Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 53. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj/Naklo, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.6. Predlog za sklenitev Aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za policiste, poročevalec: Boštjan Poklukar

1.7. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.8. Predlog konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.9. Seznam stavb oseb javnega sektorja za izvedbo energetske prenove in graditve novih skoraj ničenergijskih stavb, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.10. Poročilo Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi za leto 2022, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.11. Letno poročilo varuha športnikovih pravic za leto 2022 in mandatno poročilo za obdobje 2018–2023, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.12. Letno poročilo o delu policije za leto 2022, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.13. Poročilo o realizaciji načrtovanih dejavnosti in sredstvih za Slovence izven meja Republike Slovenije v letu 2022, poročevalec: Matej Arčon    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Konvenciji o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika glede sprememb sklepa o razmejitvi in priporočila o upravljanju morskega zavarovanega območja Severnoatlantskega toka in morskega bazena Evlanov (morsko zavarovano območje NACES), poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih, spremembi Direktive (EU) 2022/2561 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (EU) št. 383/2012, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/413 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o učinku določenih prepovedi vožnje po vsej Uniji, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani (2023–2028), Poročevalka: Irena Šinko 

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani (2023–2028), Poročevalka: Irena Šinko 

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 16. junija 2023 v Luksemburgu, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 12. junija 2023 v Luksemburgu, Poročevalec: Luka Mesec 

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 13. junija 2023 v Luksemburgu, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo od 11. do 13. junija 2023 v Stockholmu, Poročevalka: Irena Šinko 

1.24. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo o socialnem zavarovanju, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.26. Predlog kandidature Republike Slovenije za članstvo v Odboru za industrijski razvoj Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj za obdobje 2023–2027, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na srečanju s predstavniki slovenske narodne manjšine v Republiki Avstriji 13. junija 2023 v Celovcu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.30. Informacija o obisku državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža od 14. do 16. junija 2023 v Izraelu, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.31. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar ob njenem obisku 14. in 15. junija 2023 v Republiki Srbiji, Poročevalka: Tanja Fajon

II. LISTA B

2. Predlog zakona o digitalizaciji zdravstva – prva obravnava, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

2A. Predlog seznanitve z Ekonomsko analizo letalske povezljivosti Slovenije v obdobju od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2022 z napovedjo do 31.10.2023 in Analizo podatkov o letalski povezljivosti Slovenije v obdobju od 1. 11. 2017 do 31. 10. 2022 z napovedjo do 31. 10. 2023 ter Poročilo vodje delovne skupine za izboljšanje letalske povezljivosti v Republiki Sloveniji, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

2B. Informacija o aktivnostih Ministrstva za obrambo za izstop Republike Slovenije iz programa Boxer, Poročevalec: Marjan Šarec

2C. Informacija o udeležbi državne sekretarke mag. Tine Seršen na svečanem dogodku ob začetku izvajanja projekta GreenSwitch 12. junija 2023 v Københavnu na Danskem, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

3. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju investicij, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

3A. Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, Poročevalec: Klemen Boštjančič

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja direktorice javnega zavoda Kozjanski park 

4.2. Predlog razrešitve člana in imenovanja nadomestnega člana Sveta javnega zavoda Zgodovinski arhiv Celje 

4.3. Predlog imenovanja na seznama posrednikov in arbitrov pri Mednarodnem centru za reševanje investicijskih sporov, 50102-7/2023 

4.4. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo Predloga resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, 02401-12/2023 

4.5. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt in Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050, 02401-37/2022 

4.6. Predlog uvedbe reorganizacije na področju organizacijske in kadrovske prilagoditve delovanja policije po vstopu Republike Hrvaške v schengensko območje, 00704-236/2023 (EVA: 2023-1711-0014)

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog razrešitve direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkov, 10007-9/2023Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl 

5.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za varovanje tajnih podatkovPoročevalka: Barbara Kolenko Helbl 

5.3. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, 01414-5/2023Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

5.4. Predlog sklepa o spremembah sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi s pristopom k nadaljnjim pogajanjem o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

5.5. Predlog za izdajo soglasja za povišanje v generalski čin generalpodpolkovnik, Poročevalec: Marjan Šarec 

5.7. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

5.8.Predlog imenovanja direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

5.9. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za javno zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan