Skoči do osrednje vsebine

96. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela mnenje k predlogu novele zakona o zaščiti živali ter imenovala direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije in generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Mnenje o Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali

Vlada je sprejela mnenje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali (ZZZiv-F), ki ga je Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisano mag. Meiro Hot.

Vlada podpira osnovne cilje in vsebinske rešitve predlaganega zakona, vendar pa v mnenju izpostavlja posamezne predlagane rešitve, za katere meni, da bi jih bilo smiselno spremeniti ali dopolniti, ker so podnormirane. Pripombe na predlog ZZZiv-F s strani vlade so se nanašajo na:

  • opredelitev kaznivega dejanja mučenja živali,
  • pobudo glede označevanja mačk,
  • opredelitev samega pojma »cirkus«,
  • uvrstitev »nastanitev živali na premajhnem prostoru brez možnosti zadostne rekreacije v nasprotju s predpisi« kot prepovedanega ravnanja,
  • uvedbo pooblaščenih svetovalcev,
  • uvedbo videonadzora v klavnicah

Vlada RS zaradi zgoraj naštetega podpira redni zakonodajni postopek, saj meni, da je ključnega pomena, da se v Državnem zboru opravi temeljita splošna razprava o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali. Splošna razprava mora poleg vseh zainteresiranih deležnikov vključevati tudi strokovne institucije in združenja, omogočiti soočenje vseh argumentov ter tako spodbuditi strokovno utemeljene, čim bolj skrbno pretehtane, učinkovite in izvršljive rešitve na področju zaščite živali.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Imenovanje generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Tomaža Hrovata za generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), za mandatno dobo 5 let, in sicer od 1. junija 2023 do najdlje 31. maja 2028, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Zakon o javnih uslužbencih določa, da se uradniki za položaje generalnih direktorjev ministrstev izbirajo na podlagi javnega natečaja. V skladu z navedenim je bil na spletni strani gov.si in na Zavodu RS za zaposlovanje objavljen posebni javni natečaj za položaj generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v MKGP. Javni natečaj za ta položaj izvaja posebna natečajna komisija, ki jo za vsak primer posebej imenuje uradniški svet. Posebna natečajna komisija, ki jo je imenoval Uradniški svet, je izvedla izbirni postopek za položaj generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in posredovala ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvestilo o primernih kandidatih.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga Vladi Republike Slovenije, da za položaj generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano imenuje Tomaža Hrovata, in sicer z dnem 1. junij 2023, za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Predlagani kandidat je univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva trenutno zaposlen kot vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo. Izpolnjuje razpisne pogoje in ima ustrezne delovne izkušnje ter je bil s strani posebne natečajne komisije za izvedbo postopka javnega natečaja za položaj generalnega direktorija Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v MKGP ocenjen za primernega kandidata za imenovanje na predmetno delovno mesto.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Imenovanje direktorice Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

Vlada je izdala odločbo o imenovanju mag. Irene Tušar za direktorico Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za mandatno dobo štirih let, in sicer od 26. maja 2023 do 25. maja 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije določa, da sklad vodi in zastopa direktor sklada, ki ga imenuje Vlada. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje in na spletišču državne uprave GOV.SI 6. aprila 2023, objavilo javni razpis za delovno mesto direktor/direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Razpisna komisija, je v skladu s sprejetimi Merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti kandidatov v postopku javnega razpisa preverjala usposobljenost štirih kandidatov. Ministrica Vladi predlaga, da za položaj direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije imenuje mag. Ireno Tušar za mandatno dobo štirih let, in sicer z dnem 26. maj 2023 do 25. maj 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja. Mag. Irena Tušar je magistrirala s področja Agrarne ekonomije na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru. Od leta 2001 je zaposlena na Računskem sodišču Republike Slovenije, kjer je bila zadnja leta pomočnica vrhovne državne revizorke. 

Na podlagi navedenega ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ocenjuje, da je kandidatka zelo primerna za zasedbo položaja direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano