Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 29. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. 45., 46., 47. in 48. poročilo o poroštvu Republike Slovenije in odobreni finančni pomoči Irski, Portugalski republiki in Helenski republiki, Poročevalec: Klemen Boštjančič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o izvzemu prirediteljev klasičnih iger na srečo iz izvajanja ukrepov za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, Poročevalec: Klemen Boštjančič

3. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o upravljanju koprskega tovornega pristanišča, opravljanju pristaniške dejavnosti, podelitvi koncesije za upravljanje, vodenje, razvoj in redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture v tem pristanišču, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

4. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: Irena Šinko

4A. Predlog odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje programa za izvajanje evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021–2027, Poročevalka: Irena Šinko

4B. Predlog sklepa o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

5. Predlog nacionalnega strateškega načrta za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2030, Poročevalka: Irena Šinko

5A. Predlog ukrepov za zeleni prehod na področju prometa v državni upravi, (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

6. Predlog najustreznejše variante za pripravo državnega prostorskega načrta za Spremembe in dopolnitve državnega lokacijskega načrta za drugi tir železniške proge na odseku Divača–Koper, Poročevalec: Uroš Brežan

8. Letno poročilo Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada, za leto 2021 in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki iz leta 2021, Poročevalec: Uroš Brežan

III. ZADEVE EU

9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426, (EU) 2019/1009 in (EU) št. 305/2011 glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na enotnem trgu, Poročevalec: Matjaž Han

10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU in 2014/68/EU glede nujnih postopkov za ugotavljanje skladnosti, sprejetje skupnih specifikacij in nadzor trga zaradi izrednih razmer na enotnem trgu, Poročevalec: Matjaž Han

11. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Japonsko o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 30. januarja 2023 v Bruslju, Poročevalka: Irena Šinko

13. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za raziskave, (COMPET) 7. in 8. februarja 2023 v Stockholmu, Poročevalec: dr. Igor Papič

14. Informacija o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Matevža Frangeža na šestem plenarnem zasedanju Industrijskega foruma 31. januarja 2023 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

15. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Izrednem Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 24. novembra 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

16. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Izrednem Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 13. decembra 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

17. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 6. decembra 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

18. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Argentinske republike o gospodarskem sodelovanju, Poročevalka: Tanja Fajon

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na nadaljevanju 5. medvladne konference o mednarodnem pravno zavezujočem instrumentu v okviru Konvencije Združenih narodov o pomorskem mednarodnem pravu glede ohranjanja in trajnostne rabe morske biotske raznovrstnosti na območjih zunaj nacionalne jurisdikcije (BBNJ) od 20. februarja do 3. marca 2023 v New Yorku, Poročevalka: Tanja Fajon

20. Poročilo o udeležbi državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Matevža Frangeža na zasedanju Sveta Evropske vesoljske agencije (ESA) v sestavi ministrov »CM22«) in na OECD GGSD Forumu 22. in 23. novembra 2022 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na 173. seji Upravnega sveta Evropske patentne organizacije 13. in 14. decembra 2022 v Münchnu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han