Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 51. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.3. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

1.4. Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2022, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.5. Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav od 15. do 18. septembra 2022, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.6. Predlog sprememb št. 1 Programa porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2023, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.7. Poročilo o izvajanju Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 »Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah« v zvezi s Sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa št. 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015 in Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 49900-3/2020/11 z dne 21. 4. 2021, v času od 1. 7. 2022 do 31. 12. 2022, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.8. Poročilo o delu Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč v letu 2022, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.9. Poročilo medresorske komisije za pregled investicijskih vlaganj Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo v projekt drugi tir železniške proge Divača–Koper, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.10. Finančno poročilo o organizaciji svetovnega prvenstva v odbojki za moške 2022, Poročevalec: Matjaž Han 

1.11. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo na območju koncesije št. 9, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.12. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v spremenjeni firmi družbe LIT TRANZIT, programske rešitve d. o. o., Poročevalec: Matjaž Han 

1.13. Predlog sklenitve Pogodbe o financiranju izvedbe investicije Preureditev Silosa v Kobilarni Lipica d. o. o, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.15. Predlog mnenja o zahtevi Višjega delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani za oceno ustavnosti 14. člena Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Poročevalec: Luka Mesec 

1.16. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2015/2436 EP in Sveta z dne 16. decembra 2015 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami, Poročevalec: Matjaž Han 

1.17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2023)167 final z dne 26. 1. 2023 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 15. člena Uredbe (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev, Poročevalec: Matjaž Han 

1.18. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/2121 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede čezmejnih preoblikovanj, združitev in delitev v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Matjaž Han 

1.19. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2020/2184 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2020 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (prenovitev) v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. INFR(2023)0101), Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med Evropsko unijo in Republiko Madagaskar ter njegovega protokola o izvajanju (2023–2027), poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o dodelitvi ribolovnih možnosti v skladu s Protokolom o izvajanju Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Madagaskar o partnerstvu o trajnostnem ribištvu, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodni organizaciji za trto in vino (OIV), poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta spremembi direktiv Sveta 2001/110/ES o medu, 2001/112/ES o sadnih sokovih in nekaterih podobnih proizvodih, namenjenih za prehrano ljudi, 2001/113/ES o sadnih džemih, želejih, marmeladah in sladkani kostanjevi kaši, namenjeni za prehrano ljudi, ter 2001/114/ES o nekaterih vrstah delno ali v celoti dehidriranega konzerviranega mleka za prehrano ljudi, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.24. Predlog stališča Republike Slovenije do predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo (prenovitev), Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 30. maja 2023 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 30. maja 2023 v Bruslju, Poročevalka: Irena Šinko 

1.27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 1. junija 2023 v Bruslju, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svet Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 2. junija 2023 v Bruslju, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh 

1.29. Informacija o uradnem obisku evropske komisarke Stelle Kyriakides, pristojne za zdravje in varnost hrane, 1. in 2. junija 2023 v Republiki Sloveniji, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.30. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Protokola med Vlado Republike Slovenije in Švicarskim zveznim svetom o spremembah Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Zveznim svetom Švicarske konfederacije o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki na dohodek in premoženje, podpisane v Ljubljani 12. junija 1996 in spremenjene s protokolom, podpisanim v Ljubljani 7. septembra 2012, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.31. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med ministrstvi za obrambo o zagotovitvi koncepta za morebitno pridobitev in umestitev modularne kopenske zračne obrambe v fazi zasnove, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.32. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in George C. Marshall Evropskim centrom za varnostne študije o podpori gostujočega predavatelja, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.33. Predlog sklepa o potrditvi Tehničnega dogovora (TA) št. A.PRG.CAP672.S, sklenjenega v okviru Programskega dogovora (PA) št. A.PRG.CAP672, o postopkih v zvezi z dovoljenjem za čezmejne premike za premike po površju v Evropi, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.34. Informacija o nameravanem podpisu Sporazuma o sodelovanju v projektih Akcijske mreže za merjenje zdravstvene pismenosti prebivalstva in organizacijske zdravstvene pismenosti 2023–2027, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

1.35. Informacija o nameravanem podpisu Okvirnega tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in ostalimi udeleženci vaje o izvajanju in zagotavljanju podpore države gostiteljice med ponavljajočo se vajo »Jadranski udar«, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.37. Informacija o udeležbi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca na »Socialnem forumu« 27. maja 2023 v Portu na Portugalskem, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.38. Izhodišča za delovno srečanje ministra za okolje, podnebje in energijo mag. Bojana Kumra z ministrom za okolje in podnebno ukrepanje Portugalske republike Duartejem Cordeiro od 28. do 31. maja 2023 v Lizboni, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.39. Izhodišča za udeležbo ministra za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandra Jevška na neformalnem zasedanju ministrov za kohezijsko politiko držav V4+4 29. in 30. maja 2023 v Bratislavi, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

1.40. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo Uroša Vajgla na ministrskem srečanju o globalnem dogovoru za prenehanje onesnaževanja s plastiko 27. maja 2023 v Parizu, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.41. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar ob njenem uradnem obisku 12. in 13. junija 2023 v Republiki Severni Makedoniji, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.42. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini, Poročevalec: Matjaž Han 

II. LISTA B

2. Informacija o pripravi Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2024 in Predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2025, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

2A. Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – prva obravnava, Poročevalec: Luka Mesec

2B. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – prva obravnava, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

2C. Predlog mnenja k Sklepu Sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za izvedbo izredne uskladitve pokojnin, Poročevalec: Luka Mesec

3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

5. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o cestninskih cestah in cestnini, poročevalec: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju intervencij v sektorju čebelarskih proizvodov iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

6A. Predlog povračila intervencijskih stroškov občinam ob poplavah v času od 16. do 23. maja 2023, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

7. Predlog sklepa o soglasju k omejitvam vpisa in povečanju števila razpisanih mest v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe na javnih in koncesioniranih visokošolskih zavodih v študijskem letu 2023/2024, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

8A. Sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji na podlagi neposrednih pogodb, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

8B. Informacija o obisku evropskega komisarja za proračun in upravo Johannesa Hahna 26. maja 2023 v Ljubljani, Poročevalec: Klemen Boštjančič

8Č. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah - prva obravnava, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

8D. Predlog soglasja k predlogu amandmajev k Predlogu Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva - prva obravnava, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

8E. Predlog sklepa o obstoju interesa Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

8F. Predlog odgovora na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz Uredbe (EU) 2021/784 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2021 o obravnavanju razširjanja terorističnih spletnih vsebin (kršitev št. 2022/2132), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

9. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

9.1. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Novelacija investicijskega programa za projekt »Drugi tir Divača-Koper (NIP2, končna verzija ‒ maj 2023)«, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

9.2. Skupščina 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Povečanje osnovnega kapitala družbe iz naslova pribitka k cestnini iz leta 2022, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

9.3. Skupščina družbe ELES, d. o. o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja – sprememba osnovnega kapitala, Akt o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi ter prenos dela premoženja, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

9.4. Skupščina Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. – Poslovni načrt Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o., Poročevalec: mag. Bojan Kumer

10. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

10.3. Predlog razrešitve direktorja Arhiva Republike Slovenije

10.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Arhiva Republike Slovenije

10.5. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za notranje zadeve 

10.6. Predlog imenovanja v uradniški naziv prve stopnje: višji sekretar v Ministrstvu za pravosodje 

10.7. Predlog imenovanja članov Nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti 

10.8. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti 

10.9. Predlog sklepa o imenovanju slovenskega dela skupne medvladne mešane komisije za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o urejanju vojnih grobišč 

10.10. Predlog sklepa o imenovanju slovenskega dela skupne medvladne mešane komisije za izvajanje Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o urejanju vojnih grobišč 

10.11. Predlog razrešitve in imenovanja člana Stalne avtonomne strokovne komisije za pripravo mnenja o usposobljenosti kandidatov, ki niso diplomati, za vodjo diplomatskega predstavništva ali konzulata

10.12. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi medresorske delovne skupine za usmerjanje in spremljanje izvajanja Strategije slovenskega turizma 2022–2028 ter usklajevanje akcijskega načrta

10.13. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike 

10.14. Predlog razrešitve in imenovanja nacionalnega koordinatorja za boj proti trgovini z ljudmi ter predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za boj proti trgovini z ljudmi 

10.15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Koper 

10.16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Varstveno delovni center Ajdovščina - Vipava 

10.17. Predlog aneksa k pogodbi o zaposlitvi in o ciljih in pričakovanih rezultatih dela direktorja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem 

10.18. Predlog odločbe o pritožbi zoper sklep o ustavitvi postopka Ministrstva za okolje in prostor št. 35406-61/2019-ARSO-14 z dne 9. 11. 2022 

11. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

11.1. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnika Vlade Republike Slovenije v odboru Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, Poročevalec: Luka Mesec