Skoči do osrednje vsebine

Gibanja v državnem proračunu v prvem trimesečju

Državni proračun je v prvih treh mesecih letos po preliminarnih podatkih zabeležil približno 3 milijarde evrov prihodkov in 3,3 milijarde evrov odhodkov, kar je manj kot v primerljivem obdobju lani. Proračunski primanjkljaj je v prvem trimesečju tako dosegel približno 325 milijonov evrov.

Proračunski prihodki so bili v prvih treh mesecih letos od primerljivega lanskega obdobja nižji za približno 84 milijonov evrov oziroma za 2,7 odstotka, odhodki pa so se znižali za 18 milijonov evrov oziroma 0,6 odstotka.

Davčni prihodki so dosegli približno 2,5 milijarde evrov, kar je 4,1 odstotka oziroma 99 milijonov evrov več kot v enakem lanskem obdobju. Levji delež zbranih davčnih prihodkov odpade na prilive iz davka na dodano vrednost, ki so v prvem trimesečju dosegli približno 1,2 milijarde evrov in so bili glede na enako obdobje lani višji za 7,7 odstotka.

Prilivi iz dohodnine so se v primerljivem obdobju znižali, in sicer za 6,9 odstotka na približno 436 milijonov evrov. Padec te kategorije davčnih prihodkov je posledica dohodninskih sprememb, ki so začele veljati aprila lani, in zadnjih sprememb, ki veljajo od začetka letošnjega leta. Sredstva, ki iz naslova dohodnine pripadajo občinam v tem obdobju, pa so višja za 29 milijonov evrov oziroma 8,6 odstotka. 

Prilivi iz davka od dohodkov pravnih oseb so dosegli približno 297 milijonov evrov in so bili glede na primerljivo lansko obdobje višji za 20,4 odstotka. Višje mesečne akontacije davka od dohodkov pravnih oseb so posledica boljšega poslovanja podjetij v letu 2021 glede na leto 2020, v marcu pa je že prišlo tudi do nekaterih doplačil glede na plačane akontacije v letu 2022.

Prihodki od trošarin so znašali približno 372 milijonov evrov in so bili za 13,6 odstotka višji kot v enakem obdobju lani. Rast trošarin od energentov je v večji meri posledica plačila zapadlih obrokov zaradi odobrenega obročnega plačila trošarin iz lanskega leta, zaradi dviga višine trošarin na tobačne izdelke pa rast beležimo tudi v tem segmentu trošarin.

Nedavčni prihodki so v prvih treh mesecih letos znašali približno 145 milijonov evrov, kar je 31,6 odstotka manj kot lani, iz Evropske unije pa smo prejeli približno 257 milijonov evrov oziroma 35,3 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.

Za investicije smo v prvem trimesečju namenil 178 milijonov evrov oziroma 22,4 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Od tega smo največ, približno 122 milijonov evrov, namenili nakupu in gradnji osnovnih sredstev, na primer novogradnjam in obnovam, nakupu opreme, investicijskemu vzdrževanju in podobno.

Za transfere posameznikom in gospodinjstvom smo v prvem trimesečju namenili približno 474 milijonov evrov oziroma 0,8 odstotka več kot lani. Zaradi nižjega števila nezaposlenih so se transferi tej kategoriji ljudi znižali za 6,3 odstotka, družinski prejemki in starševska nadomestila pa so se v luči izplačila draginjskega dodatka za otroke zvišala za 14 odstotkov. Transferi za zagotavljanje socialne varnosti so se zvišali za 4,3 odstotka, med drugim zaradi izvajanja Zakona o osebni asistenci in izplačila energetskega dodatka za najbolj ranljive.

Za subvencije smo v prvih treh mesecih letos namenili približno 276 milijonov evrov, kar je 56,1 odstotka več kot v enakem obdobju lani. Za subvencije zasebnim podjetjem in zasebnikom smo namenili 266 milijonov evrov, kar je 101 milijon evrov več kot lani. Tolikšno povišanje je posledica pomoči gospodarstvu zaradi energetske krize.