Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 34. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.3. Predlog odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.4. Predlog nacionalnega strateškega načrta za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2030, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.5. Akcijski načrt za boj proti trgovini z ljudmi za obdobje 2023–2024, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik (MNZ)    Gradivo

1.7. Predlog sklenitve Pogodbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije v letu 2023, poročevalka: Petra Bezjak Cirman    Gradivo

1.8. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2023, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.9. Predlog imenovanja revizorja letnih poročil Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leta 2022, 2023 in 2024, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.10. Informacija o sodelovanju prostovoljnih gasilskih društev, ki so opravljali naloge zaščite, reševanja in pomoči, v času intervencije gašenja velikega požara na območju Socerba od 9. do 11. avgusta 2022 ter predlog za odobritev proračunskih sredstev za dodatno opremljenost oziroma izboljšanje delovanja društev, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.11. 45., 46., 47. in 48. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 30. januarja 2023 v Bruslju, Poročevalka: Irena Šinko 

1.13. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o gospodarskem sodelovanju, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.14. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med George C. Marshall Evropskim centrom za varnostne študije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije o podpori gostujočega predavatelja, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.15. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Marjana Šarca 31. januarja in 1. februarja 2023 na Cipru, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na nadaljevanju 5. medvladne konference o mednarodnem pravno zavezujočem instrumentu v okviru Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu glede ohranjanja in trajnostne rabe morske biotske raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije (BBNJ) od 20. februarja do 3. marca 2023 v New Yorku, Poročevalka: Tanja Fajon

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni upravi – nujni postopek, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti – nujni postopek, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

2C. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o službi v Slovenski vojski – skrajšani postopek, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

2Č. Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, poročevalca: mag. Bojan Kumer, Matjaž Han    Gradivo

2D. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o skupnih določbah o skladih na področju evropske kohezijske politike v delu, ki ureja ustanovitev Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek    Gradivo

2E. Letni načrt razpolaganja z državnimi gozdovi za leto 2023, Poročevalka: Irena Šinko 

2F. Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2023, Poročevalka: Irena Šinko

2H. Predlog mnenja o zahtevi Državnega sveta Republike Slovenije za začasno zadržanje izvrševanja tretje alineje 2. točke 26. člena, 12. točke prvega odstavka 44. člena, 6. točke četrtega odstavka 90. člena, šestega odstavka 101. člena, sedmega odstavka 109. člena, prvega odstavka 111. člena, 118., 122. in 135.č člena Zakona o dohodnini ter drugega odstavka 16. člena in 20. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

2I. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o izvajanju Uredbe (EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

2J. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, Poročevalec: Matjaž Han 

2K. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru izvoza blaga z dvojno rabo, Poročevalec: Matjaž Han

2L. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.1. Predlog razrešitve generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

3.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gozdarstvo in lovstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

3.3. Predlog imenovanja članov Sveta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije 

3.4. Predlog razrešitve predstavnice ustanovitelja v Svetu javnega zdravstvenega zavoda Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 

3.5. Predlog zaključnega poročila in prenehanje delovanja Strokovne komisije za imenovanje članov nadzornega sveta družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. 

3.6. Predlog odredbe o spremembi Odredbe o številu mest državnih tožilcev

4. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

4.1. Predlog mnenja o kandidatu za imenovanje na razpisano prosto mesto generalnega državnega tožilca, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

4.2. Predlog soglasja k uvrstitvi v plačni razred ob premestitvi na delovno mesto v Direktoratu za energijo v Ministrstvu za infrastrukturo, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek