Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 35. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvajanju uredb (EU) in (Euratom) na področju azila, migracij in vključevanja, notranje varnosti ter evropskega integriranega upravljanja meja v programskem obdobju 2021–2027, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik (MNZ)    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o dejavnostih neznatnega tveganja pranja denarja ali financiranja terorizma, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.3. Predlog odločbe o sofinanciranju dvojezičnosti in uresničevanja ustavnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti v letu 2023, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.4. Predlog načrta vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2023, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.5. Končno poročilo in prenehanje delovanja Medresorske delovne skupine za Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do 2050, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.6. Poročilo o izvedbi aktivnosti Akcijskega načrta izvedbe Strategije kriptografske zaščite podatkov v Republiki Sloveniji za leti 2020 in 2021 ter Akcijski načrt izvedbe Strategije kriptografske zaščite podatkov v Republiki Sloveniji za leto 2023, poročevalec: Igor Eršte    Gradivo

1.7. Predlog mnenja o Sklepu za začetek postopka za oceno ustavnosti četrtega odstavka 1.č člena Zakona o urejanju statusa državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji in Zakona o povračilu škode osebam, ki so bile izbrisane iz registra stalnega prebivalstva, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik (MNZ) 

1.8. Predlog stališča do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem varstvu modelov (prenovitev), Poročevalec: Matjaž Han 

1.9. Predlog stališča do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 6/2002 o modelih Skupnosti in razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 2246/2002, Poročevalec: Matjaž Han 

1.11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 6. februarja 2023 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za konkurenčnost (notranji trg in industrijo) 6. in 7. februarja 2023 v Stockholmu, Poročevalec: Matjaž Han 

1.13. Izhodišča za udeležbo ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na konferenci na temo »Katere trajnostne sisteme za živinorejo in potrošnjo mesa bi morala spodbujati Evropska unija in jih ohraniti do leta 2050« 7. februarja 2023 v Bruslju in virtualno (hibridni dogodek), poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.14. Informacija o podpisu Pisma o nameri med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Madžarske glede usposabljanja s spremljanjem življenjskih znakov v modularnem okolju (TRAVISMOS), Poročevalec: Marjan Šarec 

1.15. Informacija o podpisu Pisma o nameri med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije, Ministrstvom za obrambo Danske in ministrom za obrambo Francoske republike v zvezi s projektom Trajnostne komponente za podvodno rabo z uporabo neosvinčenih materialov v Evropi (SCUALE) o trajnostni komponenti za podvodno rabo, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.16. Poročilo o zaključenih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Uzbekistan o gospodarskem sodelovanju, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.17. Izhodišča za obisk podpredsednice vlade in ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon z gospodarsko delegacijo od 7. do 10. februarja 2023 v Republiki Uzbekistan in Kirgiški republiki, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.18. Informacija o obisku direktorice Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) dr. Andree Ammon 6. in 7. februarja 2023 v Republiki Sloveniji, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.19. Informacija o srečanju Irene Šinko, ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z Istavnom Nagyem, ministrom za kmetijstvo Madžarske, 4. februarja 2023 v Monoštru, Madžarska, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.20. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar o uradnem obisku 9. februarja 2023 v Berlinu, Poročevalka: Tanja Fajon 

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah – skrajšani postopek, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnem sporu – prva obravnava, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

2B. Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

3.Informacija o izvajanju tehnične pomoči državam Zahodnega Balkana pri njihovem vključevanju v Evropsko unijo, Poročevalka: Tanja Fajon 

3A. Predlog mnenja o Pobudi za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

3Č. Predlog za umik Predloga zakona o začasnem dodatku sodnikov in državnih tožilcev – nujni postopek, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

4. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

4.1. Skupščina družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. – Druga novelacija investicijskega programa za projekt Drugi tir Divača–Koper (NIP2), Poročevalka: mag. Alenka Bratušek 

4.2. Skupščina Kapitalske družbe, d. d. – Imenovanje članov nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič 

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata za javni sektor v Ministrstvu za javno upravo 

5.2. Predlog odpoklica izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Severni Makedoniji 

5.3. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov Vlade Republike Slovenije v Svet Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

5.4. Predlog sklepa o imenovanju članov in namestnikov Odbora za spremljanje programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027 

5.5. Predlog sklepa o ustanovitvi Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije

5.6. Predlog sklepa o imenovanju Komisije za fizično varovanje jedrskih objektov ter jedrskih in radioaktivnih snovi 

5.7. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje in podporo projektu »Evropska prestolnica kulture 2025« v Republiki Sloveniji 

5.8. Predlog seznanitve s sodno poravnavo v pravdni zadevi, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod opr. št. VIII Pg 44/2021 6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog imenovanja državnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Poročevalec: Luka Mesec 

6.2. Predlog soglasja k imenovanju generalnega direktorja javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

6.3. Predlog soglasja k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

6.4. Predlog soglasja k imenovanju direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

6.5. Informacija o ustanovitvi in imenovanju članov Strateškega sveta za zdravstvo, Poročevalka: Petra Škofic 

6.6. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije kot tožene stranke pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije v primeru tožbe tožeče stranke zaradi varstva pacientovih pravic, ki se vodi pod opr. št. I U 1398/2020, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

6.7. Predlog imenovanja vladne pogajalske skupine za pogajanja s Sindikatom carinikov Slovenije, Poročevalec: Klemen Boštjančič

6.8. Predlog sklepa o odpoklicu in imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan