Skoči do osrednje vsebine

Odobrene investicije za izboljšanje vodooskrbe slovenske Istre in kraškega zaledja

Po seji vlade je minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan predstavil sprejem projekta Oskrba rižanskega in kraškega omrežja s pitno vodo v Načrt razvojnih programov za obdobje 2023-2026. Minister Brežan je poudaril, da s tem projektom bistveno izboljšujemo možnost oskrbe slovenske Istre in zaledja s pitno vodo že v letošnjem poletju.

Oskrba prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in kraškega zaledja se zaradi pomembnosti, zahtevnosti in kompleksnosti problematike uvršča med prioritetne naloge v programu izvajanja nacionalnih projektov državne infrastrukture.

Namen investicije je skupna priprava in izvedba nujnih investicijskih del na medobčinskem oziroma regionalnem vodovodnem omrežju na področju devetih občin, ki ga upravljata Rižanski vodovod Koper in Kraški vodovod Sežana. Glavni cilj načrtovane investicije so možnost dobave dodatnih količin vode iz Kraškega vodovoda Sežana, možnost dobave dodatnih količin vode iz tržaškega vodovoda in iz vodnega vira Sv. Ivan, možnost stabilnejše proizvodnje vode v vodarni Gabrijeli, zagotavljanje kakovostne in nemotene oskrbe s pitno vodo, povečanje varnosti oskrbe s pitno vodo tako z vidika porabe, okolja in dobrega počutja uporabnikov. Iz sredstev Sklada za vode se bodo financirala dela v sklopu Kraškega vodovoda Sežana in Rižanskega vodovoda Koper v skupni višini 2.440.000 evrov z davkom na dodano vrednost (DDV) ter nadzor in inženirske storitve v skupni višini 153.784 evrov z DDV.

Ocenjena skupna vrednost investicije po tekočih cenah znaša 4.462.298 evrov z DDV. Investicija bo sofinancirana s strani Kraškega vodovoda Sežana v višini 374.899 evrov z DDV, s strani Rižanskega vodovoda Koper v višini 1.493.615 evrov z DDV ter s strani Direkcije Republike Slovenije za vode iz sredstev Sklada za vode v višini 2.593.784 evrov z DDV. Projekt se bo izvajal v letih 2023 in 2024.

Največja problematika obalnega in kraškega vodovodnega sistema se kaže v pomanjkanju količin pitne vode, posebej v poletnih mesecih, ko se potrebe po vodi povečajo zaradi povečanja turističnega obiska, na drugi strani pa to obdobje po navadi sovpade s poletno sušo.

Rižanski vodovod Koper in Kraški vodovod Sežana se že nekaj let spopadata s težavami pri zagotavljanju oskrbe prebivalstva s pitno vodo. Obstoječa vodovodna sistema sta na več mestih pod dimenzionirana ali dotrajana. Po zadnjem kritičnem poletnem obdobju je bilo prepoznanih nekaj kratkoročnih ukrepov, ki bi zagotovili dodatne količine pitne vode z ukrepi zmanjšanja tveganj pri zagotavljanju vodooskrbe.

V okviru investicije so predvidene naslednje ureditve:

1. Črpališče v Klaričih (Kraški vodovod Sežana - KVS): · Z gradbenim dovoljenjem je predvidena vgradnja črpalke kapacitete do 100 l/s. Načrt lastnikov in upravljalca vodovodnih naprav na tem področju je namreč, da se s pomočjo opreme vodnjaka B-10/06 omogoči postopno saniranje treh obstoječih vodnjakov, ki so v obratovanju že 40 let in jih je treba revitalizirati. Z aktiviranjem vodnjaka B-10/06 bo možno polno obratovanje čistilne naprave za pitno vodo Sela, katere kapaciteta je 300 l/s. · Predvidi se prometna ureditev priključka v km 9.5+412.65 regionalne ceste R3-616/1056 Gorjansko-Klariči (ki pa niso predmet tega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta  - DIIP). 

2. Mejni prehod sv. Barbara (Rižanski vodovod Koper - RVK):  Predvidena je obnova povezovalnega cevovoda s sistemom relining (cev v cev). · Povezava tega cevovoda z vodohranom Kašteljer, kar bo omogočilo bolj konstantni dotok dodatnih količin v vodovod RVK ter optimalno obratovanje. · Iz tega razloga je potrebna investicija v povezavo z vodovodnim sistemom občine Trst na mejnem prehodu Sv. Barbara. 

3. Magistralni cevovod Rodik-vodarna Rižana (RVK): Za pritok dodatnih količin vode je predvideno na obstoječem sistemu transportnega cevovoda (od vodohrana Rodik do vodarne Rižana) izvesti izboljšave na objektih, predvsem je predvidena odprava »ozkih grl«. · Predvidena je nadgradnja tehničnih karakteristik obstoječih objektov (vodomerni jašek objekt št. 140-priključitev vodovoda Rodik-Rižana na sistem KVS, vodohran Brezje, vodohran Črni Kal, odcep Stepani, odcep Tinjan in vodarna Rižana).· Za vse objekte na vodovodu DN500 predvidena preveritev in po potrebi zamenjava vodovodne, merilne in redukcijske armature.

4. Vodarna Gabrijeli (RVK):  Predvidena je izgradnja novega sistema filtriranja in ostale opreme v vodarni Gabrijeli. 

5. RZ Slušnica-RZ (RVK): · Predvidena je navezava na sistem istrskega vodovoda, kar pomeni, da se izvede povezava dveh vodohranov Gradin in Hrib, s tem bo v vodovodni sistem RVK omogočen dotok dodatnih količin vode iz vodovodnega sistema Istrskega vodovoda Buzet, vodni vir sv. Ivan.