Skoči do osrednje vsebine

Nacionalni svet za knjižnično dejavnost je 19. marca začel peti mandat

Vlada je za odločanje o strokovnih zadevah na področju knjižnične dejavnosti ustanovila Nacionalni svet za knjižnično dejavnost kot strokovno-posvetovalno telo. Predsednika in člane sveta je vlada imenovala za dobo petih let.

Na predlog knjižnic, njihovih združenj in pokroviteljev, univerz in knjižničnega informacijskega servisa je vlada za obdobje od 19. marca 2023 do 19. marca 2028 v Nacionalni svet za knjižnično dejavnost imenovala priznane strokovnjake s področja knjižnične dejavnosti. V svet so bili imenovani mag. Miro Pušnik za predsednika in dr. Aleš Bošnjak, dr. Vesna Čopič, dr. Doris Dekleva Smrekar, Mirjana Frelih, Marjan Gujtman, mag. Mirjam Kotar, Sandra Kurnik Zupanič, Viljem Leban, mag. Dunja Legat, dr. Tanja Merčun Kariž, dr. Jonatan Vinkler ter mag. Teja Zorko za člane.

Dne 15. marca se je Nacionalni svet za knjižnično dejavnost sestal na 116. oziroma 37. seji četrtega sklica in tako zaključil z delovanjem v četrtem mandatnem obdobju. Na seji je obravnaval letni poročili nacionalne knjižnice in knjižničnega informacijskega servisa ter povzel svoje delo zadnjega leta.

Informacije o dejavnosti, zapisniki sej, obravnavana gradiva ter poročila o delu Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost