Skoči do osrednje vsebine

Kršitvi s področja narave in okolja uspešno rešeni

Slovenija je izpolnila svoje obveznosti s področja narave in okolja

Evropska komisija je oktobra 2019 izdala Republiki Sloveniji uradni opomin, saj ni izpolnila nekaterih obveznosti, ki izhajajo iz Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, junija 2021 pa uradni opomin zaradi neizpolnitve obveznosti iz Uredbe o preprečevanju in obvladovanju vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst.

Akcijski načrt za obravnavanje prednostnih poti vnosa in širjenja invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo (2022 – 2027) je bil sprejet s sklepom ministra 20. maja 2022. Aktivnosti iz Akcijskega načrta so se tudi že pričele izvajati. Izvajanje Akcijskega načrta je od sprejetja vključeno v delo javnih zavodov, za to so zagotovljena sredstva deloma iz integralnega proračuna in v letu 2023 tudi iz Sklada za podnebne spremembe. V okviru izvajanja Akcijskega načrta se je v letu 2022 pripravil tudi komunikacijski načrt, ki ga bomo začeli izvajati v letu 2023 s čimer bomo Akcijski načrt in potrebne ukrepe za invazivne tujerodne vrste predstavili deležnikom in širši javnosti. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor bomo v letu 2023 za izboljšano izvajanje ukrepov za invazivne tujerodne vrste in odpravo njihovih negativnih vplivov na biotsko raznovrstnost in ekosisteme nadaljevali tudi s pripravo predloga nacionalne uredbe za izvajanje Uredbe (EU) št. 1143/2014.

Invazivne tujerodne vrste ogrožajo biotsko raznovrstnost, saj izpodrivajo domorodne vrste, prenašajo tudi  bolezni in zajedavce, proti katerim domorodne vrste niso odporne ali nanje prilagojene. Zaradi tega so invazivne tujerodne vrste prepoznane kot eden od petih glavnih neposrednih dejavnikov ogrožanja biotske raznovrstnosti. Ljudje imamo zaradi nekaterih vrst zdravstvene težave, nastaja pa tudi vse večja gospodarska škoda, saj zmanjšujejo pridelke, višji so stroški vzdrževanja javnih površin in funkcionalnih zemljišč stavb.

Več na Invazivne tujerodne vrste rastlin in živali | GOV.SI


Na nekatere očitke o neskladnem prenosu Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje je Republika Slovenija podala pojasnila z navedbo o ustreznosti prenosa. Za reševanje ostalih navedenih ugotovitev Komisije pa je Republika Slovenija napovedala sprejem Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) ter novele Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Dne 11. 4. 2022 smo Evropski komisiji poslali končno poročilo o odpravi kršitve. Dokončana je bila tudi notifikacija predpisov in s tem je Republika Slovenija izpolnila vse svoje obveznosti.

Ambrozija | Avtor: Peter Skoberne