Skoči do osrednje vsebine

Vlada potrdila predlog novele zakona o socialnem varstvu

Vlada je potrdila predlog novele Zakona o socialnem varstvu (predlog novele), ki omogoča podlago za kadrovsko štipendiranje na področju socialnega varstva in podlago za izvajanje ukrepov in črpanje sredstev evropskih skladov za ukrepe spodbujanja socialnega vključevanja oseb, izpostavljenih tveganju revščine ali socialni izključenosti, vključno z najbolj ogroženimi osebami in otroki.

Sredstva se namenjamo krepitvi najtežjih področij na centrih za socialno delo, in sicer področju dela z družinami in nasilja v širšem, kadrovskim krepitvam na centrih za socialno delo in usposabljanjem socialnih delavcev, dodatnim namenskim bivalnim enotam za najbolj ogrožene skupine, kot so žrtve nasilja in starejše ženske, nadgradnji mreže večgeneracijskih in večnamenskih romskih centrov, izvajanju aktivnosti na področju zaprtih oseb in oseb v probaciji ter ukrepom za izboljšanje vključitve priseljencev v izobraževalni sistem in vrsti drugih ukrepov s področja socialnega vključevanja.

Pomembna novost, ki jo prinaša predlog novele, je ureditev pravne podlage za dodeljevanje kadrovskih štipendij za študente, ki se izobražujejo na področju socialnega varstva. Centri za socialno delo vrsto let opozarjajo, da se kadrovska struktura ne veča skladno s povečanim obsegom dela, največji manko se kaže pri neposrednem socialnem delu z uporabniki. Spodbujanje k študiju in usmerjanje k strokovnemu delu z najbolj ranljivimi skupinami ljudi predstavlja pomemben korak k manjšanju primanjkljaja na tem področju dela.

Upoštevajoč določbe Zakona o državni upravi, ki je del pristojnosti na področju socialnega varstva prenesel na Ministrstvo za solidarno prihodnost, predlog novele določa tudi popravke ter vsebinske uskladitve glede na prenesena področja dela. Tako se ureja institucionalno varstvo in področja starejših, ki jih ureja Zakon o dolgotrajni oskrbi. 

Skladno z izvajanjem ukrepov, predlog novele v luči novo sprejetega Zakona o varstvu osebnih podatkov ureja tudi pravne podlage za zbiranje podatkov ter uvaja inšpekcijski nadzor nad strokovnostjo izvajanja ukrepov.