Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 48. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1A. Predlog mnenja o Zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije, da mora Državni zbor Republike Slovenije ponovno odločati o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2023 in 2024 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o neposrednih plačilih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, Poročevalka: Irena Šinko

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

3. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za nadgradnjo železniške proge Ljubljana–Kranj/Naklo, Poročevalec: Uroš Brežan

4. Predlog kvot pravic proračunske porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna za obdobje od julija do septembra 2023, Poročevalec: Klemen Boštjančič

5. Predlog konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2022, Poročevalec: Klemen Boštjančič

6. Seznam stavb oseb javnega sektorja za izvedbo energetske prenove in graditve novih skorajnič-energijskih stavb, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

6A. Letno poročilo varuha športnikovih pravic za leto 2022 in mandatno poročilo za obdobje 2018–2023, Poročevalec: Matjaž Han

7. Program dela in razvoja za upravljanje območja geometričnega središča Republike Slovenije za leto 2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

8. Predlog poslovnega in finančnega načrta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2023 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

9. Letno poročilo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada za leto 2022 z revizorjevim poročilom (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Simon Maljevac

10. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Javnega gospodarskega zavoda Rinka za leto 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

11. Predlog soglasja k razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Slovenskega inštituta za standardizacijo iz leta 2022 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

12. Predlog spremembe vrednosti projekta 2550-22-0059 Nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026 (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

III. ZADEVE EU

13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Unije, in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani (2023–2028), Poročevalka: Irena Šinko

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko skupnostjo na eni strani in Republiko Kiribati na drugi strani (2023–2028), Poročevalka: Irena Šinko

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Konvenciji o varstvu morskega okolja severovzhodnega Atlantika glede sprememb sklepa o razmejitvi in priporočila o upravljanju morskega zavarovanega območja Severnoatlantskega toka in morskega bazena Evlanov (morsko zavarovano območje NACES), Poročevalec: Uroš Brežan

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vozniških dovoljenjih, spremembi Direktive (EU) 2022/2561 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Komisije (EU) št. 383/2012, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2015/413 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o učinku določenih prepovedi vožnje po vsej Uniji, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za kmetijstvo od 11. do 13. junija 2023 v Stockholmu, Poročevalka: Irena Šinko

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 16. junija 2023 v Luksemburgu, Poročevalec: Klemen Boštjančič

21. Predlog soglasja za sodelovanje Statističnega urada Republike Slovenije pri projektu tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v BiH »EU za nadaljnji razvoj statističnega sistema v BiH«(BA 19 IPA ST 01 23), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Tomaž Smrekar

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

22. Predlog kandidature Republike Slovenije za članstvo v Odboru za industrijski razvoj Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj za obdobje 2023–2027, Poročevalec: Matjaž Han

23. Izhodišča za delo delegacije Republike Slovenije na 64. zasedanju skupščin unij in generalne skupščine držav članic Svetovne organizacije za intelektualno lastnino od 6. do 14. julija 2023 v Ženevi (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

23A. Informacija o udeležbi ministra za finance Klemna Boštjančiča na Ministrskem zasedanju Sveta OECD 7. in 8. junija 2023 v Parizu (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

24. Informacija o neformalnem sestanku državnega sekretarja za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Darija Krajčiča s poljsko državno sekretarko za podnebje in okolje Małgorzato Golińsko7. junija 2023 v Ljubljani (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

25. Informacija o obisku državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Matevža Frangeža od 14. do 16. junija 2023 v Izraelu, 51001-33/2023Poročevalec: Matjaž Han
26. Poročilo o 12. mednarodni konferenci Dan Afrike 20. in 21. aprila 2023 na Brdu pri Kranju (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon