Skoči do osrednje vsebine

100. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je sprejela mnenje o predlogu poslank in poslancev v zvezi z gradnjo povezovalnega kanala C0 in podala soglasje k amandmajem k Predlogu resolucije o nacionalnem programu na področju drog za obdobje od 2023 do 2030.

Mnenje o predlogu poslank in poslancev v zvezi z gradnjo povezovalnega kanala C0

Vlada Republike Slovenije je sprejela mnenje o predlogu priporočila skupine poslank in poslancev (prvopodpisana Jelka Godec), ki je na vlado naslovila predlog priporočila zaradi nespoštovanja in izigravanja pravne države v postopku gradnje povezovalnega kanala C0.

Vlada odgovarja, da je področje pitne vode eno izmed njenih prioritetnih področij. Trenutno se izvaja veliko projektov za zagotovitev infrastrukture oskrbe s pitno vodo. Eden izmed ključnih projektov na tem področju bo zagotovitev oskrbe s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja, kjer so za kratkoročne rešitve že zagotovljene vse podlage za sofinanciranje, za srednjeročne in trajne pa se trenutno intenzivno pripravljajo strokovne podlage.

V ponovni javni obravnavi je Zakon o gospodarskih javnih službah varstva okolja, ki bo pomembno doprinesel k izboljšanju izvajanja gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo. Načrtuje se tudi nadgradnja Zakona o vodah, kjer je v povezavi s sodbo Ustavnega sodišča RS predvidena izboljšava varovanja vodnih virov na ravni zakona.

Aktivnosti za pripravo oziroma nadgradnjo zakonskih in podzakonskih predpisov potekajo ali pa so že zaključene. Prav tako je bila podrobno proučena dokumentacija v zvezi z gradnjo kanala C0 zlasti z vidika uporabe pravnih sredstev in s tem povezanimi ukrepi za zadržanje ali ustavitev gradnje na tem projektu. Prav tako so bili podrobno analizirani postopki umeščanja trase v prostor. V tem trenutku ni podlage za ukrepanje v smeri zadržanja izvajanja projekta - gradnje povezovalnega kanala C0. Republika Slovenija ni investitor, zato je trenutno edini, ki lahko gradnjo ustavi investitor. Inšpekcija namreč, do zdaj, ni ugotovila nepravilnosti v postopkih, ki so že zaključeni. Nekateri postopki pa so še v fazi ugotavljanja dejanskega stanja.

Glede predloga za pripravo izhodišč za ukrepanje pristojnih organov za odpravo nezakonitosti in nepravilnosti v projektu gradnje povezovalnega kanala C0, ima vlada pomisleke. Največjo oviro namreč predstavlja ugotavljanje nezakonitosti oziroma nepravilnosti. Samo zatrjevanje v tej smeri namreč še ne predstavlja zadostne podlage za ukrepanje.

Takratno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je namreč že leta 2020 na podlagi Priporočil v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika po uradni dolžnosti začelo postopke presoje pravilnosti in zakonitosti vseh sklepov in odločb izdanih s strani Upravne enote Ljubljana in Agencije Republike Slovenije za okolje, in sicer v postopkih v zvezi s posegom - gradnja javnega povezovalnega kanala CO na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. MOP je navedene konkretne upravne akte presojal v okviru izrednih pravnih sredstev po Zakonu o upravnem postopku (ZUP) in ugotovil, da razlogi za odpravo in razveljavitev ali izrek ničnosti niso podani. Ker razlogi za odpravo ali razveljavitev ali za izrek ničnosti izdanih odločb in sklepov niso bili podani, je MOP v skladu z ZUP izdal sklepe o ustavitvi postopkov. Kršitev zakonitosti oz. nepravilnosti v postopku izdaje upravnega akta izven razlogov in pogojev, ki jih določa ZUP, namreč ne morejo pomeniti razloga za odpravo ali razveljavitve ali za izrek ničnosti upravnega akta. MOP je 28. septembra 2021 izdal tudi odločbo, s katero je izrekel za nično gradbeno dovoljenje z dne 18. januarja 2021, za gradnjo kanala C0 z vgradnjo kinete, na zemljišču v k. o. 1737 Ježica s parcelno št. 1854, ki ga je izdala Upravna enota Ljubljana- Upravno sodišče RS je 9. junija 2022 odločbo MOP odpravilo in zadevo vrnilo v ponovni postopek. MOP je glede na napotila iz sodbe, 14. julija 2022 postopek za izrek ničnosti navedenega gradbenega dovoljenja ustavil.

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Soglasje k amandmajem k Predlogu resolucije o nacionalnem programu na področju drog od 2023 do 2030

Vlada je podala soglasje k amandmajem, ki jih je na Predlog resolucije o nacionalnem programu na področju drog za obdobje od 2023 do 2030 pripravilo Ministrstvo za zdravje.
Novo gradivo je bilo redakcijsko popravljeno, vsebinskih sprememb ni bilo. Z amandmaji se je uskladilo tudi besedilo predloga Resolucije glede na pripombe Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora.

Vir: Ministrstvo za zdravje