Skoči do osrednje vsebine

Zavarovalna premija za kmetijsko proizvodnjo zvišana na 60 odstotkov

Z namenom povečanja obsega zavarovanih površin kmetijske proizvodnje, ki je v zadnjem obdobju čedalje bolj izpostavljena neugodnim vremenskim razmeram ter naravnim nesrečam, je Vlada na seji 15. junija sprejela Uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje. Pripravilo jo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Višina sofinanciranja zavarovalnih premij za celotno kmetijsko proizvodnjo se, glede na trenutno veljavno ureditev, povečuje s 55 na 60 odstotkov obračunane zavarovalne premije.

Uredba določa namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij za zavarovanje, in sicer:

  • primarne kmetijske proizvodnje - za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave, viharnega vetra in viharja,
  • materialne škode na sredstvih v primarni kmetijski proizvodnji pred nevarnostjo toče, viharja, viharnega vetra in teže snega,
  • živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.

Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje so upravičeni nosilci oziroma fizične, pravne osebe in združenje pravnih oziroma fizičnih oseb, ki se v Republiki Sloveniji ukvarjajo s primarno kmetijsko proizvodnjo in izpolnjujejo pogoje, določene s to uredbo.

Sofinancirajo se zavarovalne premije, pri katerih je zavarovalno kritje z odbitno franšizo v višini najmanj 15 odstotkov zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodov na posamezni zavarovani površini. Odkup odbitne franšize, manjše ali enake 15 odstotkom zavarovalne vsote posevka, nasada ali plodu na posamezni zavarovani površini, se po tej uredbi ne sofinancira.

Ureja se tudi elektronska oddaja zahtevkov, podpisana s kvalificiranim digitalnim potrdilom na spletnem mestu e–kmetija, sklepanje pogodb in vlaganje zahtevkov, odločitev o zahtevku in preveritev pred odobritvijo, zbiranje informacij, vodenje evidenc in pošiljanje podatkov, odgovornost za resničnost podatkov in vračilo neupravičeno izplačanih sredstev, poročanje in globe za prekrške.

Uredba, ki je bila danes, 16. junija, objavljena v Uradnem listu RS, številka 64/2023, stopi v veljavo 1. 7. 2023, saj obstoječa shema državne pomoči »Sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje« velja le do 30. 6. 2023.