Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 30. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o metodah vzorčenja proizvodov in izvajanju uredbe (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.2. Predlog odloka o ustanovitvi Odbora za spremljanje izvajanja skupne kmetijske politike, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.3. Predlog soglasja k Spremembi in dopolnitvi Statuta Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.4. Predlog poslovnega in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo za leto 2023, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o izvedbi združenega postopka načrtovanja in dovoljevanja za prenovo daljnovoda 110 kV Divača–Koper I s prehodom na 2 × 110 kV, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.6. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za polje vetrnih elektrarn Dolenja vas, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.7. Koledar državnih proslav v letu 2023, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

1.8. Tehnične varnostne zahteve za kriptografske rešitve, ki so varnostno ustrezne za obravnavo tajnih podatkov različnih stopenj tajnosti, poročevalec: Igor Eršte

1.9. Predlog soglasja k Poslovniku Inšpekcijskega sveta, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.10. Predlog pooblastila za pogajanja o spremembah in dopolnitvah Kolektivne pogodbe za policiste v delu, ki se nanaša na delo sindikalnih zaupnikov v organih sindikata, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik (MNZ)

1.11. Poročilo Ministrstva za infrastrukturo o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik v obdobju od julija do septembra 2022, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.12. Deveto letno poročilo o izvajanju Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2020 (za obdobje 2018–2020) in pregled izvajanja programa v celotnem obdobju 2011–2020 ter Peto letno – končno poročilo o izvajanju ukrepov razvojne podpore v problemskem območju z visoko brezposelnostjo Maribor s širšo okolico in Programa spodbujanja konkurenčnosti Maribora s širšo okolico v obdobju 2013–2018, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.13. Poročilo o delu Sveta Vlade Republike Slovenije za korporativno upravljanje v letu 2022, poročevalec: Matjaž Han

1.14. Prvo poročilo Medresorske delovne skupine za blaženje podnebnih sprememb na področju rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva (LULUCF) o napredku aktivnosti projekta LIFE IP CARE4CLIMATE za akcijo C8, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.15. Predlog mnenja o pobudi družbe Altius, d. o. o. za začetek postopka za oceno ustavnosti šestega odstavka 221.i člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij »Strategija za drone 2.0 za pametni in trajnostni ekosistem brezpilotnih zrakoplovov v Evropi«, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.19. Predlog sklepa o nadaljnjem izvajanju dejavnosti evropskega potrošniškega centra v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v obdobju 2024–2028, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.20. Informacija o sodelovanju Republike Slovenije v Skupnem evropskem podjetju EuroHPC JU, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.21. Skupni program načrtovanih mednarodnih aktivnosti predsednice Republike Slovenije, predsednice Državnega zbora Republike Slovenije, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, predsednika Vlade Republike Slovenije, ministrov in vodij vladnih služb za leto 2023, poročevalka: Tanja Fajon

1.22. Informacija o nameravanem podpisu Projektnega dogovora št. 1056 o ustanovitvi programa usposabljanja o evropskih vojaških plovnostnih zahtevah (EMAR) za osebje nacionalnih vojaških letalskih organov, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.23. Informacija o nameravanem podpisu Dogovora o podpori usposabljanju (TSA) med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Kopensko vojsko Združenih držav Amerike za Evropo in Afriko (USAREUR-AF) o usposabljanjih in vajah na določenih vadiščih na ozemlju Zvezne republike Nemčije, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.24. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške o izvajanju vojaških usposabljanj, tečajev in vaj, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.24. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Republike Hrvaške o izvajanju vojaških usposabljanj, tečajev in vaj, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.25. Informacija o nameravanem podpisu Note o pristopu Ministrstva za obrambo Republike Slovenije k memorandumu o soglasju med ministrstvi za obrambo o sodelovanju v projektu »Enote za hitro odzivanje na kibernetske grožnje (CRRT) in medsebojna pomoč na področju kibernetske varnosti«, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.26. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na letnem zasedanju Svetovnega gospodarskega foruma od 17. do 20. januarja 2023 v Davosu, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.27. Izhodišča za delovni obisk ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon 13. januarja 2023 v Bosni in Hercegovini, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.28. Predlog mnenja o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Poročevalec: Luka Mesec 

1.29. Predlog mnenja o Predlogu zakona o dopolnitvi Zakona o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.30. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Predlogu zakona o zaščiti prijaviteljev, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

II. LISTA B

2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o uvrstitvi formacijskih dolžnosti in nazivov v Slovenski vojski v plačne razrede, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

2A. Predlog aneksa št. 1 k Pogodbi o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki za leto 2023, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

2B. Predlog sklepa o razporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije v finančni načrt Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

2C. Predlog organizacije pogreba z vojaškimi častmi, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl    Gradivo

2Č. Predlog odgovora na stavkovne zahteve Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije – FIDES, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

2D. Predlog soglasja k amandmajev k Predlogu zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

3. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

3.1. Predlog imenovanja direktorja javnega zavoda Park Škocjanske jame, Slovenija  

3.2. Predlog razrešitve članov Nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 

3.3. Predlog imenovanja članic Nadzornega sveta Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada 

3.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Centra za usposabljanje, delo in varstvo Dobrna

3.5. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino 

3.6. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju Komisije za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov 

3.7. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju članov Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo

3.8. Predlog sklepa o imenovanju Nacionalne koordinacijske skupine za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva 

3.9. Predlog sklepa o priznanju lastnosti stranskega udeleženca v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35441-62/2021-ARSO-17 z dne 22. 7. 2022 

3.10. Informacija o problematiki brezplačnih prenosov premoženja Republike Slovenije na lokalne skupnosti 

3.11. Predlog spremembe sklepa glede prenosa premičnega stvarnega premoženja na Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije

3.12. Predlog soglasja k sklenitvi prodajne pogodbe za prodajo 28 kontejnerjev v lasti Nacionalnega inštituta za biologijo 

3.13. Predlog sklenitve aneksa št. 3 k Pogodbi o neodplačnem prenosu spomenika državnega pomena grad Branik - Rihemberk (EŠD 40) z dne 5. 2. 2013 

3.14. Predlog soglasja k oddaji nepremičnine v lasti Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve v dolgoročni zakup