Skoči do osrednje vsebine

77. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah ter več drugih odločitev.

Vlada sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah

Vlada pooblašča vladno pogajalsko skupino za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o prenovi plačnega sistema in odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah, upoštevaje sprejeta izhodišča.

Vlada nalaga vladni pogajalski skupini, da v pogajanjih z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja upošteva naslednje usmeritve:

 • obseg pogajanj poleg prenove plačnega sistema in odprave nesorazmerij v osnovnih plačah vključuje tudi vzporedna pogajanja o prenovi nazivov, prenovi dodatkov, vključno z dodatki izven nabora dodatkov iz 23. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in Kolektivne pogodbe za javni sektor (KPJS), določitvi pogojev in števila dni letnega dopusta ter o prenovi poklicnega zavarovanja;
 • rešitve glede odprave nesorazmerij v osnovnih plačah se dogovorijo do 30. junija 2023 s pridobitvijo pravice do plače iz naslova odprave nesorazmerij do 31. decembra 2024, ob upoštevanju javnofinančnega okvira;
 • predlog novega zakona o skupnih temeljih plačnega sistema javnega sektorja z novo plačno lestvico se v zakonodajni postopek vloži najkasneje v mesecu juliju 2023, s ciljem, da se praviloma uveljavi s 1. januarjem 2024; izhodiščni plačni razredi delovnih mest in nazivov iz spodnje tretjine plačne lestvice se na novo plačno lestvico praviloma prevedejo s 1. januarjem 2025, ostali plačni razredi delovnih mest in nazivov praviloma s 1. januarjem 2026, plačni razredi funkcij pa se na novo plačno lestvico praviloma prevedejo s 1. januarjem 2027, ob upoštevanju javnofinančnega okvira;
 • nagrajevanje redne delovne uspešnosti se s 1. januarjem 2024 zamrzne;
 • pogajanja o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi nesorazmerij se obravnavajo skupaj s pogajanji o drugih vsebinah, navedenih v točki 1; dokler ni dogovora o vseh vsebinah, nobena posamezna vsebina ne more biti realizirana.

Za odpravo nesorazmerij v osnovnih plačah je ministrica za javno upravo kot vodja vladne pogajalske skupine upoštevaje predloge za imenovanje članov s strani ministrstev in generalnega sekretariata vlade imenovala posebno medresorsko delovno skupino. Ta bo na podlagi izhodišč pripravila vladni predlog konkretnih uvrstitev določenih delovnih mest in nazivov v plačne razrede, o čemer bodo nato stekla pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.   

V skladu z izhodišči za prenovo plačnega sistema javnega sektorja, predstavljenimi na seji pogajalske komisije 9. februarja 2023, bi nesorazmerja v osnovnih plačah odpravljali v okviru plačnih stebrov ter upoštevaje razpon najnižjih in najvišjih izhodiščnih plačnih razredov po tarifnih razredih.

V oktobra 2022 sta se vladna in sindikalna stran v 6. točki Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 zavezali, da bodo pogajanja oziroma usklajevanja tekla vzporedno tako o prenovi plačnega sistema javnega sektorja kot tudi o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev.

Cilji prenove plačnega sistema javnega sektorja so med drugim:

 • ohranitev transparentnosti in javno finančna obvladljivost plačnega sistema,
 • upoštevanje specifik posameznih delov javnega sektorja in dopustitev možnosti, da se določene vsebine uredijo ločeno po posameznih stebrih plačnega sistema,
 • odprava uravnilovke v spodnjem delu plačne lestvice zaradi učinka minimalne plače in vzpostavitev ustreznejših razmerij v plačah med funkcionarji, direktorji in javnimi uslužbenci ter znotraj posameznih stebrov,
 • večja variabilnost, povezana z učinkovitostjo dela,
 • večja privlačnost sistema za mlade,
 • manj administriranja in poenostavitve sistema.

S prenovo plačnega sistema želi vlada odpraviti vse večjo plačno uravnilovko, zagotoviti stimulativnost plač, odpraviti naraščajoče težave pri pridobivanju kadrov, zlasti mladih, ter plačni sistem narediti privlačen in v zadovoljstvo vsem – zaposlenim in posledično uporabnikom javnih storitev.

Vlada bo izhodišča sindikatom predstavila na seji pogajalske komisije, ki bo sklicana predvidoma zadnji teden marca.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada imenovala člana nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke

Vlada se je seznanila z odstopom dveh članov nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke Igorja Mastena in Zlatka Vilija Hohnjeca. Za dobo pet let je imenovala nova člana nadzornega sveta, in sicer Gorazda Podbevška in Matijo Šenka.

Ministra za finance in gospodarstvo, Klemen Boštjančič in Matjaž Han, sta avgusta lani zaradi enega manjkajočega člana nadzornega sveta SID banke imenovala strokovno komisijo za pripravo predloga kandidatov za člane nadzornega sveta banke. Strokovna komisija je objavila odprti javni poziv in na podlagi izvedenih postopkov pripravila seznam kandidatov. Temu je sledila izdelava ocene primernosti kandidatov Komisije za oceno primernosti in Komisije za imenovanja in prejemke nadzornega sveta Slovenske izvozne in razvojne banke. Ker sta odstopila dva člana, je morala vlada za zagotovitev delovanja banke imenovati dva nova člana, ki bosta mandat nastopila po pridobitvi dovoljenja Banke Slovenije. Še enega manjkajočega člana bo vlada imenovala po končanju preostalih postopkov, ki so še v teku.

Vir: Ministrstvo za finance

Imenovanje vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor

Vlada je izdala odločbo o imenovanju Martine Gašperlin za vršilko dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor na Ministrstvu za naravne vire in prostor do imenovanja glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za naravne vire in prostor, vendar največ za šest mesecev, in sicer od 20. marca 2023 do 19. septembra 2023.

Martina Gašperlin je bila do sedaj vršilka dolžnosti Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in prostor.  

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Mag. Igor Kotnik vršilec dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo

Vlada je imenovala mag. Igorja Kotnika za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 21. septembra 2023.

Mag. Igor Kotnik je magister znanosti, smer Splošno poslovodenje in organizacija ter univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva. Od maja 2022 je zaposlen na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport kot podsekretar na Direktoratu za lesarstvo. Pred tem je deloval na Ministrstvu za okolje in prostor, na Uradu Vlade RS za komuniciranje in na Ministrstvu za javno upravo. Ima dolgoletne delovne izkušnje s področja gozdarstva.

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predlaga Vladi, da za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo z 22. marcem 2023 imenuje mag. Igorja Kotnika, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja po predhodno izvedenem javnem natečaju, vendar največ za šest mesecev, to je najdlje do 21. septembra 2023. Dosedanji glavni inšpektorici mag. Saši Dragar Milanovič poteče mandat 21. marca 2023.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano