Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 24. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o državnem prostorskem načrtu za glavno cesto G2 108/1182 Zgornji Hotič‒Spodnji Hotič, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz Proračuna Republike Slovenije, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.3. Predlog akta o spremembi in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o., poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.6. Predlog odzivnega poročila na revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije »Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2021«, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl

1.7. Predlog stališča do Priporočila Zagovornika načela enakosti za spremembo Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

1.8. Poročilo Sveta Republike Slovenije za otroke in družino 2021, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.9. Poročilo glede opravljenega nadzora Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d. ter izdanih pisnih usmeritev za obdobje od 1. 4. do 30. 6. 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.10. Predlog mnenja o stališču Ministrstva za zdravje k zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o socialnem varstvu in Zakona o duševnem zdravju, Poročevalec: Luka Mesec

1.11. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1152 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Luka Mesec 

1.12. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1158 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja staršev in oskrbovalcev ter razveljavitvi Direktive Sveta 2010/18/EU v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Luka Mesec 

1.13. Predlog odgovora Republike Slovenije v predsodnem postopku na uradni opomin Evropske komisije zaradi nenotifikacije nacionalnih predpisov za prenos Direktive (EU) 2019/1151 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb v pravni red Republike Slovenije, Poročevalec: Matjaž Han 

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Delegirane uredbe Komisije (EU) …/… z dne 23. 9. 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2017/852 Evropskega parlamenta in Sveta glede začasnega skladiščenja odpadkov z živim srebrom v tekoči obliki, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o obnovi narave, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 389/2012 glede izmenjave informacij, ki se vodijo v elektronskih evidencah, o gospodarskih subjektih, ki sodelujejo pri gibanju trošarinskega blaga med državami članicami v komercialne namene, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za kmetijstvo in ribištvo 21. novembra 2022 v Bruslju, Poročevalka: Irena Šinko 

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve (kohezijska politika) 22. novembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: dr. Aleksander Jevšek 

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Izrednem Svetu Evropske unije za promet, telekomunikacije in energijo (energija) 24. novembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju Sveta za zunanje zadeve (trgovina) 25. novembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: Matjaž Han 

1.21. Informacija o nameravanem podpisu Finančnega sporazuma in tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Natovo šolo Oberammergau o mobilnem timu za izobraževanje in usposabljanje za tečaj o Natovem sistemskem pristopu k usposabljanju, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.22. Informacija o nameravanem sprejemu politične deklaracije o krepitvi zaščite civilistov pred humanitarnimi posledicami, ki izhajajo iz uporabe eksplozivnih sredstev v naseljenih območjih (EWIPA), poročevalka: Tanja Fajon

1.23. Izhodišča za sodelovanje Republike Slovenije na zasedanju Sveta Evropske vesoljske agencije (ESA) v sestavi ministrov (CM22) 22. in 23. novembra 2022 v Parizu, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

II.  LISTA B

2. Predlog odloka o spremembi Odloka o Svetu za nacionalno varnost, poročevalka: Petra Škofic    Gradivo

2A. Predlog načrtovanih ukrepov za blažitev energetske draginje v letu 2023, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

2Č. Predlog sklepa o prenehanju veljavnosti Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 10100-11/2022/18 z dne 15. septembra 2022 in Predlog izhodišč za razrešitev stavkovnih zahtev Visokošolskega sindikata Slovenije, poročevalec: dr. Igor Papič

2D. Izhodišča za razrešitev stavkovnih zahtev iz 1., 2., 3., 4., 5., 8. in 9. točke sklepa Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije o razglasitvi splošne stavke na področju vzgoje in izobraževanja z dne 18. februarja 2022, poročevalec: dr. Igor Papič

2H. Informacija o stopnjevanju ruskih napadov na civilno infrastrukturo ter incidentu na poljsko-ukrajinski meji, poročevalka: Tanja Fajon

3. Prispevki Republike Slovenije mednarodnim in drugim organizacijam s področja zunanje politike, mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v letu 2022, poročevalka: Tanja Fajon

4A. Izhodišča za udeležbo ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh na ministrskem zasedanju Sveta Globalnega partnerstva za umetno inteligenco od 21. do 25. novembra 2022 ter obisku na Japonskem in v Republiki Koreji, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

4B. Predlog soglasja k predlogom amandmajev k Predlogu zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2023 in 2024, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

4C. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z gibanjem pokojnin, Poročevalec: Luka Mesec 

4Č. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi s pravicami invalidov, Poročevalec: Luka Mesec 

5. Odločanje Vlade Republike Slovenije kot skupščine

5.1. Skupščina DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d. o. o. – Predlog za imenovanje revizorja računovodskih izkazov za obdobje 2022–2025, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za notranje zadeve

6.2. Predlog imenovanja vršilca dolžnosti direktorja Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije

6.3. Predlog imenovanja članov Sveta vlade za poravnave

6.4. Predlog razrešitve in imenovanja članov strokovnega sveta Agencije za javni nadzor nad revidiranjem

6.5. Predlog razrešitve in imenovanja članov Upravnega odbora ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti

6.6. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi medresorske delovne skupine za prenovo registrske zakonodaje

6.7. Predlog javnega poziva za predlaganje kandidatov za zastopnika pacientovih pravic na območjih Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Območna enota Ljubljana, Območna enota Maribor in Območna enota Nova Gorica

6.8. Predlog besedila javnega poziva za zbiranje predlogov kandidatov za dva člana Sveta Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence

6.9. Predlog seznanitve z namero o sklenitvi izvensodne poravnave v predhodnem postopku za mirno rešitev spora, ki se vodi pred Državnim odvetništvom Republike Slovenije

6.10. Predlog prenosa osnovnih sredstev na mejnem prehodu Jezersko iz evidenc Ministrstva za javno upravo v evidence Ministrstva za infrastrukturo, Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog imenovanja članov nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

7.2. Predlog kandidatov za člana nadzornega sveta Nepremičninskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. o. o., Poročevalec: Luka Mesec