Skoči do osrednje vsebine

Objava Odloka o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022

Danes bo v Uradnem listu RS objavljen Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022.

Izvaja se kot pomoč de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije. Do finančne pomoči je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja z živinorejsko proizvodnjo in je utrpel izpad krme zaradi suše leta 2022 ter izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po odloku.

Finančna pomoč za kmetijska gospodarstva, ki imajo v reji 2 glavi velike živine (GVŽ), povprečno obtežbo 0,9 GVŽ na hektar in kmetijske površine, na katerih:

  • gojijo deteljno travne mešanice, deteljo, travno deteljne mešanice, pašno kosni travnik, planinski pašnik, trajni travnik – dvokosni, trajni travnik – tri in večkosni, trajni pašnik – sveže, lucerno in travniške sadovnjake in na katerih je poškodovanost:
  • nad 60 odstotkov znaša 38 evrov,
  • od 30 do 60 odstotkov znaša 19 evrov,
  • gojijo koruzo v zrnju, koruzno silažo, krmno ogrščico, krmno peso, krmno repo, krmno repico, krmni bob, krmni grah, krmni ohrovt, krmni radič, krmni sirek, krmno korenje in na katerih je poškodovanost:
  • nad 60 odstotkov znaša 95 evrov,
  • od 30 do 60 odstotkov znaša 47,50 evra.

Za izračun GVŽ se upoštevajo naslednje vrste rejnih živali: govedo, drobnica, kopitarji in prašiči.

Najnižji znesek dodeljene finančne pomoči znaša 100 eurov na upravičenca.

Za izvedbo odloka bodo v letošnjem letu zagotovljena sredstva v višini do 4,5 milijona evrov.

Pomembno: 

  • Za pridobitev pomoči ni potrebno vložiti vloge. Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP) bo izdala informativne odločbe, ki jih bodo upravičenci prejeli na dom.
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izpostavlja, naj vsi potencialni upravičenci do pomoči pravočasno poravnajo zapadle davčne obveznosti in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki presegajo 50 evrov. V skladu z odlokom morajo biti te obveznosti poravnane najkasneje 5. dan po uveljavitvi odloka v Uradnem listu RS.