Skoči do osrednje vsebine

V javni razpravi Načrt sanacije poškodovanih gozdov v požaru na Goriškem Krasu

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posreduje v javno razpravo Načrt sanacije poškodovanih gozdov v požaru na Goriškem Krasu od 15. julija do 29. julija 2022. Dokument je v skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov izdelal Zavod za gozdove Slovenije za celotno površino gozdov, poškodovanih v požaru na Goriškem Krasu.

Pogled na pogorišče na Goriščem Krasu. Drevesa so zažgana.

Pogorišče na Goriščem Krasu | Avtor: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Končni obseg poškodovanosti gozdov je ugotovljen na podlagi prejetih aeroposnetkov s strani Slovenske vojske in terenskega ogleda. Končni obseg pogorišča je bil določen 16. avgusta 2022. Predlog Načrta sanacije je bil konec letošnjega septembra že predstavljen županom občin Miren – Kostanjevica, Komen, Renče-Vogrsko, Mestne občine Nova Gorica ter Kmetijsko gozdarskemu zavodu-Zavodu Nova Gorica ter pristojnim deležnikom.

V Načrt sanacije so vključeni ukrepi za izvedbo sanacije, ki jih načrtuje, dovoljuje ali določa Zavod za gozdove Slovenije, ki je pri njihovem načrtovanju v največji možni meri upošteval predloge lastnikov gozdov, lokalnih skupnosti, strokovnih služb s področja varstva narave in varstva kulturne dediščine ter ostalih deležnikov. Ukrepi so, glede na obseg poškodb, poudarjenost funkcij gozdov, gozdna rastišča in glede na ogroženost gozda razdeljene v tri prioritete:

  • posek poškodovanih dreves se prednostno usmerja (prva prioriteta) na območja pogorišča s 3. in 2A stopnjo poškodovanosti na območja načrtovane jesenske sadnje 2022 ter na območja s 1. stopnjo poudarjenosti socialnih funkcij,
  • druga prioriteta na območjih s 1. stopnjo poudarjenosti proizvodnih funkcij in na območjih načrtovane umetne obnove jesenske sadnje 2023,
  • tretja prioriteta je posek odmrlega, hirajočega drevja; invazivnih tujerodnih vrst in eventuelno posameznih nepoškodovanih dreves z namenom zaokrožitve pomlajenih površin.

V izračun stroškov sanacije so vključeni stroški poseka in spravila poškodovanega drevja, obnove, nege in varstva poškodovanih gozdov, gradnje/rekonstrukcije gozdnih prometnic, protipožarnega varstva, stroški vzdrževanja življenjskega okolja prostoživečih živali in ohranjanja oziroma nege biotopov, stroški aktivnosti komuniciranja, izobraževanja in sodelovanja z javnostmi, lastniki gozdov in deležniki, stroški monitoringa stanja gozdov ter učinkov izvedenih ukrepov. Osnova za izračun ocene stroškov ukrepov sanacije je Pravilnik o financiranju in sofinanciranju vlaganj v gozdove. Stroški sanacije so ocenjeni na več kot 47 milijonov evrov.

Sanacija se bo začela v letošnjem letu, večina načrtovanih del pa bo izvedena v letih 2023 in 2024. V gozdovih v lasti lokalnih skupnosti bodo načrtovani ukrepi izvedeni predvidoma do konca leta 2026, v ostalih gozdovih pa do konca leta 2028.

Dokument bo v javni razpravi do torka, 30. novembra 2022, zainteresirani pa lahko pripombe posredujejo na e-naslov gp.mkgp@gov.si oziroma preko navadne pošte na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 22, 1000 Ljubljana.