Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 44. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog resolucije o nacionalnem programu na področju drog za obdobje 2023–2030, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o Krajinskem parku Češeniške in Prevojske gmajne, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o sofinanciranju izvedbe praktičnega pouka v kmetijstvu in za usposobitev zavodov in razvojnih centrov v kmetijstvu, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.5. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi subjekta Zbornica komunalnega gospodarstva, poročevalec: Matjaž Han

1.6. Predlog dodatka št. 4 h Koncesijski pogodbi o izvajanju nalog javne službe Kobilarne Lipica št. C2130-20-080008 z dne 29. 1. 2020, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.7. Predlog za odkup terjatve Republike Slovenije do družbe Evica, družba za trgovino, inženiring, svetovanje in izvedbo d. o. o. – v stečaju, poročevalec: Klemen Boštjančič

1.8. Program dela državne geodetske službe za leto 2023, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.9. Poročilo o delu Stalne medresorske koordinacijske skupine za spremljanje in usmerjanje implementacije ukrepov na področju vojaške mobilnosti za leto 2022, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 98/24/ES in Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z mejnimi vrednostmi svinca in njegovih anorganskih spojin ter diizocianatov, poročevalec: Luka Mesec

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasni trgovinski liberalizaciji, ki dopolnjuje trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za ukrajinske izdelke v okviru Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju makrofinančne pomoči Republiki Severni Makedoniji, poročevalec: Klemen Boštjančič

1.13. Pobuda za sklenitev Konvencije o mednarodnem sodelovanju pri preiskavah in pregonu kaznivega dejanja genocida, hudodelstev zoper človečnost, vojnih hudodelstev in drugih mednarodnih hudodelstev, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.14. Predlog sklepa o sodelovanju Republike Slovenije na vaji kibernetske obrambe in strateškega odločanja »Locked Shields 2023« (LS23) v organizaciji Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo, poročevalec: Marjan Šarec

1.15. Predlog prispevka Republike Slovenije za Sklad Združenih narodov za otroke (UNICEF) za leto 2023, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na spomladanskem zasedanju Skupine Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada od 10. do 16. aprila 2023 v Washingtonu, D.C., poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.17. Informacija o udeležbi Mateja Arčona, ministra brez resorja, odgovornega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, 13. in 14. aprila 2023 na Slovenskih dneh v Brnu, Poročevalec: Matej Arčon 

1.18. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z večanjem energetske revščine, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje – skrajšani postopek, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

2A. Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2024 do 2026 in Osnutek Programa stabilnosti 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič

2C. Informacija o izvajanju tehnične pomoči kohezijske politike v obdobju 2021–2027 na področju porabe sredstev tehnične pomoči in kadrov, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek    Gradivo

2Č. Predlog za uvrstitev novega projekta 2330-23-0037 »Nadomestilo pridelovalcem jabolk, hrušk - draginja« v veljavni Načrt razvojnih programov za obdobje 2023–2026, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

3. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, poročevalec: Rado Fele    Gradivo

3A. Pobuda za sklenitev Sporazuma o odgovornosti za škodo pri zagotavljanju čezmejnih storitev navigacijskih služb zračnega prometa med vladami Republike Avstrije, Bosne in Hercegovine, Češke republike, Republike Hrvaške, Madžarske, Slovaške republike ter Republike Slovenije, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

3B. Predlog zakona o ratifikaciji Protokola o privilegijih in imunitetah Enotnega sodišča za patente, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

3C. Izhodišča za delovni obisk Tanje Fajon, ministrice za zunanje in evropske zadeve, 11. in 12. aprila 2023 v Zvezni demokratični republiki Etiopiji, Adis Abeba, Poročevalka: Tanja Fajon

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.3. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve 

4.4. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve

4.5. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve 

4.6. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za multilateralno sodelovanje v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve 

4.7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za stanovanja v Ministrstvu za solidarno prihodnost 

4.8. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje 

4.9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za naravo v Ministrstvu za naravne vire in prostor 

4.10. Predlog soglasja ustanovitelja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Celje

4.11. Predlog razrešitve in imenovanja nadomestne članice, predstavnice ustanovitelja, v Svetu Centra Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja 

4.12. Predlog razrešitve člana in imenovanja članice Uradniškega sveta 

4.13. Poročilo o uresničevanju Zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leto 2022

5. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Poročevalec: Marjan Šarec

5.2. Predlog spremembe Sklepa o razrešitvi in imenovanju članov ter namestnikov članov v Ekonomsko-socialni svet, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

5.4. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 304/2023, Poročevalec: Uroš Brežan

5.5. Intervencija Slovenije v tožbi Evropske komisije proti Madžarski v tožbi zaradi kršitev pravic oseb LGBTIQ+ - Intervencija Slovenije v tožbi Evropske komisije proti Madžarski zaradi kršitev pravic oseb LGBTIQ (Zadeva C-769/22)Poročevalec: Luka Mesec

5.6. Predlog razrešitve člana Sveta Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

5.7. Predlog zavrnitve odločanja o predlogu sveta Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije v zvezi z imenovanjem direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek