Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 58. dopisne seje Vlade Republike Slovenije

1. Predlog uredbe o oblikovanju cene toplote iz daljinskega ogrevanja, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

2. Predlog uredbe o subvencijah za nakup lesnih peletov, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

4. Predlog sklepa o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

5. Predlog ukrepov za zeleni prehod na področju prometa v državni upravi, predlagatelj: minister za infrastrukturo

6. Posebni vladni projekt za plačno skupino J v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva, predlagatelj: minister za zdravje    Gradivo

7. Predlog najustreznejše variante za pripravo državnega prostorskega načrta za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

8. Letno poročilo Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021 in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021, predlagatelj: minister za okolje in prostor    Gradivo

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 in (EU) št. 305/2011 glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na enotnem trgu, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU in 2014/68/EU glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na enotnem trgu, predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo    Gradivo

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Japonsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza, predlagatelj: minister za infrastrukturo    Gradivo

12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za visoko raven interoperabilnosti javnega sektorja v Uniji (akt o interoperabilni Evropi), predlagateljica: ministrica brez resorja, pristojna za digitalno preobrazbo    Gradivo

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za raziskave, (COMPET) 7. in 8. februarja 2023 v Stockholmu, predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport

14. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v strokovni svet za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij Slovenskega inštituta za standardizacijo, Predlagatelj: minister za gospodarski razvoj in tehnologijo

15. Predlog soglasja k določitvi višine dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela ravnateljev in direktorjev javnih zavodov s področja vzgoje in izobraževanja za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022, Predlagatelj: minister za izobraževanje, znanost in šport