Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 29. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o Načrtu upravljanja z morskim okoljem za obdobje 2022–2027, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o delovanju lokalnih akcijskih skupin in potrditvi strategij lokalnega razvoja za programsko obdobje do leta 2027, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o stroških reprezentance, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2023 in 2024, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.6. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o osnovnih storitvah knjižnic, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

1.7. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.8. Predlog odloka o spremembi Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.9. Predlog odločbe o podelitvi koncesije za graditev žičniške naprave Šija, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.10. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v nameravani spremenjeni firmi družbe »Laso Slovenija izredni transporti d. o. o.«, Poročevalec: Matjaž Han 

1.11. Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2023, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.12. Predlog srednjeročne strategije upravljanja javnega dolga za obdobje 2023–2025, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.13. Predlog sklepa o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva do konca leta 2023 – Dijaški dom srednje gozdarske in lesarske šole Postojna, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.14. Predlog sklepa o spremembi sklepa Vlade Republike Slovenije v zvezi z odstranitvijo nezakonito odloženih odpadkov kot posledice nelegalnih prehodov državne meje, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.15. Predlog soglasja k Finančnemu načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2023, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.16. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2021 in razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2021 ter za pretekla leta iz naslova izvedenih popravkov, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.17. Šesto poročilo o delu Medresorske delovne skupine za enotni patentni sistem, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.18. Poročilo o delu Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja za leto 2021, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.19. Poročilo o vsebini in obsegu ukrepov iz Panevropskega jamstvenega sklada v Republiki Sloveniji, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za izredne razmere na enotnem trgu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 2679/98, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o označevanju ekološke hrane za hišne živali, poročevalka: Irena Šinko

1.22. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o napredku pri uresničevanju Evropskega izobraževalnega prostora, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.23. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga za izvedbeni sklep Sveta o uporabi višje vizumske takse v zvezi z Gambijo, poročevalka: Tanja Fajon

1.24. Predlog sklepa o finančnem prispevku Republike Slovenije v podporo izvajanja Protokola o eksplozivnih ostankih vojne (Protokol V), priloženega Konvenciji o prepovedi ali omejitvi uporabe nekaterih vrst klasičnega orožja, za katere se lahko šteje, da imajo čezmerne travmatične učinke ali da glede ciljev delujejo enako, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.26. Informacija o pomoči slovenskega elektrogospodarstva Ukrajini za obnovo porušenih elektroenergetskih sistemov, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.27. Informacija o članstvu Republike Slovenije v Ekonomskem in socialnem svetu Organizacije združenih narodov (ECOSOC) za obdobje 2023–2025, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.28. Informacija o udeležbi ministra za finance Klemna Boštjančiča na Forumu srednje in vzhodne Evrope 10. januarja 2023 na Dunaju, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu – skrajšani postopek, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

2A. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti – prva obravnava, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

3. Predlog uredbe o določitvi cene zemeljskega plina iz plinskega sistema za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini, Poročevalca: mag. Bojan Kumer, Matjaž Han 

4. Predlog uredbe o določitvi cene električne energije za nekatere pravne osebe javnega prava, za izvajalce javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja ter za izvajalce socialno varstvenih storitev, socialnovarstvenih programov in programov v podporo družini, Poročevalca: mag. Bojan Kumer, Matjaž Han 

4A. Predlog uredbe o prenehanju veljavnosti Uredbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

4B. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa Vlade Republike Slovenije o Izhodiščih za organizacijo, vodenje in združevanje javnih zdravstvenih zavodov št. 01400-2/2011/4 z dne 28. 7. 2011, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

5. Predlogi aktov v zvezi z javnimi zdravstvenimi zavodi, poročevalec: Danijel Bešič Loredan

5.1. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Begunje   Gradivo

5.2. Predlog sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant   Gradivo

5.3. Predlog sklepa o ustanovitvi Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano   Gradivo

5.4. Predlog sklepa o ustanovitvi Zavoda Republike Slovenije za transfuzijsko medicino   Gradivo

5.5. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani   Gradivo

5.6. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za otroke Šentvid pri Stični   Gradivo

5.7. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož   Gradivo

5.8. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ženske bolezni in porodništvo Postojna   Gradivo

5.9. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj   Gradivo

5.10. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica za zdravljenje in rehabilitacijo kroničnih pljučnih bolnikov in podaljšano bolnišnično zdravljenje Sežana   Gradivo

5.11. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Vojnik   Gradivo

5.12. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Ljubljana   Gradivo

5.13. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni klinični center Maribor   Gradivo

5.14. Predlog sklepa o ustanovitvi Nacionalnega inštituta za javno zdravje   Gradivo

5.15. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Brežice   Gradivo

5.16. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Celje   Gradivo

5.17. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota   Gradivo

5.18. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola   Gradivo

5.19. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Jesenice   Gradivo

5.20. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Slovenj Gradec   Gradivo

5.21. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Franca Derganca Nova Gorica   Gradivo

5.22. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj   Gradivo

5.23. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje   Gradivo

5.24. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana   Gradivo

5.25. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnica Topolšica   Gradivo

5.26. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Ortopedska bolnišnica Valdoltra Ospedale ortopedico Valdoltra   Gradivo

5.27. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana   Gradivo

5.28. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Novo mesto   Gradivo

5.29. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrična bolnišnica Idrija   Gradivo

5.30. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča   Gradivo

5.31. Predlog sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik   Gradivo

5A. Predlog sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev in o realizaciji Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva in nadaljevanju pogajanj in osnutek Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, osnutek Aneksa h Kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi in osnutek Aneksa k Posebnemu tarifnemu delu Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji, poročevalec: Danijel Bešič Loredan   

5B. Letni program izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji za leto 2023, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

5C.Predlog za donacijo cepiva Comirnaty, proizvajalca Pfizer/BioNTech, v Globalni dostop do cepiv COVID-19 - COVAX, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

5Č. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Mihe Kordiša v zvezi z nabavo oklepnikov Boxer, Poročevalec: Marjan Šarec

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja direktorja Uprave Republike Slovenije za vojaško dediščino v Ministrstvu za obrambo

6.2. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za turizem v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 

6.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za visoko šolstvo v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 

6.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za kulturo in medije v Ministrstvu za kulturo 

6.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Dijaški in študentski dom Koper - Casa dello studente Capodistria« 

6.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Ledina« 

6.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Nova Gorica« 

6.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Izobraževalni center Piramida Maribor« 

6.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina«

6.10. Predlog odpoklica člana in imenovanje članice Nadzornega sveta družbe Casino Bled, d. d. 

6.11. Predlog odpoklica članice in imenovanje člana Nadzornega sveta družbe Casino Portorož, d. d.

6.12. Predlog odpoklica člana in imenovanje članice Nadzornega sveta družbe HIT, d. d. 

6.13. Predlog odpoklica članice in imenovanja člana Nadzornega sveta gospodarske družbe Loterija Slovenije, d. d. 

6.14. Predlog odpoklica in imenovanje člana Nadzornega sveta gospodarske družbe Športna loterija, d. d. 

6.15. Predlog sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za projekt Slovenija – častna gostja Frankfurtskega knjižnega sejma 2023 

6.16. Predlog ustanovitve Medresorske delovne skupine za usmerjanje in spremljanje izvajanja Strategije slovenskega turizma 2022–2028 ter usklajevanje akcijskega načrta 

6.17. Predlog ustanovitve Medresorske delovne skupine za preprečevanje goljufivih in zavajajočih praks v Republiki Sloveniji na področju agroživilske verige 

6.18. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za pripravo dodatnih ukrepov za ureditev oskrbe s pitno vodo prebivalcev Slovenske Istre 

6.19. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Stalne koordinacijske skupine za mednarodno razvojno sodelovanje 

6.20. Predlog kandidature za sodnico Mednarodnega kazenskega sodišča za obdobje 2024–2033 

6.21. Predlog soglasja k določitvi višine delovne uspešnosti iz povečanega obsega dela direktorja Državnega izpitnega centra 

6.22. Predlog skupnega kadrovskega načrta (SKN) organov državne uprave za leti 2023 in 2024 

6.23. Predlog zbirnega kadrovskega načrta (ZKN) oseb javnega prava po 22. členu Zakona o javnih uslužbencih za leti 2023 in 2024 

6.24. Predlog spremembe Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 22500-1/2018/13 z dne 26. 4. 2018 

6.25. Predlog odločbe o pritožbah pritožnice zoper sklepa Ministrstva za okolje in prostor št. 35435-11/2021-2550-14 z dne 30. 5. 2022 in št. 35435-11/2021-2550-11 z dne 4. 4. 2022

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalka: Irena Šinko

7.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

7.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svete območnih enot Zavoda za gozdove Slovenije, Poročevalka: Irena Šinko 

7.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja v Ministrstvu za notranje zadeve, Inšpektoratu za notranje zadeve, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik (MNZ)

7.7. Predlog pooblastila Vlade Republike Slovenije Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Državnega zbora pred Upravnim sodiščem v zadevi tožbe tožeče stranke Žana Mahniča, poslanca Državnega zbora, zoper Sklep o spremembah Sklepa o sestavi in imenovanju predsednice, podpredsednika, članov in namestnikov članov Preiskovalne komisije o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi domnevnega nezakonitega financiranja političnih strank in strankarske politične propagande v medijih pred in med volitvami poslancev v Državni zbor leta 2022 s finančnimi sredstvi podjetij v državni lasti, državnih institucij ter subjektov iz tujine, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan