanjsko politiko

2.13. Predlog sprememb Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2023 in 2024

2.14. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi sodne poravnave v pravdni zadevi tožeče stranke zoper toženo stranko Republiko Slovenijo, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Novem mestu pod opr. št. P 51/2022

3. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

3.1. Predlog imenovanja članov Upravnega odbora Javne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost Republike Slovenije, Poročevalec: dr. Igor Papič 

3.2. Predlog razrešitve in imenovanja člana nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Poročevalec: Luka Mesec