Skoči do osrednje vsebine

Zaključne ugotovitve preiskave primerov salmoneloze

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) lani jeseni preiskovala povečano število prijavljenih primerov okužb s salmonelo v Sloveniji, ki so se pojavili v več regijah po državi.

Zaključne ugotovitve preiskave primerov salmoneloze so danes predstavile Sanja Vuzem, dr. med., spec. (NIJZ), mag. Nadja Škrk (UVHVVR) in doc. dr. Marija Trkov (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano-NLZOH).

Sanja Vuzem, dr. med., spec. (NIJZ)

Sanja Vuzem, dr. med., spec. (NIJZ) | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

1 / 3

Aktivnosti UVHVVR

Inšpekcijske službe UVHVVR so takoj po prejemu prvih informacij NIJZ 21. 11. 2022 o izbruhih, povezanih z uživanjem tatarskega bifteka, opravile poizvedbe, analizirale informacije iz drugih virov ter kot rizični obrat identificirale slovenskega proizvajalca mesnih izdelkov.

Dan kasneje, 22. 11. 2022, je bil uveden izredni inšpekcijski nadzor in izveden prvi od več pregledov v obratu. V sklopu izrednega nadzora so uradni veterinarji odvzeli 5 vzorcev surovin oz. končnega izdelka (meso govejega stegna, tekoča paprika, poper, čajna salama, biftek). Preverili so tudi izpolnjevanje splošnih in posebnih higienskih ukrepov ter vzpostavitev in izvajanje postopkov, ki temeljijo na načelih HACCP (angleško: Hazard Critical Control Point) . Na podlagi salmonela pozitivnih rezultatov vzorcev, ki jih je odvzel proizvajalec in so bili oddani v laboratorij 18. 11. 2022 po prejeti prijavi ene od trgovskih verig, je bil stranki za preprečitev morebitnih nadaljnjih okužb ljudi odrejen umik in odpoklic dveh lotov tatarskega bifteka, ki bi še lahko bili v prometu. Istočasno se je izvajalcu dejavnosti tudi omejilo dajanje v promet tistih živil, ki predstavljajo tveganje za okužbo s salmonelo, in sicer dokler ID ne dokaže varnosti živil z negativnimi izvidi oziroma dokazili, da v obratu ni klicenoscev.

Uradni veterinarji so v okviru inšpekcijskega nadzora nadalje ugotovili, da izvajalec dejavnost lastnega vzorčenja ni izvajal na predpisan način, in sicer v 5 podenotah, temveč zgolj v eni podenoti. Potrebna je bila tudi dodatna validacija roka uporabe za omenjeno živilo. Ugotovili so tudi, da je proizvajalec že dan po prejemu prijave s strani trgovca izvedel intenzivno čiščenje, vključno s plinjenjem, ki ga sicer izvaja v okviru generalnega čiščenja, ki poteka 3x letno. Proizvajalcu je bila odrejena odprava ugotovljenih neskladij. Prepoved proizvodnje in dajanja v promet je trajala do prejema dokazil o ustreznosti in varnosti živil ter dokazil o zdravstvenem stanju zaposlenih.

Dokazana je bila ozka genetska sorodnost med humanimi vzorci in vzorci živil. Neposredni vzrok okužbe živila s salmonelo sicer nismo ugotovili, po izvedbi generalnega čiščenja pa salmonela-pozitivni rezultati živil niso bili več ugotovljeni. Na podlagi vseh ugotovitev izrednega nadzora je bil obrat proizvajalca razvrščen med obrate z višjim tveganjem, kar pomeni pogostejše inšpekcijske preglede in uradna vzorčenja.

Prekrškovni postopek še ni zaključen.

Aktivnosti NIJZ

Epidemiološka služba je po prijavi kopičenja primerov salmoneloz v severovzhodnih regijah Slovenije izvedla obsežno epidemiološko preiskavo, ki je podala sledeče ugotovitve:

  • v obdobju med 12. in 26. 11. 2022 je skupno bilo prijavljenih 138 primerov okužbe s salmonelo, med njimi 70 žensk in 68 moških. Povprečna starost obolelih je bila 33 let;
  • zabeleženih je bilo 94 laboratorijsko potrjenih primerov in 44 verjetnih primerov (laboratorijsko primeri niso bili potrjeni, so pa kot družinski člani/sorodniki/prijatelji potrjenih primerov navajali uživanje istega živila istočasno in nato zbolevanje);
  • v klinični sliki (v poteku bolezni) so prevladovali slabost, driska in bruhanje;
  • 33 (24%) oseb se je zdravilo v bolnici, umrl ni nihče;
  • primeri so se pojavljali v osmih regijah od devetih, nobenega primera ni zabeležila le regija Nova Gorica; večina primerov je bila zabeležena v severovzhodnem delu Slovenije (regije Maribor, Celje in Murska Sobota).

Pri časovni razporeditvi pojavljanja primerov so ugotovili, da je v izbruhu prišlo do dveh vrhov povečanega števila obolelih in sicer v času od 14. - 16. 11. 2022 (Martinov vikend) ter od 21. - 22. 11. 2022 (vikend kasneje). Glede na znano inkubacijsko dobo salmonelne okužbe in epidemiološko anketiranje obolelih so se podatki skladali z datumom nakupa tatarskega bifteka.

V sklopu epidemiološke preiskave je bilo odvzetih 97 vzorcev blata in 2 vzorca krvi za hemokulturo. Prav tako so v epidemiološki preiskavi uspeli pridobiti en vzorec živila (biftek od doma), ki so ga poslali na mikrobiološko analizo. Iz 93 vzorcev blata in 2 vzorcev krvi za hemokulturo je bila izolirana Salmonella Enteritidis. Nadalje so za 87 humanih izolatov in en živilski izolat postavili tudi indikacijo sekvenciranje celotnega genoma bakterije, ki ga je opravil NLZOH. Izmed 87 humanih izolatov je bila pri 84 izolatih ugotovljena ozka sorodnost in razvrstitev v isto gručo. Prav tako je bil humanim izolatom genetsko ozko soroden tudi vzorec živila, pridobljen v epidemiološki preiskavi.

Nacionalna kontaktna točka na Centru za nalezljive bolezni je o pojavu izbruha obvestila tudi mednarodno strokovno javnost preko posebnega foruma ECDC (angleško:European Centre for Disease Prevention and Control). NLZOH je na isti forum posredoval tudi sekvenco reprezentativnega izolata S. Enteritidis. S foruma je prišla povratna informacija iz petih držav, da pri njih niso zaznali povečanega obolevanja zaradi salmoneloze oziroma niso zaznali epidemičnega seva salmonele S. Enteritidis, ki je krožil pri nas.

Zaključek epidemiološke preiskave je pokazal, da gre pri omenjenem izbruhu z veliko verjetnostjo za skupen izvor okužbe, in sicer z uživanjem tatarskega bifteka iz istega obrata v Sloveniji.

Aktivnosti NLZOH in NVI VF

V laboratorij Oddelka za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana (OJM-NLZOH) so prejeli 87 humanih izolatov S. Enteritidis in en izolat S. Enteritidis iz vzorca živila, ki so jih osamili laboratoriji NLZOH in Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete. V laboratorij Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete (NVI VF) so prejeli tri izolate S. Enteritidis iz vzorcev tatarskega bifteka (izolirani na NVI iz vzorca proizvajalca) in tri izolate S. Enteritidis iz vzorcev mesa race (izolirani na NVI v okviru uradnega vzorčenja). Vsi izolati so bili tipizirani s sekvenciranjem celotnih genomov. Analiza genomskih zaporedij je pokazala, da je bilo 84 humanih izolatov ozko genetsko sorodnih s štirimi izolati iz vzorcev bifteka (trije izolati UVHVVR in en izolat iz bifteka od doma) in so se razvrstili v isto gručo 1. En humani izolat je bil ozko genetsko soroden z dvema izolatoma iz vzorca mesa race (gruča 2). Dva humana izolata in en izolat iz vzorca mesa race niso bili ozko sorodni niti z gručo 1 niti z gručo 2.