Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 31. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog sklepa o določitvi cene za sežig komunalnih odpadkov na območju občin savinjske regije za obdobje od leta 2023 do 2025, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.2. Sedmo poročilo o delu Medresorske delovne skupine Vlade Republike Slovenije za prenovo registrske zakonodaje, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.3. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil in motorjev ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, glede na njihove emisije in trajnost baterije (Euro 7) ter razveljavitvi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.4. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 17. januarja 2023 v Bruslju, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.5. Predlog sklepa o dopolnitvi uradnega obvestila iz Priloge 1 Zakona o ratifikaciji Večstranske konvencije o izvajanju z mednarodnimi davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.6. Izhodišča za uradni obisk ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon 16. januarja 2023 v Republiki Kosovo, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.7. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za kulturo Matevža Čelika Vidmarja z delegacijo na drugi konferenci ministrov za kulturo o visokokakovostni kulturi gradnje od 14. do 16. januarja 2023 v Davosu v Švici, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

1.8. Informacija o srečanju ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Mateja Arčona z deželnim glavarjem Zvezne dežele Koroške dr. Petrom Kaiserjem 16. januarja 2023 v Celovcu, poročevalec: Matej Arčon    Gradivo

1.9. Predlog mnenja o Posebnem poročilu Varuha človekovih pravic o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide, Poročevalec: Luka Mesec

II. LISTA B

2. Predlog zakona o okrepitvi skupnega sklada za rezervacije z jamstvom Republike Slovenije za zagotavljanje izredne makrofinančne pomoči Ukrajini – nujni postopek, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti – skrajšani postopek, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

2B. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize – nujni postopek, Poročevalec: Matjaž Han 

2C. Predlog zakona o pomoči za zagotovitev večje letalske povezljivosti – nujni postopek, Poročevalec: Matjaž Han 

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti – prva obravnava, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

4. Predlogi sprememb aktov v zvezi z javnimi zdravstvenimi zavodi, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

4.1. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje   Gradivo

4.2. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto   Gradivo

4.3. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant   Gradivo

4.4. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano   Gradivo

4.5. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični   Gradivo

4.6. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija   Gradivo

4.7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica   Gradivo

4.8. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra   Gradivo

4.9. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje   Gradivo

4.10. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj   Gradivo

4.11. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice   Gradivo

4.12. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica   Gradivo

4.13. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Slovenj Gradec   Gradivo

4.14. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice   Gradivo

4.15. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola   Gradivo

4.16. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota   Gradivo

4.17. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Celje   Gradivo

4.18. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik   Gradivo

4.19. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana   Gradivo

4.20. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana   Gradivo

4.21. Predlog sklepa o spremembah in dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča   Gradivo

4A. Predlog uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem električne energije, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

4B. Predlog uredbe o določitvi nadomestila dobaviteljem zemeljskega plina, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

4C. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o določitvi cene električne energije za mikro, mala in srednja podjetja, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

4Č. Predlog izhodišč Vlade Republike Slovenije za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, Poročevalec: dr. Igor Papič

4D. Predlog izhodišč Vlade Republike Slovenije za pogajanja za sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, Poročevalec: dr. Igor Papič

4E. Predlog sklepa o seznanitvi s Sporazumom o rešitvi stavkovnih zahtev FIDES, Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

5. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe (MDDSZ), poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

6. Izhodišča za delovni obisk ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon 15. januarja 2023 v Črni gori, Poročevalka: Tanja Fajon 

7. Predlog mnenja o predlogu za začasno zadržanje izvrševanja Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

8.  Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

8.1. Predlog imenovanja direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu 

8.2. Predlog imenovanja direktorice Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja

8.3. Predlog imenovanja članov nadzornega sveta Družbe za upravljanje potniškega prometa, d. o. o. 

8.4. Predlog imenovanja članov Sveta javnega zavoda Moderna galerija 

8.5. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020

9. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

9.1. Predlog imenovanja članice Sveta javnega zavoda Zavod za šport Planica, Poročevalec: dr. Igor Papič