Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 39. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.2. Predlog dodatka k načrtu razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.3. Predlog odgovora na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o usklajenosti zakonodaje na področju invalidskega varstva s Konvencijo o pravicah invalidov, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.4. Predlog odgovora na dopis Varuha človekovih pravic Republike Slovenije v zvezi s poročili o učinkovitosti delovanja centrov za socialno delo in enot centrov za socialno delo na območjih, kjer so ustanovljeni, poročevalec: Luka Mesec

1.5. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MGTŠ, MKGP), poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.6. Predlog spremembe projekta 2711-22-0018 UKC Ljubljana, revitalizacija Hospitala v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2023–2026, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.8. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju 1. 7. do 31. 12. 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.9. Predlog dopolnjenega Izvedbenega načrta za izpolnjevanje kriterijev in zavez Republike Slovenije za Stalno strukturno sodelovanje na področju varnosti in obrambe Evropske unije (PESCO) za leto 2022, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o harmonizaciji nekaterih vidikov insolvenčnega prava, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o evropski statistiki o prebivalstvu in stanovanjih, spremembi Uredbe (ES) št. 862/2007 in razveljavitvi uredb (ES) št. 763/2008 in (EU) št. 1260/2013, poročevalec: Tomaž Smrekar    Gradivo

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 14. marca 2023 v Bruslju, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za okolje 16. marca 2023 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 13. marca 2023 v Bruslju, Poročevalec: Luka Mesec

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 14. marca 2023 v Bruslju, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

1.17. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ruande, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

1.18. Pobuda za sklenitev Sporazuma o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Organizacijo Združenih narodov za industrijski razvoj v zvezi s posebnimi prispevki v Sklad za industrijski razvoj, poročevalec: Matjaž Han

1.19. Poročilo o delu misij IRRS in ARTEMIS Mednarodne agencije za atomsko energijo v Sloveniji, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.20. Izhodišča za uradni obisk predsednika Vlade Republike Slovenija dr. Roberta Goloba 13. marca 2023 v Bosni in Hercegovini, poročevalka: Tanja Fajon

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 66. zasedanju Komisije OZN za droge od 13. do 17. marca 2023 na Dunaju in predlog donacije Uradu Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.23. Izhodišča za srečanje ministra za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksandra Jevška s hrvaškim ministrom za regionalni razvoj in sklade EU Šimetom Erlićem 14. marca 2023 v Zagrebu in z županom mesta Varaždin Nevenom Bosiljem 14. marca 2023 v Varaždinu, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na skupnem osmem in devetem pregledovalnem sestanku pogodbenic Konvencije o jedrski varnosti od 20. do 31. marca 2023 na Dunaju, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.25. Izhodišča o udeležbi ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh na zasedanju Svetovnega vrha o informacijski družbi (WSIS) od 13. do 17. marca 2023 v Ženevi, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.26. Informacija o delovnem obisku generalnega direktorja Organizacije Združenih narodov za gospodarski razvoj (UNIDO) v Republiki Sloveniji med 14. in 16. marcem 2023 in Informacija o srečanju z ministrom za gospodarstvo, turizem in šport Matjažem Hanom, poročevalec: Matjaž Han

1.27. Informacija o udeležbi direktorja Urada Vlade Republike Slovenije za narodnosti mag. Stanka Baluha na seminarju o manjšinskih jezikih in večjezičnih šolskih sistemih v Sloveniji 10. marca 2023 v Celovcu, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tujcih – nujni postopek (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Boštjan Poklukar    Gradivo

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev – nujni postopek, poročevalec: Luka Mesec   

2B. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca decembra 2022 in Slovenska strategija trajnostne pametne specializacije, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek    Gradivo

2C. Program dela policije – Uprave kriminalistične policije na področju prikritih preiskovalnih ukrepov v letu 2023 (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Boštjan Poklukar 

2Č. Predlog stavkovnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Sindikatom vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Poročevalec: dr. Igor Papič

4. Poročilo o izvedenih aktivnostih Sveta za razvoj informatike za leto 2022, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

5. Poročilo o delu Medresorske delovne skupine za odpravo administrativnih ovir s področja upravnih zadev tujcev, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

6. Informacija o izvedbi projekta Potniški center Ljubljana, poročevalka: mag. Alenka Bratušek    Gradivo

6A. Predlog opredelitve do sklepa Odbora Državnega zbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino ob obravnavi točke »Povišanje cen programov vrtcev zaradi dviga stroškov dela naj nosi vlada in ne občine oziroma starši«, Poročevalec: dr. Darjo Felda 

6B. Predlog mnenja o Zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem potrjevanju računov, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

7.7. Predlog razrešitve vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance

7.8. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za spremljanje Strategije jugovzhodne Evrope 2030 in imenovanju nacionalne koordinatorke za implementacijo spremljanja Strategije jugovzhodne Evrope 2030 

7.9. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za narodni skupnosti 

7.10. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada 

7.11. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev 

7.12. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju vladne pogajalske skupine za pogajanja in usklajevanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja 

7.13. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Medresorske analitične skupine 

7.14. Poročilo o uresničevanju Skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leto 2022 

7.15. Predlog seznanitve z vsebino sodne poravnave glede odškodnine zaradi nepravilne namestitve sončne elektrarne na Srednji dvojezični šoli Lendava 

7.16. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnin v uporabi javnega raziskovalnega zavoda Urbanistični inštitut Republike Slovenije za ureditev zemljiškoknjižnega stanja 

7.17. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice na parceli v k. o. 657 Maribor Grad v lasti Univerze v Mariboru za izgradnjo NN priključka za elektriko in telekomunikacije 

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet zavoda Dom na Krasu, Poročevalec: Luka Mesec

8.2. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za solidarno prihodnost, Poročevalec: Simon Maljevac 

8.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za stanovanja, Poročevalec: Simon Maljevac 

8.4. Predlog imenovanja direktorice Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, Poročevalec: Klemen Boštjančič

8.5. Predlog imenovanja direktorice Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna, Poročevalec: Klemen Boštjančič

8.6. Predlog imenovanja javne uslužbenke v uradniški naziv prve stopnje: Notranji revizor višji sekretar v Uradu Republike Slovenije za nadzor proračuna, Poročevalec: Klemen Boštjančič

8.7. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za podnebne politike v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

8.8. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, Poročevalec: dr. Igor Papič

8.9 Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, Poročevalec: dr. Darjo Felda