Skoči do osrednje vsebine

Objava Odloka o finančnem nadomestilu za čebelarski sektor

Danes bo v Uradnem listu RS objavljen Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju.

Upravičenec do finančnega nadomestila je čebelar, ki je vpisan v centralni register čebelnjakov kot odgovorna oseba za vzrejo čebel, katerega kmetijsko gospodarstvo je nekrivdno zašlo v težak finančni položaj zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala in izpolnjuje pogoje iz odloka.

Upravičenec mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje:

  • je vpisan v register čebelnjakov na dan 20. avgust 2022;
  • ima na dan 31. oktober 2021 v registru čebelnjakov prijavljene najmanj štiri čebelje družine;
  • glede prijavljenih čebeljih družin se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki ga je upravičenec v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje čebelnjakov in stojišč, sporočil do 1. decembra 2021 za stanje na dan 31. oktober 2021;
  • je imetnik transakcijskega računa v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
  • na dan uveljavitve tega odloka ni v postopku zaradi insolventnosti po določbah zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, ter
  • na dan uveljavitve tega odloka ali sedmi dan po uveljavitvi tega odloka nima neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov.

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja upravičencem, ki izpolnjujejo pogoje iz odloka, na podlagi podatkov iz uradnih evidenc izda informativno odločbo, ki jo odpremi najpozneje do 21. decembra 2022.

Višina finančne pomoči: v obliki pavšala na čebeljo družino in znaša okvirno 10 evrov za čebeljo družino.

Pomembno:

  • upravičenec ne oddaja vloge za pridobitev finančne pomoči; informativne odločbe se izdajo upravičencem na podlagi razpoložljivih podatkov iz uradnih evidenc;
  • upravičenci, ki so na dan uveljavitve tega odloka imeli neporavnane obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov, lahko poravnajo svoje obveznosti tako, da sedmi dan po uveljavitvi tega odloka nimajo neporavnanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov.
  • izdaja informativnih odločb je predvidena do 21. decembra 2022.