Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 26. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu zagotavljanja pravic osebam z začasno zaščito, poročevalka: mag. Katarina Štrukelj    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o dopolnitvi Uredbe o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.4. Predlog sklepa o objavi datuma začetka veljavnosti Delegirane uredbe Komisije 2021/654/EU, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.5. Predlog cenika storitev obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki, ki niso odpadki iz jedrskih objektov za proizvodnjo energije, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.6. Inventurni popis sredstev s področja informatike državne uprave in popis s področja stvarnega premoženja, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.7. Predlog spremembe vrednosti namenskega premoženja Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.8. Predlog za uvrstitev projekta 2550-22-0061 Samooskrba z električno energijo prvi poziv v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.9. Informacija o ustanovitvi »Zamejske gospodarske koordinacije«, poročevalec: Matjaž Han

1.10. Predlog soglasja k Letnemu poročilu Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020, razporeditev presežka prihodkov nad odhodki za leto 2020 in seznanitev z izvedenim nadzorom nad delom Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije za leto 2020, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.11. Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 2021–2025 za leto 2021, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.12. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prilagoditvi pravil o nepogodbeni civilni odgovornosti umetni inteligenci (direktiva o odgovornosti na področju umetne inteligence), Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

1.13. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o odgovornosti za proizvode z napako, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan 

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže rib za leto 2023, ki se uporabljajo v vodah Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije, ter o določitvi ribolovnih možnosti za nekatere staleže globokomorskih rib za leti 2023 in 2024, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi ukrepov za upravljanje, ohranjanje in nadzor, ki se uporabljajo na območju, zajetem s Sporazumom o ribolovu v južnem Indijskem oceanu (SIOFA), poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2023 za nekatere staleže in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju, in o spremembi Uredbe Sveta (EU) 2022/110 glede določitve ribolovnih možnosti za leto 2022, ki se uporabljajo v Sredozemskem in Črnem morju, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o vzpostavitvi mehanizma za korekcijo trga za zaščito državljanov in gospodarstva pred previsokimi cenami, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o horizontalnih zahtevah glede kibernetske varnosti za izdelke z digitalnimi elementi in spremembi Uredbe (EU) 2019/1020, poročevalec: dr. Uroš Svete    Gradivo

1.20. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba na Vrhu EU-Zahodni Balkan 6. decembra 2022 v Tirani, poročevalka: Tanja Fajon

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (promet) 5. decembra 2022 v Bruslju, poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (telekomunikacije) 6. decembra 2022 v Bruslju, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 6. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zaposlovanje in socialna politika) 8. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: Luka Mesec 

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za pravosodje in notranje zadeve 8. in 9. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar 

1.26. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za zaposlovanje, socialno politiko, zdravje in varstvo potrošnikov (zdravje) 9. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

1.27. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o partnerstvu in sodelovanju med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Singapur na drugi strani, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.28. Pobuda za sklenitev Sporazuma o zračnih prevozih med Vlado Republike Slovenije in Vlado Mongolije, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.29. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o prispevkih Nacionalnega centra za usklajevanje kibernetske varnosti, ki deluje v okviru Sveta za nacionalno varnost in obrambo Ukrajine, k delovanju Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.30. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora (TA) št. A.PRG.CAP672.S, sklenjenega v okviru Programskega dogovora (PA) št. A.PRG.CAP672, med ministrstvi za obrambo in Evropsko obrambno agencijo o postopkih v zvezi z dovoljenjem za čezmejne premike za premike po površju v Evropi, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.32. Informacija o pripravi in izvedbi vprašalnika o zaupanju OECD, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.33. Izhodišča za udeležbo predsednika Vlade Republike Slovenije dr. Roberta Goloba na slovesnosti ob začetku rednega obratovanja električnega daljnovoda Cirkovce–Pince 2. decembra 2022 v Cirkovcah, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.34. Izhodišča za udeležbo Tanje Fajon, ministrice za zunanje zadeve, na 10. Vrhu predsednikov držav in vlad Organizacije afriških, karibskih in pacifiških držav (OAKPS)  9. in 10. decembra 2022 v Luandi in delovni obisk od 5. do 8. decembra 2022 v Namibiji in Republiki Južni Afriki, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.35. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na Konferenci Rome MED 2022 – Sredozemski dialogi 2. decembra 2022 v Rimu, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.36. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 15. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije Združenih narodov o biološki raznovrstnosti (CBD COP15), 10. zasedanju Konference pogodbenic, ki služi kot zasedanje pogodbenic Kartagenskega protokola o biološki varnosti (KP COP MOP 10) in 4. zasedanju Konference pogodbenic, ki služi kot zasedanje pogodbenic Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe (NP COP MOP 4) od 7. do 19. decembra 2022 v Montrealu, Kanada, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.37. Informacija o udeležbi ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Igorja Papiča na političnem forumu in formalnem zasedanju Odbora OECD za izobraževalne politike na ministrski ravni »Gradnja inkluzivne in pravične družbe skozi izobraževanje« 7. in 8. decembra 2022 v Parizu, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.38. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob njegovem obisku v Italijanski republiki od 2. do 5. decembra 2022, Poročevalka: Tanja Fajon 

II. LISTA B

2. Predlog zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize – nujni postopek, Poročevalec: Matjaž Han 

2A. Predlog zakona o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije – nujni postopek, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

2B. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč – nujni postopek, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju – prva obravnava, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

3A. Predlog uredbe o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

3B. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov, poročevalec: Matjaž Han  

3C. Informacija o ustanovitvi in imenovanju članov Strateškega sveta za prehrano, poročevalec: dr. Robert Golob

4A. Predlog soglasja k Spremembam in dopolnitvam Tarife o taksah in nadomestilih Agencije za trg vrednostníh papirjev (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

4B. Predlog smernic za inovativno javno naročanje, Poročevalec: Matjaž Han 

4C. Predlog aneksa št. 6 k Pogodbi o opravljanju storitev upravljavca javne železniške infrastrukture za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2030 (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

4Č. Predlog aneksa št. 7 k Pogodbi o izvajanju obvezne gospodarske javne službe prevoza potnikov v notranjem in čezmejnem regijskem železniškem prometu za obdobje od 2017 do 2031 (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

4D. Predlog za uvrstitev projekta 2550-22-0065 Vodovodni sistem Ilovica - Zabrdo v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

5. Predlog sklepa o trajni preselitvi 50 državljanov Sirije ali Afganistana, ki se jim lahko prizna status begunca, iz Turčije v Republiko Slovenijo, poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

6. Informacija o trenutnem stanju pogajanj glede Pakta o migracijah in azilu, poročevalka: mag. Tatjana Bobnar

6A. Izhodišča za obisk ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh 5. decembra 2022 v Talinu v Estoniji, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

6C. Informacija o poreferendumskih aktivnostih v zvezi z Zakonom o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J), Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl 

6Č. Predlog odgovora Vlade Republike Slovenije v zvezi s prijavo FIDES-a glede kršitve etičnega kodeksa podpredsednika vlade Danijela Bešiča Loredana, Poročevalec: dr. Robert Golob

7. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja 

7.1. Predlog imenovanja generalne sekretarke v Ministrstvu za infrastrukturo 

7.2. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo 

7.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za okolje in prostor 

7.4. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za finance 

7.5. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve 

7.6. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za evropske zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve 

7.7. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za gospodarsko in javno diplomacijo v Ministrstvu za zunanje zadeve 

7.8. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za mednarodno pravo in zaščito interesov v Ministrstvu za zunanje zadeve 

7.9. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za okolje v Ministrstvu za okolje in prostor 

7.10. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za obrambno politiko v Ministrstvu za obrambo 

7.11. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za notranje zadeve 

7.12. Predlog imenovanja generalnega direktorja Obveščevalno varnostne službe v Ministrstvu za obrambo 

7.13. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Policije 

7.14. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja 

7.15. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije 

7.16. Predlog razrešitve glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor 

7.17. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti glavnega inšpektorja v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor 

7.18. Predlog prenehanja državnotožilske funkcije višje državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru 

7.19. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor« 

7.20. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja elektro-računalniška šola Maribor« 

7.21. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola za oblikovanje in fotografijo Ljubljana«

7.22. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center Ptuj« 

7.24. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov Vlade Republike Slovenije v Komisiji za razlago Kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji 

7.25. Predlog imenovanja članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 

7.26. Predlog soglasja k izbrisnemu dovoljenju na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Kranjska Gora št. C2130-15R213003 

7.27. Predlog odvzema statusa javno dobro javne železniške infrastrukture v k. o. Bodrež, k. o. Vipavski Križ, k. o. Senica, k .o. Trzin, k. o. Štanjel, k. o. Brestanica, k. o. Blanca ter k. o. Brezovo in določitev upravljavca nepremičninam 

7.28. Predlog soglasja k brezplačnem prenosu nepremičnine ID znak: 2679 1513-2 k. o. 2679 Gradišče II na Univerzo v Ljubljani in obremenitvi nepremičnine, ID znak: 2679 969-12 in 2679 969-13 k. o. 2679 Gradišče II v lasti Inštituta za kovinske materiale in tehnologije 

7.29. Predlog neodplačnega prenosa nepremičnin v k. o. 2315 Šempeter v lasti D.S.U., d. o. o., družba za svetovanje in upravljanje na Republiko Slovenijo 

8. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

8.1. Predlog imenovanja direktorice Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl 

8.2. Predlog imenovanja generalnega direktorja Direktorata za logistiko v Ministrstvu za obrambo, Poročevalec: Marjan Šarec 

8.3. Predlog soglasja k razrešitvi direktorja javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnice Jesenice, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

8.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v svet javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Ormož, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan 

8.5. Predlog pooblastila Državnemu Odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 1513/2022, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar