Skoči do osrednje vsebine

Resolucija o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom

Danes je bila v Državnem zboru sprejeta predlagana Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023-2032, ki jo je predlagalo Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Republika Slovenija uporablja jedrske in sevalne tehnologije na številnih gospodarskih in drugih področjih. Pri uporabi jedrskih in sevalnih tehnologij nastajajo tudi radioaktivni odpadki, za katere je treba zagotoviti varno ravnanje v vseh fazah upravljanja z radioaktivnimi snovmi.

V skladu z zahtevami zakonodaje so bile za posamezne objekte, ki jih obravnava resolucija, izvedene presoje vplivov na okolje v Republiki Sloveniji in tudi čezmejne presoje vplivov na okolje. Na njihovi podlagi so bila izdana ustrezna okoljevarstvena soglasja.

Resolucija sledi ciljem Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije in ciljem Resolucije o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050, z mislijo na nadaljnje izkoriščanje jedrske energije in ohranjanje odličnosti pri obratovanju jedrski objektov. Resolucija upošteva tudi rezultate mednarodne pregledovalne misije ARTEMIS, ki jo je organizirala Mednarodna agencija za atomsko energijo in ki je pregledala osnutek resolucije.

Resolucija vključuje novelirano oceno inventarja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva. Vključuje tudi posodobitve programov ravnanja s tovrstnimi odpadki, na novo so ovrednoteni vsi stroški ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom. Za učinkovitejše spremljanje napredka in izvajanja predvidenih ukrepov so v Resoluciji dodatno uvedeni podrobni kazalniki za doseganje ključnih ciljev in strategij.

Na ministrstvu smo pred kratkim izdali okoljevarstveno soglasje za podaljšanje obratovalne dobe NEK za dodatnih 20 let. Predlagana Resolucija upošteva podaljšanje obratovanja NEK in celostno ureja shranjevanje in področje ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom do njihove dokončne odložitve, kar je ena od ključnih dejavnosti za varno in okolju odgovorno uporabo jedrske energije in drugih tehnologij, kjer nastajajo radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo.

Leta 2018 je Republika Slovenija od Evropske komisije prejela uradni opomin glede vsebine trenutnega nacionalnega programa. Maja 2022 je Evropska komisija stopnjevala ukrep v predsodnem postopku z izdajo obrazloženega mnenja. Republika Slovenija se je v odgovoru Evropski komisiji zavezala, da bo pripravila revizijo nacionalnega programa, kar je tudi storila.

Resolucija o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023–2032