Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 42. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o določitvi zunanje meje priobalnega zemljišča ob vodotoku Lobnica v Občini Ruše, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o plačilih za okoljske in podnebne obveznosti, naravne ali druge omejitve ter Natura 2000 iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pravilih pogojenosti, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Zdravilišče Radenci iz vrtin T-4/88 in T-5/03, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o določitvi deležev odpadne embalaže za april, maj in junij 2023, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.8. Strategija internacionalizacije visokega šolstva in znanosti v Republiki Sloveniji do 2030, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.9. Strateške usmeritve in prioritete inšpektoratov oziroma inšpekcij v letu 2023, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.10. Predlog aneksa št. 7 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

1.11. Predlog mnenja o predlogu Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo za pripravo programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela za zemljišče s parc. št. 20/8 k. o. Kozjak, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.12. Predlog soglasja za spremembo pogodbe št. 4300-622/2021-1 z dne 28. 12. 2021 za izgradnjo nadomestne transformatorske postaje Strelišče Bač II in pripadajočega srednjenapetostnega voda, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.13. Predlog sklepa o podelitvi predhodnega soglasja gospodarski družbi PROCALL, kontaktni center in druge storitve, d. o. o., da lahko posluje kot invalidsko podjetje, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 9. člena, tretjega odstavka 11. člena, 12. in 20. člena Direktive 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI), Poročevalec: Luka Mesec 

1.16. Predlog odgovora Republike Slovenije na Uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2020/1828 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2020 o zastopniških tožbah za varstvo kolektivnih interesov potrošnikov in razveljavitvi Direktive 2009/22/ES v pravni red Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

1.17. Informacija o implementaciji zavez in ukrepov iz Strateškega kompasa za varnost in obrambo – za Evropsko unijo, ki varuje svoje državljane in državljanke, vrednote in interese ter prispeva k mednarodnemu miru in varnosti, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.18. Informacija o razlogih za nepridružitev Republike Slovenije k Evropskemu združenju za teritorialno sodelovanje z omejeno odgovornostjo »Euro Contrôle Route«, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru EGP v zvezi s spremembo Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) in Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP (Gnojila), poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih pravilih za vstop nekaterih pošiljk maloprodajnega blaga, rastlin za saditev, semenskega krompirja, strojev in nekaterih vozil, uporabljenih za kmetijske ali gozdarske namene, na Severno Irsko iz drugih delov Združenega kraljestva ter netrgovske premike nekaterih hišnih živali na Severno Irsko, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2019/1009 glede digitalnega označevanja sredstev za gnojenje EU, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2023/194 z dne 30. januarja 2023 o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib za leto 2023, ki se uporabljajo v vodah Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2023 in 2024, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 28. marca 2023 v Bruslju, poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.24. Predlog sklepa o finančnem prispevku Republike Slovenije v prostovoljni skrbniški sklad Pogodbe o trgovini z orožjem, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.26. Predlog sklepa o nudenju pomoči Ukrajini v obliki mobilnega laboratorija za vzorčenje vode, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.27. Informacija o vzpostavitvi regionalnega Centra za kibernetsko zmogljivost na Zahodnem Balkanu v Podgorici (Črna gora), skupaj z Vlado Francoske Republike in Vlado Črne gore, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.28. Izhodišča za uradni obisk predsednika Vlade Republike Severne Makedonije Dimitra Kovačevskega 3. aprila 2023 v Republiki Sloveniji, poročevalka: Tanja Fajon

1.29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Konferenc pogodbenic Baselske konvencije o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in njihovega odstranjevanja (BC COP-16), Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za nekatere nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini (RC COP-11) in Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (SC COP-11) od 1. do 12. maja 2023 v Ženevi, poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.30. Informacija o organizaciji enajstega neformalnega srečanja ministrov za notranje zadeve Brdo procesa 3. in 4. aprila 2023 v Portorožu, poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

1.31. Informacija o čezmejnem srečanju ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Mateja Arčona z župani in predstavniki »Geoparka Karavanke« 28. marca 2023 v Zvezni deželi Koroški, poročevalec: Matej Arčon    Gradivo

1.32. Predlog stališča do mnenja Državnega sveta o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o makrobonitetnem nadzoru finančnega sistema, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.33. Predlog soglasja k predlogu amandmaja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

II.  LISTA B

2. Predlog za pripravo Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2023, Poročevalec: Klemen Boštjančič     

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah – prva obravnava, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o industrijski lastnini – prva obravnava, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o informacijski varnosti – nujni postopek, poročevalec: dr. Uroš Svete    Gradivo

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah – skrajšani postopek, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnem registru – prva obravnava, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

7. Predlog uredbe o koncesiji za graditev žičniške naprave v Lendavi, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

8. Predlogi sprememb aktov v zvezi z javnimi zdravstvenimi zavodi, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

8.1. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana   Gradivo

8.2. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto   Gradivo

8.3. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Celje   Gradivo

8.4. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola   Gradivo

8.5. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice   Gradivo

8.6. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor   Gradivo

8.7. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica   Gradivo

8.8. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Slovenj Gradec   Gradivo

8.9. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje   Gradivo

8.10. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice   Gradivo

8.11. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik   Gradivo

8.12. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra   Gradivo

8.13. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija   Gradivo

8.14. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino   Gradivo

8.15. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje   Gradivo

8.16. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana   Gradivo

8.17. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano   Gradivo

8.18. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota   Gradivo

8.19. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani   Gradivo

8.20. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj   Gradivo

8.21. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana   Gradivo

8.22. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj   Gradivo

8.23. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna   Gradivo

8.24. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični   Gradivo

8.25. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano bolnišnično zdravljenje Sežana   Gradivo

8.26. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica   Gradivo

8.27. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča   Gradivo

8.28. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož   Gradivo

8.29. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant   Gradivo

8.30. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje   Gradivo

8.31. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik   Gradivo

8A. Poslovni načrt koncesionarja za izvajanje koncesije za rabo naravnih vrednot Postojnski jamski sistem in Predjamski jamski sistem za leto 2023, poročevalec: Uroš Brežan

9. Načrt vlaganj občin Postojna in Pivka v gradnjo infrastrukture lokalnega pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2023, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

9A. Strategija Digitalna Slovenija 2030, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

9B. Predlog za uvrstitev dveh evidenčnih projektov 2430-23-4000 Nadomestilo električne energije – draginja in 2430-23-4001 Nadomestila zemeljskega plina – draginja v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

9C. Predlog mnenja o dopolnitvi pobude družbe Interzero, d. o. o., Ljubljana, in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti 34. do 53. člena in 275. člena Zakona o varstvu okolja, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

9Č. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2022/1369 glede podaljšanja obdobja zmanjšanja povpraševanja pri ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po plinu ter okrepitve poročanja in spremljanja njihovega izvajanja, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

9D. Informacija o udeležbi ministrice za infrastrukturo mag. Alenke Bratušek na Hrvaško – Slovenskem poslovnem forumu »Javne investicije v gradbeništvu 2023« 29. marca v Opatiji in Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o izgradnji cestnega mostu čez potok Kamenica med naseljema Božakovo (Republika Slovenija) – Obrež (Republika Hrvaška) na slovensko - hrvaški državni meji, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    

9E. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

9F. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zavodih Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

9G. Predlog sklepa v zvezi s prednostno obravnavo na Ustavnem sodišču Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

11. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

11.1. Letno poročilo družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. za poslovno leto 2021, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

12. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja Poročevalec: Rado Fele

12.1. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj 

12.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj

12.3. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj v Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj

12.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za regionalni razvoj v Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj

12.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kohezijo v Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj

12.6. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za digitalno družbo v Ministrstvu za digitalno preobrazbo

12.7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvoj digitalnih rešitev in podatkovno ekonomijo v Ministrstvu za digitalno preobrazbo

12.8. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za digitalno infrastrukturo v Ministrstvu za digitalno preobrazbo 

12.9. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za podporo uporabnikom v Ministrstvu za digitalno preobrazbo

12.10. Predlog prenehanja položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

12.11. Predlog prenehanja položaja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo

12.12. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za šport 

12.13. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu za informacijsko družbo v Ministrstvu za digitalno preobrazbo

12.14. Predlog imenovanja direktorice Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 

12.15. Predlog soglasja k imenovanju vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Zavod za ribištvo Slovenije

12.16. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom starejših občanov Metlika

12.17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Črnomelj

12.19. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Varstveno delovni center Tolmin

12.20. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet Varstveno delovnega centra Polž Maribor 

12.21. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Kočevje

12.22. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava 

12.23. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Mladinski dom Malči Beličeve Ljubljana«

12.24. Predlog za razrešitev in imenovanje člana Sveta Agencije za energijo

12.25. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Odbora Republike Slovenije za podelitev državnih priznanj na področju prostovoljstva

12.26. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanovitelj je država, za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2022

12.27. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti na parceli št. 432/6 k. o. 2302 Kromberk v lasti Univerze v Ljubljani in uporabi Biotehniške fakultete

12.28. Predlog ugotovitve javne koristi za razlastitev delov nepremičnin v k. o. 2285 Biljana za izvajanje nujno potrebnih vzdrževalnih del v javno korist na državni cesti R2-402/1465 Gonjače - Dobrovo, 47803-20/2023 

13. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

13.1. Predlog soglasja za določitev višjega plačnega razreda ob premestitvi na delovno mesto sekretar v Ministrstvu za javno upravo, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

13.2. Informacija o ustanovitvi in imenovanju članov Strateškega sveta za preprečevanje sovražnega govora, Poročevalka: Petra Škofic