Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s sej vladnih odborov

Na današnjih sejah vladnih odborov je vlada med drugim sprejela mnenje o zahtevi pobudnikov za oceno ustavnosti Sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Družinskega zakonika ter mnenje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejemu novele Zakona o dohodnini, v veljavni Načrt razvojnih programov 2022-2025 pa je uvrstila več projektov.

Vlada sprejela mnenje o zahtevi pobudnikov za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Družinskega zakonika

Na seji odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije sprejela mnenje o zahtevi pobudnikov za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Družinskega zakonika.

Zakon o spremembah Družinskega zakonika odpravlja neustavnost, ugotovljeno z odločitvama Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Določbe Zakona o spremembah Družinskega zakonika se nanašajo na vsebino, glede katere v skladu s četrto alinejo drugega odstavka 90. člena Ustave Republike Slovenije razpis zakonodajnega referenduma ni dopusten, ker se s tem zakonom odpravlja protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Vlada zato meni, da sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah Družinskega zakonika ni v nasprotju z Ustavo Republike Slovenije.

Sprememba vrednosti projekta gradnje dodatnih prostorov Dvojezične srednje šole Lendava

Na seji odbora je vlada sprejela sklep o spremembi vrednosti projekta gradnje dodatnih prostorov Dvojezične srednje šole Lendava. Med izvajanjem projekta gradnje dodatnih prostorov Dvojezične srednje šole Lendava je prišlo do povečanja njegove investicijske vrednosti, in sicer za 217.515 evrov. Na seji odbora je bila zato vrednost projekta v Načrtu razvojnih programov povečana s 448.924 evrov na 666.006 evrov.

Vlada nasprotuje predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejetju novele Zakona o dohodnini

Na današnji seji vladnega odbora za gospodarstvo je Vlada Republike Slovenije sprejela mnenje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o sprejetju novele Zakona o dohodnini, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev. Predlogu za razpis posvetovalnega referenduma vlada nasprotuje.

Slovenija je po obremenitvi plač nadpovprečna, česar se vlada zaveda in je prve korake k razbremenitvi naredila že s pripravljeno novelo Zakona o dohodnini. Pri tem dodaja, da je osrednja naloga davčnega sistema zagotavljati predvidljive in stabilne prihodke za financiranje javne porabe, hkrati pa se mora prilagajati tudi spremenjenim gospodarskim razmeram v Sloveniji in svetu.

Nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa

Na seji odbora je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa.

V okviru programa porabe sredstev sklada za podnebne spremembe (za leti 2022 in 2023) je predviden nakup novih vozil za izvajanje potniškega prometa. Prehod iz uporabe osebnih avtomobilov v trajnostno mobilnost in s tem v uporabo mestnega potniškega prometa še naprej ostaja eden ključnih ukrepov, pri čemer je pomembno, da se zamenjajo zastareli avtobusi, avtobusi nizkega emisijskega razreda z avtobusi emisijskega razreda EURO VI in se obstoječe proge prevoza razširijo.

Pomemben cilj je povečanje uporabe javnega potniškega prometa, ki ga spodbuja nakup novih vozil brez emisij. S sodobnimi avtobusi se bo lahko povečalo število prepeljanih potnikov v javnem potniškem prometu in izboljšala trajnostna mobilnost prebivalcev.

Cilj sofinanciranja nakupa novih vozil je tudi zmanjšanje emisij onesnaževal zunanjega zraka, saj bodo zastarele avtobuse z visokimi emisijami delcev nadomestili novi brez emisij. Skupni učinek sta torej manjša onesnaženost zunanjega zraka z delci in izboljšanje kakovosti zraka.

Višina nepovratnih sredstev je 7.000.000 evrov, za leto 2022 do 3.800.000 evrov, za leto 2023 pa do 3.200.000 evrov.

Dozidava Osnovne šole Dušana Flisa Hoče

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila tudi dozidavo Osnovne šole Dušana Flisa Hoče.

Osnovni namen izvedbe investicijskega projekta sta zagotovitev osnovnih pogojev za varno in kakovostno izvajanje osnovnošolskega vzgojno-izobraževalnega procesa v obstoječem objektu Osnovne šole Dušana Flisa Hoče ter večja kakovost življenja ruralnega prebivalstva. Z izvedbo investicije bodo zagotovljeni osnovni pogoji za izvedbo osnovnošolskega pouka in povečanje ponudbe kulturnih, vzgojnih in športnorekreacijskih aktivnosti v pokritih prostorih za aktivno preživljanje prostega časa ter ustrezni pogoji za uporabo jedilnice v času malice in kosila. Glavni cilj naložbe sta dozidava in rekonstrukcija šolskega objekta v skupni površini 781 m2. Temeljni cilji investicije so predvsem zagotoviti enakovredne pogoje vsem otrokom, ki obiskujejo osnovno šolo v občini, izboljšati standard in funkcionalnost prostorov.

Skupna ocenjena vrednost izplačil je do 2.350.751,66 evra, in sicer največ do 141.933,50 evra iz sredstev, zagotovljenih v okviru proračunske postavke 559 – Sklad za podnebne spremembe – Poraba sredstev Sklada za podnebne spremembe, in do 2.208.818,16 evra iz proračuna Občine Hoče-Slivnica.

Komunalna infrastruktura Studor

V veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025 je vlada spremenila vrednost in trajanje projekta »Komunalna infrastruktura Studor«.

Gre za sofinanciranje projekta lokalne skupnosti, katerega aktivnosti pomenijo izvajanje razvojnih usmeritev v skladu z določbami četrtega odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku na podlagi Uredbe o merilih in kriterijih za spodbujanje in financiranje projektov, investicij ter izvajanje dejavnosti v Triglavskem narodnem parku (Uradni list RS, št. 116/21).

Projekt izvaja občina Bohinj. Spreminjata se vrednost in trajanje projekta, in sicer se nova veljavna vrednost projekta zviša za 513.000 evrov in znaša 1.018.000 evrov, od tega znašajo proračunska sredstva v letu 2022 165.000 evrov in sredstva občine 85.000 evrov. Projekt se podaljšuje v leto 2023, proračunska sredstva v letu 2023 znašajo 768.000 evrov. Časovni načrt se spreminja zaradi vremenskih razmer in spremenjene vrednosti projekta zaradi natančnejšega popisa del v projektni dokumentaciji ter zvišanja cen na trgu surovin.

Odgovor Slovenije Evropski komisiji glede nenotifikacije predpisov za prenos direktive glede boljšega izvrševanja in posodobitve pravil EU o varstvu potrošnikov

Na seji odbora je vlada sprejela odgovor na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/2161 z dne 27. novembra 2019.

Vlada je v odgovoru navedla, da je Republika Slovenija že zagotovila prenos vseh določb navedene direktive v svoj pravni red in s tem izpolnila svoje obveznosti.

Do zamude je prišlo zaradi spleta okoliščin, in sicer epidemije covida-19, predsedovanja Republike Slovenije Svetu EU v drugi polovici leta 2021 ter parlamentarnih volitev in s tem povezanim oblikovanjem nove vlade. Ne glede na to pa je nova vlada dokončno medresorsko usklajeni predlog Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1) obravnavala in potrdila 8. julija 2022 ter ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem postopku. Navedeni zakon je bil 7. novembra 2022 tudi ustrezno notificiran.

Nekaj določb direktive ZVPot-1 ni uredil, zato so bile vključene v pravilnik o obrazcih v zvezi z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe, sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki je pristojno za pripravo navedenega pravilnika, je tega že pripravilo in sprejelo. Pravilnik je bil 2. novembra 2022 objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in 7. novembra 2022 tudi ustrezno notificiran.