Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 23. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Poročilo o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin v letu 2021 ter zadolženosti na dan 31. 12. 2021, Poročevalec: Klemen Boštjančič

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Predlog uredbe o izvajanju Sklepa (EU) o merilih in metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU, Poročevalec: Uroš Brežan

3. Predlog uredbe o jamstvu zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanja in podjetja, ki omogoča povezane potovalne aranžmaje, Poročevalec: Matjaž Han

4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: Irena Šinko

5. Predlog odloka o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic naravnih nesreč na stvareh, Poročevalec: Uroš Brežan

6. Predlog odločbe o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici na naslovu Pot za Brdom 4, Ljubljana, Poročevalec: Klemen Boštjančič

7. Predlog odločbe o podaljšanju koncesijske pogodbe za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnici na naslovu Cesta svobode 15, Bled, Poročevalec: Klemen Boštjančič

8. Predlog zavrnitve zahteve za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu na naslovu Loška ulica 13, Maribor, Poročevalec: Klemen Boštjančič

8A. Skupščina družbe 2TDK d. o. o. – Predlog imenovanja zunanjega revizorja za revizijo računovodskih izkazov družbe 2TDK za poslovna leta 2022, 2023 in 2024, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

8B. Skupščina ELES, d. o. o. – ustanovitev družbe ADEX, Skupina d. o. o., Poročevalec: mag. Bojan Kumer

9. Peto poročilo o izvajanju Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020, Poročevalec: Uroš Brežan

10. Predlog cen objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2023, Poročevalec: Rado Fele

11. Predlog za odprtje proračunske postavke in zagotovitev pravic porabe pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (finančna pomoč za izpad krme), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

12. Predlog za odprtje proračunske postavke in zagotovitev pravic porabe pri proračunskem uporabniku Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (finančno nadomestilo čebelarjem – draginja), (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

12A. Predlog za uvrstitev projektov 2330-22-0073 Pomoč čebelarjem zaradi visokih cen materiala in 2330-22-0081 Finančna pomoč zaradi izpada krme leta 2022 v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, Poročevalka: Irena Šinko

III. ZADEVE EU

13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos direktiv Evropske unije v pravni red Republike Slovenije - Direktiva (EU) 2019/1936 o izboljšanju varnosti cestne infrastrukture, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Sporočilo o usmeritvah za reformo okvira ekonomskega upravljanja EU, Poročevalec: Klemen Boštjančič

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Za močan in trajnosten sektor alg, Poročevalka: Irena Šinko

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Zagotavljanje razpoložljivosti in cenovne dostopnosti gnojil, Poročevalka: Irena Šinko

17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o podpisu, v imenu Evropske unije, in začasni uporabi Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Sejšeli o dostopu ribiških plovil Sejšelov do voda Mayotta, Poročevalka: Irena Šinko

18. Informacija o sodelovanju Slovenije v čezmejnih, transnacionalnih in medregionalnih programih Interreg v programskem obdobju 2021–2027, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 11. in 12. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalka: Irena Šinko

20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Izrednem Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 13. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 21. novembra 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve (kohezijska politika) 22. novembra 2022 v Bruslju, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

23. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Vrhu o podzemnih vodah 7. in 8. decembra 2022 v Parizu, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Tanja Fajon

24. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana 14. in15. decembra 2022 v Skopju, Poročevalec: Matjaž Han

24A. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Globalnem forumu o etiki umetne inteligence 13. decembra 2022 v Pragi, Poročevalec: dr. Igor Papič

25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na XXV. zasedanju Stalne slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo 15. in 16. decembra 2022 na Madžarskem, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

26. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi s proračunskimi dokumenti in oceno Fiskalnega sveta Republike Slovenije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

27. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s sporazumom o vzpostavitvi skupnega sklada za razvoj Prekmurja in Porabja, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

28. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi z glasovanjem o Predlogu zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz naslova kreditov, najetih za zagotavljanje likvidnosti na organiziranih trgih električne energije ter emisijskih kuponov in obveznosti iz nakupa dodatnih količin zemeljskega plina izven trga Evropske unije, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Petra Škofic