Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na sejah vladnih odborov je vlada med drugim dala soglasje k predlogom amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu in opravila nekaj prerazporeditev proračunskih sredstev.

Soglasje k predlogom amandmajev k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (skrajšani postopek). Predlog zakona je bil 23. 12. 2022 posredovan v obravnavo Državnemu zboru RS. Na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe Državnega zbora (ZPS DZ) so bili pripravljeni amandmaji, s katerimi se mnenje ZPS DZ deloma upošteva in s tem izboljša besedilo predloga zakona.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je pripravilo predlog spremembe Zakona o kmetijstvu (ZKme-1) zaradi reforme skupne kmetijske politike oziroma izvajanja novega strateškega načrta skupne kmetijske politike (SN SKP) 2023–2027 za Slovenijo. Predlog spremembe zakona dopolnjuje obstoječo pravno podlago za začetek izvajanja SKP s 1. 1. 2023 in se tako usklajuje s pravnim redom EU. Predlagana sprememba zakona v večji meri podrobneje določa posebni upravni postopek z namenom izvajanja SN SKP 2023-2027 (sistem za spremljanje površin, krizni ukrepi politike razvoja podeželja, izvajanje finančnih instrumentov, izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, administrativna kontrola in kontrola na terenu, upravne sankcije, izplačila in vračila sredstev, oblike javnih razpisov, informativne odločbe) in dodatno prinaša še nekaj splošnih prilagoditev za izvajanje SN SKP 2023-2027 ter drugih rešitev, vezanih na plačila in evidence ter delovanje varuha v verigi preskrbe s hrano.

Po sprejemu predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZKme-1 na vladi je ZPS DZ dne 24. 1. 2023 poslala pripombe na predlog spremembe ZKme-1, ki so večinoma že vključene v amandmaje. Glavne pripombe so se nanašale na: definicijo plačilne agencije, izvajanje anket, upravne sankcije, definicijo lokalnih akcijskih skupin, pregled na kraju samem in dodatni terenski ogled, znesek za opustitev izterjave (obresti ali brez njih), rok za odločitev o vračilu sredstev, varuha v verigi preskrbe s hrano (predčasna razrešitev), plačilo za začasno ali občasno delo v kmetijstvu, evidenco o delovnih opravilih in evidenco krajinskih značilnosti za namen pogojenosti ter ukrepe kmetijske politike.

Vlada prerazporedila sredstva v državnem proračunu

Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je vlada v okviru finančnega načrta Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano prerazporedila sredstva v višini milijona evra. Sredstva bodo namenjena za izplačilo povračila iz naslova neposrednih plačil v kmetijstvu končnim upravičencem, do katerih so upravičeni na podlagi zbirne vloge iz leta 2021.

Vlada je med drugim prerazporedila sredstva iz finančnega načrta Ministrstva za finance v finančni načrt Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v skupni višini 744 tisoč evrov. Sredstva bodo namenjena za izplačilo draginjskega dodatka za otroke v februarju 2023 in za povračila izvajanja zakonskih ukrepov covid-19.