Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 32. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o dodeljevanju vlakovnih poti, uporabnini in režimu učinkovitosti na javni železniški infrastrukturi, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o varnostni dokumentaciji in varnostnih ukrepih izvajalcev bistvenih storitev, poročevalec: dr. Uroš Svete    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o preoblikovanju javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije v javni infrastrukturni zavod, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.5. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za trajno prirejanje klasične igre na srečo »Skupne napovedi«, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.6. Predlog mnenja o Pobudi Inženirske zbornice Slovenije za začetek postopka za oceno ustavnosti 28., 29. in 32. člena Zakona o Državnem svetu, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

1.7. Predlog mnenja o vlogi Pozavarovalnice Sava, d. d., Ljubljana, in drugih pobudnic k Pobudi Pozavarovalnice Sava, d. d. in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti prvega odstavka 4. člena, prvega in drugega odstavka 7. člena, devete alineje 13. člena, drugega odstavka 16. člena, 22., 24., 25., 31., 33., 34., 39. in 41. člena Zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.8. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1023 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o okvirih preventivnega prestrukturiranja, odpustu dolgov in prepovedih opravljanja dejavnosti ter ukrepih za povečanje učinkovitosti postopkov glede prestrukturiranja, insolventnosti in odpusta dolgov ter o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 (Direktiva o prestrukturiranju in insolventnosti) v pravni red Republike Slovenije (kršitev št. INFR(2022)0390), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

1.9. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije (prenovitev), Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.10. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga za izvedbeni sklep Sveta o začasni opustitvi uporabe nekaterih določb Uredbe (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s Senegalom, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na neformalnem zasedanje ministrov za pravosodje in notranje zadeve 26. in 27. januarja 2023 v Stockholmu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

1.13. Predlog usmeritev za delovanje Republike Slovenije v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj v obdobju do konca leta 2025, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.14. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju med SIA Slovenija (Služba za preiskovanje letalskih, pomorskih in železniških nesreč in incidentov Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije) in AIA Hrvaška (Agencija za preiskovanje nesreč v zračnem, pomorskem in železniškem prometu), poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.15. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o soglasju o financiranju gradnje novih objektov za vrtec Mednarodne šole SHAPE, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.16. Poročilo delegacije Republike Slovenije o opravljenih pogajanjih za sklenitev Sporazuma med Svetom ministrov Bosne in Hercegovine, Vlado Republike Bolgarije, Vlado Republike Hrvaške, Vlado Madžarske, Vlado Republike Severne Makedonije, Vlado Črne Gore, Vlado Republike Srbije, Vlado Slovaške republike in Vlado Republike Slovenije o sodelovanju pri iskanju in reševanju zrakoplovov ter izdaja pooblastila za podpis sporazuma v imenu Republike Slovenije, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.17. Izhodišča za udeležbo ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik na Svetovnem vladnem vrhu 1. in 2. februarja 2023 v Singapurju, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.18. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za pravosodje dr. Sebastjana Zbičajnika na Simpoziju na temo boja proti antisemitizmu 23. in 24. januarja 2023 v Pragi, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

1.19. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o Vladi Republike Slovenije, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

1.20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Tomaža Lisca v zvezi s Strateškim svetom za prehrano, Poročevalka: Petra Škofic 

1.21. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z odzivi gospodarstva glede učinka Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, Poročevalec: Matjaž Han 

II. LISTA B

2. Predlog uredbe o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

2A. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

2B. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav od 15. do 18. septembra 2022, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

3A. Informacija glede števila zaposlenih in plač v javnem sektorju v obdobju 2008–2022, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik   

3B. Informacija o udeležbi ministra za finance Klemna Boštjančiča na konferenci »Hrvaška, 20. članica evroobmočja« 24. januarja 2023 v Zagrebu na Hrvaškem, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

3Č. Predlog mnenja o Pobudi Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije in drugih za začetek postopka za oceno ustavnosti druge alineje desetega odstavka in enajstega odstavka 141. člena Gradbenega zakona s predlogom za začasno zadržanje izvrševanja navedenega predpisa, Poročevalec: Uroš Brežan 

3D. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, Poročevalka: dr. Asta Vrečko 

3E. Predlog mnenja na Predlog priporočila za takojšnje reševanje katastrofalnih razmer v zdravstvu, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

3F. Predlog soglasja k predlogoma amandmajev k Predlogu zakona o okrepitvi skupnega sklada za rezervacije z jamstvom Republike Slovenije za zagotavljanje izredne makrofinančne pomoči Ukrajini, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

3G. Predlog soglasja k predlogoma amandmajev k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize, Poročevalec: Matjaž Han 

3H. Predlog soglasja s predlogom amandmajev k Predlogu zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti, Poročevalec: Matjaž Han 

3I. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z nagovorom predsednika Vlade Republike Slovenije pred Evropskim parlamentom, Poročevalka: Petra Škofic 

3J. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jelke Godec v zvezi z obiski Andreja Ribiča v UKC Ljubljana, Poročevalka: Petra Škofic 

3M. Predlog sklepa o razglasitvi leta 2023 za Slovensko leto duševnega zdravja, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za okolje in prostor

5.2. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za kakovost v Ministrstvu za javno upravo 

5.3. Predlog prenehanja funkcije okrožne državne tožilke svétnice na Okrožnem državnem tožilstvu v Novi Gorici 

5.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Dom starejših Na Fari

5.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem

5.8. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet zavoda Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica

5.9. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Center slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka

5.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Center za usposabljanje, delo in varstvo Dolfke Boštjančič, Draga

5.11. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega zavoda Muzej za arhitekturo in oblikovanje 

5.12. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju članov in namestnikov v Strokovni svet za sodno izvedenstvo, sodno cenilstvo in sodno tolmačenje

5.13. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Projektnega sveta za civilni nadzor nad izvajanjem projekta drugega tira železniške proge Divača–Koper

5.14. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Stalne medresorske delovne skupine za zadeve OECD na operativni ravni

5.15. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Koordinacijskega odbora za državne proslave in prireditve

5.16. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o imenovanju pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev

5.17. Predlog sklepa o imenovanju članov Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport

5.19. Predlog seznanitve pred sklenitvijo sodne poravnave v delovnopravnem sporu opr. št. I Pd 90/2021

5.20. Predlog dodelitve statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura nepremičninam v k. o. 104 Rakičan, k. o. 244 Lukavci, k. o. 260 Kamenščak, k. o. 384 Dornava, k. o. 237 Grlava, k. o. 243 Noršinci, k. o. 105 Murska Sobota, k. o. 385 Podvinci in v k. o. 383 Mezgovci, 47805-2/2023 

5.21. Predlog za odvzem statusa javno dobro – javna železniška infrastruktura nepremičninam v k. o. 1911 Kamnik, k. o. 2032 Reteče, k. o. 1770 Kašelj in k. o. 2635 Rogaška Slatina ter določitev upravljavca nepremičninam

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog razrešitve dolžnosti varovanja tajnih podatkov direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl