Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za javno upravo predstavila delo in prioritetne naloge v letu 2023

Za vse prebivalce bomo zagotovili boljše in hitrejše storitve državne in javne uprave. To bo naš osrednji cilj, ki ga bomo dosegli skupaj z vrhunskimi strokovnjaki iz znanosti in stroke, gospodarstva, nevladnih organizacij, samoupravnih lokalnih skupnosti in državnih organov, povezanimi v Strokovni svet za trajnostni razvoj javne uprave.

Ministrica stoječa za govornico, ob njej zastava Slovenije, za njo pano z logotipom ministrstva

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik | Avtor: Ministrstvo za javno upravo

1 / 3

Strokovni svet za trajnostni razvoj javne uprave bo posvetovalno telo ministrice pri pripravi reform javne uprave. Svet se je že sestal, v roku desetih dni se bodo prvič sestale še delovne skupine. Prve rešitve bodo po besedah ministrice v drugi polovici letošnjega leta, njihova implementacija sledi v prihodnjem letu.

Glavni namen Strokovnega sveta za trajnostni razvoj javne uprave bo dvig zaupanja javnosti v javne institucije, strateško upravljanje javnih institucij in koordiniran razvoj javne uprave.                                      Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo

Ministrica je poudarila, da bo strokovni svet, znotraj katerega bodo delovale tri delovne skupine, usmerjen v iskanje konkretnih rešitev na področju kakovosti predpisov, vključevanja javnosti v oblikovanje politik, in reorganizacijo upravnih enot s ciljem bolj kakovostnih javnih storitev, usmerjenih v uporabnike in regulacijo upravnih postopkov ter digitalizacijo upravnega poslovanja.

Prva delovna skupina se bo posvečala področju kakovostnih predpisov, temelječih na dokazih in vključevanju javnosti v oblikovanje politik. V tej zvezi je Ajanović Hovnikova omenila dosledno uresničevanje Resolucije o normativni dejavnosti, skupina pa se bo ukvarjala s temami, kot so: krepitev pravne države, zagotavljanje pravne varnosti, varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zagotavljanje javnosti, preglednosti, kakovosti in določnosti predpisov, uveljavljanje državljanske participacije in izvajanje presoje posledic predpisov. Po besedah ministrice bo cilj te skupine oblikovanje takšnih predpisov, za katere bomo že v fazi pred njihovo potrditvijo lahko trdili, da je predpis mogoče implementirati in da je izvedljiv.

Druga delovna skupina se bo posvetila reorganizaciji upravnih enot s ciljem bolj kakovostnih javnih storitev, usmerjenih v uporabnike v sinergiji z lokalno samoupravo. »Stremimo k večji kakovosti upravnih storitev za stranke na upravnih enotah ob hkratni racionalizaciji in optimizaciji preostalih področij dela upravnih enot,« je dejala ministrica ter izpostavila, da je na tem področju še veliko prostora za izboljšave, saj je trenutnih 58 upravnih enot med seboj zelo neenakih. Tudi kar se tiče pravnih praks, kar je z vidika pravne države nedopustno, je poudarila.

Kot je dejala ministrica, se bo tretja delovna skupina z namenom posodobitve upravnih procesov posvečala regulaciji upravnih postopkov in digitalizaciji upravnega poslovanja. »Zavedamo se, da je upravni postopek temeljno orodje za dialog med javno upravo in uporabniki javnih storitev. Zakon mora biti jasen in enostaven za razumevanje, kar trenutni Zakon o splošnem upravnem postopku s prek 300 členi ni.« Cilj za leto 2023 je priprava poglobljene analize stanja upravnega procesnega prava in priprava izhodišč in strokovno podprtih predlogov za morebitno prenovo bodisi celotnega sistema upravnega procesnega prava bodisi za pripravo morebitnih sprememb splošnega upravnega postopka, je še dejala Ajanović Hovnikova.

Kot je povzela, bo leto 2023 leto reform na področju javne uprave. Ministrstvo za javno upravo že v kratkem čaka začetek procesa prenove plačnega sistema javnih uslužbencev v povezavi s prenovo delovanja celotnega sistema javnih uslužbencev; prenova procesa oblikovanja politik,  prenova procesov priprave predpisov, reorganizacija upravnih enot z namenom približevanja storitev njihovim uporabnikom po eni strani ter po drugi strani profesionalizacija in specializacija javnih uslužbencev z namenom zagotavljanja kakovosti storitev in prenova področja upravnih procesov in upravnega poslovanja kot formalnega okvirja, ki je sodoben, v koraku s časom in skladen z vedno bolj kompleksnim družbenim okoljem in razmerji, in ki predstavlja primarno orodje dialoga med oblastnimi organi in državljani, podjetji ter drugimi uporabniki.

V zvezi z načrtovano reorganizacijo upravnih enot je ministrica za javno upravo še dejala, da so upravne enote, ki so neposreden stik države z državljani, zelo neenake tako po bremenih kot po načinih dela. Zato bo ministrstvo pristopilo k spremembam, katerih glavni cilj bo doseči večjo fleksibilnost zagotavljanja upravnih storitev tam, kjer bi se za te izkazovale največje potrebe.