Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 25. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Uresničevanje sklepov Vlade Republike Slovenije preteklih mandatov, Poročevalka: Barbara Kolenko Helbl 

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o varnosti igrač, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.4. Predlog odloka o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se porabi v čebelarskem sektorju, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o določitvi upravičencev do donacij za leto 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič

1.6. Predlog sklepa o določitvi deležev izpolnjevanja obveznosti, za katere morajo proizvajalci električne in elektronske opreme za leto 2022 zagotoviti zbiranje in obdelavo odpadne električne in elektronske opreme, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.7. Predlog sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja za avtocestni priključek Kranj sever, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.8. Predlog soglasja k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 2022, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.9. Predlog soglasja k Rebalansu finančnega načrta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za leto 2022, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

1.10. Predlog za odprtje proračunske postavke in zagotovitev pravic porabe pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.11. Četrto poročilo delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost), poročevalka: mag. Tatjana Bobnar    Gradivo

1.12. Letno poročilo Komisije za nadzor izvoza blaga z dvojno rabo za leto 2021, Poročevalec: Matjaž Han 

1.13. Predlog stališča do mnenja Odvetniške zbornice Slovenije v zvezi s pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti 4. točke prvega odstavka 21. člena Zakona o odvetništvu, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

1.14. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2022)6394 final z dne 29. 9. 2022 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2020/1057 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2020 o določitvi posebnih pravil v zvezi z Direktivo 96/71/ES in Direktivo 2014/67/EU za napotitev voznikov v sektorju cestnega prometa ter spremembi Direktive 2006/22/ES glede zahtev za izvrševanje in Uredbe (EU) št. 1024/2012 v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Luka Mesec 

1.15. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na Obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz prvega odstavka 3. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2004/52/ES z dne 29. aprila 2004 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov v Skupnosti in tretjega odstavka 5. člena Odločbe Komisije 2009/750/ES z dne 6. oktobra 2009 o opredelitvi evropskega elektronskega cestninjenja in zadevnih tehničnih elementov ter od 19. oktobra 2021 iz tretjega odstavka 6. člena Direktiva (EU) 2019/520 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 o interoperabilnosti elektronskih cestninskih sistemov ter lažji čezmejni izmenjavi informacij o neplačilih cestnine v Uniji (kršitev št. 2020/2357), Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.16. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije št. C(2022)6325 final z dne 29. 9. 2022 zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2018/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU, Euratom) 2020/2093 z dne 17. decembra 2020 o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046, kar zadeva določitev diverzificirane strategije financiranja za splošno metodo najemanja posojil, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za zagotavljanje podpore Ukrajini za leto 2023 (razširjena makrofinančna pomoč), poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost (notranji trg, industrija, raziskave in vesolje) 1. in 2. decembra 2022, Poročevalec: Matjaž Han 

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost - notranji trg, industrija, raziskave in vesolje (raziskave) 2. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.22. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje, mladina in šport) 28. in 29. novembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.23. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 5. evropskem vrhu o izobraževanju 1. decembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.24. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 29. novembra 2022 v Bruslju, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

1.25. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja Samuela Žbogarja na Svetu Evropske unije za zunanje zadeve v sestavi ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje (FAC DEV) in zasedanju Sveta ministrov EU – Afrike, Karibov in Pacifika (AKP) 28. in 29. novembra 2022 v Bruslju, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.26. Pobuda za sklenitev Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o varnostnih ukrepih za varovanje tajnih podatkov, Poročevalec: Igor Eršte 

1.27. Predlog za pridobitev polnopravnega članstva Republike Slovenije v NATO partnerstvu CIS3 C&I, Poročevalec: Igor Eršte

1.28. Informacija o nameravanem podpisu sporazumov za realizacijo prostovoljnih prispevkov Uradu OZN za enakost spolov in krepitev vloge žensk, Skladu OZN za izgradnjo miru in Organizaciji združenih narodov za prehrano in kmetijstvo ter informacija o namenski porabi prispevka v Sklad za sistem rezidenčnih koordinatorjev Organizacije združenih narodov, Poročevalka: Tanja Fajon

1.30. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje zadeve Tanje Fajon na 29. zasedanju Ministrskega sveta Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE) 1. in 2. decembra 2022 v Łódźu na Poljskem, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.31. Izhodišča za delovno srečanje ministra za finance Klemna Boštjančiča s podpredsednico vlade in ministrico za finance Nizozemske Sigrid Kaag 28. novembra 2022 v Ljubljani, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.32. Izhodišča za obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Matjaža Hana 28. in 29. novembra 2022 v Zagrebu, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.33. Izhodišča za udeležbo ministra za obrambo Marjana Šarca na ministrskem srečanju Pobude za obrambno sodelovanje držav srednje Evrope 1. in 2. decembra 2022 na Dunaju, poročevalec: Marjan Šarec

1.34. Informacija o obisku ministrice za pravosodje dr. Dominike Švarc Pipan na Svetu Evrope in Evropskem sodišču za človekove pravice 29. in 30. novembra 2022 v Strasbourgu, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

1.35. Informacija o obisku Mateja Arčona, ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, pri slovenski skupnosti v Londonu 25. novembra 2022, poročevalec: Matej Arčon    Gradivo

1.36. Informacija o obisku Vahita Kirişcija, ministra za kmetijstvo Republike Turčije, 1. in 2. decembra 2022 v Republiki Sloveniji, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.37. Informacija o udeležbi državnega sekretarja v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Matevža Frangeža na okrogli mizi na visoki ravni DIGITALEUROPE o varnosti dobave strateških proizvodov v Evropi 28. novembra 2022 v Bruslju, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.38. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob uradnem obisku zveznega predsednika Republike Avstrije dr. Alexandra Van Der Bellna 8. in 9. decembra 2022 v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.39. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob njegovem uradnem obisku 28. in 29. novembra 2022 v Republiki Hrvaški, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.40. Predlog mnenja o Predlogu zakona o izplačilu sredstev nepoučenim imetnikom podrejenih obveznic in manjšinskim delničarjem bank v večinskem državnem lastništvu, ki so bile predmet izrednih ukrepov, izrečenih 17. 12. 2013 in 19. 11. 2014 oziroma 16. 12. 2014 s strani Banke Slovenije, Poročevalec: Klemen Boštjančič

II. LISTA B

2. Predlog zakona o izvajanju Uredbe (EU) o vseevropskem osebnem pokojninskem produktu – prva obravnava, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

2A. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o divjadi in lovstvu - skrajšani postopek - skrajšani postopek, poročevalec: Irena Šinko   

2B. Predlog odloka o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

2C. Predlog sklepa o razglasitvi leta 2023 za Tavčarjevo leto, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

2Č. Predlog sklepa o razglasitvi leta 2023 za Ravnikarjevo leto, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

2D. Izhodišča za pripravo normativnih rešitev v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

2E. Predlog za spremembo vrednosti projekta 3330-22-0004 Zavod RS za šolstvo – obnova mansarde in kleti v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

2F. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

3. Predlog stališča Republike Slovenije do Osnutka sklepa Sveta o celoviti uporabi določb schengenskega pravnega reda v Republiki Bolgariji in Romuniji, Poročevalka: mag. Tatjana Bobnar 

4. Predlog sklepa o vložitvi intervencije Republike Slovenije v postopku Ukrajine zoper Rusko federacijo zaradi kršitev Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida, Poročevalka: Tanja Fajon 

5. Predlog za podelitev pooblastila za zastopanje Republike Slovenije kot intervenientke v postopku Ukrajina proti Ruski federaciji, ki zaradi kršitev Konvencije o preprečevanju in kaznovanju zločina genocida teče pred Meddržavnim sodiščem v Haagu, Poročevalka: Tanja Fajon 

5A. Predlog namere o sodelovanju Republike Slovenije v Misiji Evropske unije za vojaško pomoč v podporo Ukrajini (EUMAM Ukraine), Poročevalec: Marjan Šarec 

5B. Prispevki Republike Slovenije s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letu 2022, Poročevalka: Tanja Fajon 

5C. Prispevki Republike Slovenije mednarodnim in drugim organizacijam s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v letu 2022 (OACPS), Poročevalka: Tanja Fajon 

5Č. Humanitarni prispevek Svetovnemu programu za hrano (WFP) za pomoč v hrani prizadetemu prebivalstvu v najmanj razvitih državah, Poročevalka: Tanja Fajon

5E. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o varstvu osebnih podatkov, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

5F. Predlog soglasja k predlogu amandmajev k Predlogu resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023–2032, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

5G. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

5H. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi, Poročevalec: Klemen Boštjančič

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 

6.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega sekretarja v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 

6.3. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za investicije v Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport 

6.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalne direktorice Direktorata za lokalno samoupravo, nevladne organizacije in politični sistem v Ministrstvu za javno upravo

6.5. Predlog razrešitve vršilke dolžnosti glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije 

6.6. Predlog imenovanja glavnega zdravstvenega inšpektorja Republike Slovenije 

6.7. Predlog za imenovanje direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence 

6.8. Predlog prenehanja funkcije okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru 

6.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Jesenice 

6.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Fužine 

6.11. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših Hrastnik

6.12. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Doma Danice Vogrinec Maribor 

6.13. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma upokojencev Gradišče 

6.14. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma dr. Janka Benedika Radovljica 

6.15. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Dijaški in študentski dom Novo mesto« 

6.16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola Domžale« 

6.17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Gimnazija Moste« 

6.18. Predlog imenovanja predstavnic ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja zdravstvena šola Murska Sobota« 

6.19. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci«

6.20. Predlog razrešitve in imenovanja člana Sveta javnega zavoda Inštitut za vode Republike Slovenije 

6.21. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta javne agencije Republike Slovenije za trženje in promocijo turizma 

6.22. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta Agencija za javnopravne evidence in storitve Republike Slovenije 

6.23. Predlog ustanovitve Delovne skupine vlade za pripravo Nacionalne strategije varstva intelektualne lastnine do leta 2030 

6.24. Informacija o obstoječih svetih, komisijah in delovnih skupinah Vlade Republike Slovenije 

6.25. Predlog soglasja k sklenitvi pogodbe z Občino Lukovica o ustanovitvi služnosti na parceli št. 16, k. o. 1944 Prevoje, v lasti Kmetijskega inštituta Slovenije, za namen rekonstrukcije javne ceste

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog za imenovanje direktorja Slovenske obveščevalno-varnostne agencije, Poročevalec: dr. Robert Golob

7.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, Poročevalec: dr. Robert Golob

7.3. Informacija o kadrovskem stanju in seznanitev s Projektom »Reševanje kadrovskih težav v Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij od novembra 2022 do vključno oktobra 2023« (PONOVNA OBRAVNAVA)

7.4. Predlog imenovanja nacionalnega koordinatorja za hrano, Poročevalka: Irena Šinko