Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 45. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.3. Predlog odloka o ustanovitvi Sveta Republike Slovenije za otroke in družino, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o razglasitvi slovenskega dne brez zavržene hrane, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2022, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o določitvi višine dajatve za razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov ter izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o višini zneska za kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplogrednih plinov v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so izpostavljeni tveganju premestitve emisije CO2, ki so nastali v letu 2022, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.8. Predlog odločbe o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe obveščanja in izobraževanja potrošnikov in odločbe o izbiri koncesionarja za opravljanje javne službe izvajanja primerjalnih ocenjevanj blaga in storitev, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.9. Predlog izjave Vlade Republike Slovenije, da ne nasprotuje odobritvi kredita Evropske investicijske banke elektro distribucijskima podjetjema Elektro Primorska d. d. in Elektro Maribor d. d., poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.10. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi SSA Varovanje in storitve d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.11. Predlog odgovora na pobudo Komisije za preprečevanje korupcije glede nadzora nad izvajanjem Resolucije o normativni dejavnosti pri najemanju zunanjih strokovnjakov pri pripravi predpisov, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

1.12. Poročilo o delu Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji za leto 2022, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

1.13. Letno poročilo za leto 2022 o delu Delovne skupine za spremljanje izvajanja Uredbe o sodelovanju državnega tožilstva, policije in drugih pristojnih državnih organov in institucij pri odkrivanju in pregonu storilcev kaznivih dejanj ter delovanju specializiranih in skupnih preiskovalnih skupin in za spremljanje izvajanja Strategije obvladovanja gospodarske kriminalitete v Republiki Sloveniji, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

1.14. Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2022, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.15. Skupno poročilo o izvajanju Zakona o dostopu do informacij javnega značaja za leti 2021 in 2022, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.16. Predlog mnenja o pobudi Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti druge alineje desetega odstavka in enajstega odstavka 141. člena Gradbenega zakona, Poročevalec: Uroš Brežan 

1.17. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2023)518 final z dne 15. 2. 2023 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz drugega odstavka 2. člena, prvega, drugega, tretjega, petega in šestega odstavka 4. člena in prvega odstavka 7. člena Direktive (EU) 2018/958 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. junija 2018 o preskusu sorazmernosti pred sprejetjem nove regulacije poklicev, Poročevalec: Luka Mesec 

1.18. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizvajanja ali nepravilnega izvajanja iz prvega odstavka 24. člena Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu v zvezi z določbami Zakona o odvetništvu in Kodeksa odvetniške poklicne etike, ki prepovedujejo komercialno komuniciranje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

1.19. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz točke (g) drugega odstavka in tretjega odstavka 15. člena ter iz prvega odstavka 16. člena Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o storitvah na notranjem trgu v zvezi z Zakonom o nepremičninskem posredovanju, Poročevalec: Simon Maljevac

1.20. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije št. C(2023)500 final z dne 15. 2. 2023 zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz sedmega odstavka 13. člena in prvega odstavka 15. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike ter iz tretjega odstavka 14. člena in prvega odstavka 15. člena Direktive 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti, Poročevalec: Uroš Brežan 

1.21. Predlog odgovora Republike Slovenije na uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka 21. člena in prvega odstavka 23. člena Uredbe (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003, Poročevalka: Irena Šinko 

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih pravilih v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini, namenjenimi dajanju v promet na Severnem Irskem, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov za okolje 18. in 19. aprila 2023 v Stockholmu, poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.24. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o gospodarskem sodelovanju, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.25. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrom za nacionalno obrambo Republike Poljske in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o zagotovitvi podpore države gostiteljice za izvedbo vaje Anakonda 23, poročevalec: Marjan Šarec  

1.26. Izhodišča za srečanje ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik z delegacijo s hrvaškim ministrom za pravosodje in javno upravo Ivanom Malenico z delegacijo 14. aprila 2023 v Zagrebu, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.27. Informacija o udeležbi ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde na Mednarodnem vrhu o učiteljskem poklicu (ISTP 2023) od 25. do 27. aprila 2023 v Washingtonu, poročevalec: dr. Darjo Felda    Gradivo

1.28. Informacija o delovnem sestanku ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko s hrvaško ministrico za kmetijstvo Marijo Vučković 14. aprila 2023 na Otočcu, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.29. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije s posameznimi državami v letu 2023 ter imenovanje slovenskih vladnih predstavnikov v meddržavne komisije za znanstveno in tehnološko sodelovanje s posameznimi državami v letu 2023, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.30. Informacija o zasedanjih meddržavnih komisij za znanstveno in tehnološko sodelovanje Republike Slovenije v letu 2022, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.31. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar ob njenem uradnem obisku 19. aprila 2023 na Madžarskem, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.32. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot v zvezi s spornimi praksami zaposlovanja v državnih podjetjih, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.33. Predlog odgovora na poslansko vprašanje mag. Karmen Furman v zvezi z ukinjanjem Upravne enote Slovenska Bistrica, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

1.34. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z ukinjanjem Upravne enote Ptuj, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

1.35. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z menjavami v policiji, Poročevalec: Boštjan Poklukar 

1.36. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Alenke Jeraj v zvezi s posilstvi ilegalnih migrantov, Poročevalec: Boštjan Poklukar 

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Pomorskega zakonika – prva obravnava, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

3. Predlog uredbe o določitvi cene električne energije, poročevalca: mag. Bojan Kumer, Matjaž Han    Gradivo

4. Predlog uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, poročevalca: mag. Bojan Kumer, Matjaž Han    Gradivo

5. Predlog uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, poročevalca: mag. Bojan Kumer, Matjaž Han    Gradivo

6. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o karti regionalne pomoči za obdobje 2022–2027, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek    Gradivo

6A. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

7. Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič

8. Predlog dopolnitve Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič

9. Predlog poslovnega načrta javnega podjetja INFRA d. o. o. za leto 2023, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

10. Nacionalni reformni program 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

10A. Predlog odgovora Republike Slovenije Dodatni uradni opomin Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz točke (i) petega odstavka 3. člena, drugega odstavka 4. člena, drugega odstavka 10. člena, četrtega in petega odstavka 17. člena, tretjega odstavka 18. člena, petega odstavka 19. člena, tretjega odstavka 20. člena, točke (a) 21. člena, 22. člena in 24. člena Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ (kršitev št. INFR(2019)2239), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

10B. Informacija o udeležbi ministra za finance Klemna Boštjančiča na Forumu o financiranju za razvoj 17. aprila 2023 v New Yorku, ZDA, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

10C. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

10Č. Predlog opredelitve do sklepov Komisije za nadzor javnih financ glede črpanja sredstev Evropske unije, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

10D. Predlog odgovora na poslansko pobudo Anje Bah Žibert v zvezi z demografskimi kazalci, Poročevalec: Luka Mesec

10E. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z Uradom za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, Poročevalka: Petra Škofic 

10F. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Karmen Furman v zvezi z izjavo predsednika Strateškega sveta za zdravstvo Erika Breclja, Poročevalka: Petra Škofic 

10G. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s plačami v javnem sektorju, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

10H. Predlog odgovora na poslansko pobudo mag. Meire Hot, Nataše Sukič in Lucije Tacer v zvezi s pravicami iz dela zaradi reproduktivnega zdravja žensk, Poročevalec: Luka Mesec

10I. Predlog odgovora na Zahtevo za dopolnitev odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi s programom dela vlade za leto 2023, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

10J. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Slovenije v Republiki Srbiji in zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji in Protokola o izvajanju Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Srbije o zaposlovanju državljanov Republike Slovenije v Republiki Srbiji in zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

10K. Predlog soglasja k Predlogu amandmaja k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti, poročevalec: dr. Uroš Svete    Gradivo

11. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

11.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za šport v Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport 

11.2. Predlog razrešitve članice in imenovanja člana Ustanove – Center za evropsko prihodnost 

11.3. Predlog ustanovitve Delovne skupine za usmerjanje izvajanja Celovitega strateškega projekta razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo 

11.4. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za preobrazbo slovenske avtomobilske industrije 

11.5. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za implementacijo Priporočil Komisije (EU) 2022/758 o zaščiti novinarjev in zagovornikov človekovih pravic, ki se udejstvujejo pri udeležbi javnosti, pred neutemeljenimi in zlorabljenimi sodnimi postopki

11.6. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji 

11.7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji