Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 27. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o izvajanju Sklepa (EU) o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.4. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.5. Predlog odločbe o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici na naslovu Pot za Brdom 4, Ljubljana, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.6. Predlog odločbe o podaljšanju koncesijske pogodbe za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici na naslovu Cesta svobode 15, Bled, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.7. Predlog zavrnitve zahteve za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na naslovu Loška ulica 13, Maribor, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.8. Predlog za določitev pristojnih organov za varovanje tajnih podatkov v sistemu TDRO, Poročevalec: Igor Eršte 

1.9. Predlog cen objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2023, poročevalec: Rado Fele    Gradivo

1.10. Predlog odgovora na priporočilo Zagovornika načela enakosti glede priprave nacionalnih strateških načrtov za varstvo pred diskriminacijo, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.11. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MDDSZ), poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.12. Predlog za uvrstitev projektov 2330-22-0073 Pomoč čebelarjem zaradi visokih cen materiala in 2330-22-0081 Finančna pomoč zaradi izpada krme leta 2022 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.13. Peto poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.14. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2021 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2021, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.15. Predlog mnenja o zahtevi Sodnega sveta za oceno ustavnosti četrtega odstavka 16. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik  

1.16. Predlog mnenja o zahtevi Sodnega sveta za oceno ustavnosti 71. člena Zakona o sodiščih, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Sporočilo o usmeritvah za reformo okvira ekonomskega upravljanja EU, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Za močan in trajnosten sektor alg, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Zagotavljanje razpoložljivosti in cenovne dostopnosti gnojil, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o dostopu ribiških plovil Sejšelov do voda Mayotta, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.21. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za uvoz, izvoz in tranzit strelnega orožja, njegovih pomembnih sestavnih delov ter streliva za izvajanje člena 10 Protokola Združenih narodov o nedovoljeni proizvodnji strelnega orožja, njegovih sestavnih delov in streliva ter trgovini z njimi, ki dopolnjuje Konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (Protokol ZN o strelnem orožju) (prenovitev), Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar 

1.22. Izhodišča za delovni obisk predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba v Evropskem parlamentu 13. decembra 2022 v Strasbourgu, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 13. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 11. in 12. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalka: Irena Šinko 

1.27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Izrednem Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 13. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.28. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o dostopu do uradnih dokumentov, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.29. Predlog seznanitve z GRECO Nadaljevanjem k Ad hoc poročilu o Sloveniji, št. Greco-AdHocRep(2021)2 (Confidential) z dne 3. decembra 2021, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik 

1.30. Predlog donacije Republike Slovenije v obliki cepiva proti COVID-19 Comirnaty in Spikevax, proizvajalcev Pfizer in Moderna, Bosni in Hercegovini, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.31. Predlog za prejem donacije cepiva proti opičjim kozam Jynneos (Imvanex), proizvajalca Bavarian Nordic, Evropske komisije, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.32. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana 14. in 15. decembra 2022 v Skopju, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.33. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Globalnem forumu o etiki umetne inteligence 13. decembra 2022 v Pragi, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

2A. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

2B. Poročilo o ukrepanju in intervencijskih stroških gašenja požara v naravnem okolju na območju Socerba od 9. do 11. avgusta 2022, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

2C. Predlog za začetek izvajanja postopkov za zagotovitev materialno tehničnih sredstev za vzpostavitev zmogljivosti za gašenje iz zraka s podporo sredstev evropske kohezijske politike za obdobje 2021–2027, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

2Č. Predlog spremembe Letnega načrta upravljanja kapitalskih naložb za leto 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič   

2D. Predlog sklepa o prerazporeditvi pravic porabe (MNZ), poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

3. Informacija o sodelovanju Slovenije v čezmejnih, transnacionalnih in medregionalnih programih Interreg v programskem obdobju 2021–2027, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

3A. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba na 9. vrhu EUMED 9. decembra 2022 v Alicanteju v Kraljevini Španiji, poročevalka: Tanja Fajon    

3B. Predlog soglasja k Predlogom amandmajev k Dopolnjenemu predlogu Zakona o varstvu osebnih podatkov, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

4.  Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

4.1. Skupščina ELES, d. o. o. – Ustanovitev družbe ADEX, Skupina d. o. o., poročevalec: mag. Bojan Kumer

4.2. Skupščina družbe 2TDK, d. o. o. – Predlog imenovanja zunanjega revizorja za revizijo računovodskih izkazov družbe 2TDK za poslovna leta 2022, 2023 in 2024, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

4.3. Skupščina družbe Slovenski državni holding, d. d. - Soglasje k pripojitvi prevzete družbe DUTB, d. d. k prevzemni družbi SDH, d. d., Sprejem statuta SDH, d. d, Imenovanje revizorja SDH, d. d. in skupine SDH, d. d. za poslovna leta 2022, 2023 in 2024, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

4.4. Skupščina Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. - Soglasje k pripojitvi prevzete družbe DUTB, d. d. k prevzemni družbi SDH, d. d., Poročevalec: Klemen Boštjančič 

5. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

5.1. Predlog imenovanja generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije 

5.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za obrambne zadeve v Ministrstvu za obrambo 5.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za družino v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

5.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  

5.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za migracije v Ministrstvu za notranje zadeve 

5.6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za kulturno dediščino v Ministrstvu za kulturo 

5.7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za informatiko v Ministrstvu za javno upravo 5.8. Predlog razrešitve in imenovanje članov Ustanove - Center za evropsko prihodnost 

5.9. Predlog razrešitve člana nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada 

5.10. Predlog imenovanja člana nadzornega sveta Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada

5.11. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo osnutka akcijskega načrta za manj izgub hrane in odpadne hrane v verigi preskrbe s hrano 

5.12. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo ustreznih rešitev s področja začasne zaščite ter položaja razseljenih oseb iz Ukrajine in za pomoč gospodarstvu Republike Slovenije zaradi posledic ukrajinske krize 

6. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

6.1. Predlog imenovanja članov Sveta Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, Poročevalec: Matjaž Han 

6.2. Predlog razrešitve generalne direktorice Direktorata za javno zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

6.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za javno zdravje, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan