Skoči do osrednje vsebine

V javni razpravi je Strategija obvladovanja demence v Sloveniji do leta 2030

Demenca je hitro naraščajoč zdravstveni izziv, zlasti med starajočo se populacijo in glavni razlog odvisnosti od pomoči drugih. Slovenija sodi med nadpovprečno hitro starajoče se družbe in ocenjuje se, da ima demenco že več kot 40 000 prebivalcev.

Delovna skupina na Ministrstvu za zdravje je pripravila predlog druge Nacionalne strategije za obvladovanje demence v Sloveniji do leta 2030. Predlog strategije povzema bistvene elemente in zaveze, ki jih vsebujejo dokumenti, sprejeti na ravni Evropske unije in Svetovne zdravstvene organizacije, kakor tudi strategije s področja obvladovanja demence v drugih državah.

Strategija predstavlja temeljni dokument, ki omogoča usklajen in celostni pristop vseh deležnikov pri reševanju problema demence in sorodnih stanj. Namen strategije je zagotovitev preventivnih ukrepov, zgodnje odkrivanje bolezni ter primeren standard zdravstvene in socialne oskrbe oseb z demenco.

Izhaja iz spoznanja, da so osebe z demenco posebej ranljiva ciljna skupina, ki se zaradi demografskih sprememb in staranja prebivalstva hitro povečuje, pri tem pa se osredotoča na posameznika in njegove potrebe, kar zahteva usklajeno in odzivno delovanje države in multidisciplinaren pristop obravnave.

10 ciljev strategije:

  1. Spodbujanje preventivnih programov za zmanjševanje dejavnikov tveganja ter za ohranjanje in krepitev zdravja v skupnosti z različnimi pristopi do posameznih skupin in posameznikov.
  2. Diagnosticiranje zgodnjih faz nevrokognitivnih motenj, izboljšanje dostopnosti do kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravstvenih obravnav in zdravljenja
  3. Izboljšanje dostopnosti do ustrezne in usklajene postdiagnostične multidisciplinarne obravnave za osebe z demenco, vključno z integrirano obravnavo, dolgotrajno oskrbo, socialnimi storitvami, podporo družinam oziroma skrbnikom v lokalnem okolju ter dostopom do paliativne obravnave.
  4. Uporaba sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij za obravnavo in podporo osebam z demenco.
  5. Spoštovanje dostojanstva oseb z demenco, zmanjševanje stigme ter osveščanje širše družbe in strokovne javnosti za razvoj in vzpostavitev demenci prijaznih skupnosti.
  6. Izobraževanje vseh poklicnih skupin na področju obvladovanja demence.
  7. Vzpostavitev zbiranja podatkov o demenci na nacionalni ravni.
  8. Spodbujanje sodobnih raziskav o demenci.
  9. Vzpostavitev nacionalnega centra za demenco.
  10. Ustrezna obravnava oseb z demenco v času epidemij in v drugih izrednih razmerah.

Za vzpostavitev demenci prijaznega okolja moramo izboljšati osveščenost in sodelovanje vseh deležnikov v verigi oskrbe oseb z demenco.

Zato vas vljudno vabimo, da nam s svojimi izkušnjami, znanjem in konstruktivnimi predlogi v okviru javne razprave predloga strategije, ki poteka do 2. 12. 2022, pomagate pripraviti kakovostno in učinkovito nacionalno strategijo obvladovanja demence. 

O demenci:

Demenca je hitro naraščajoč zdravstveni izziv, zlasti med starajočo se populacijo in glavni razlog odvisnosti od pomoči drugih. Alzheimerjeva bolezen in druge oblike demence sodijo med najpomembnejše javnozdravstvene izzive. Obvladovanje demence pa ni zgolj zdravstveni problem, saj oseba potrebuje pomoč tudi pri vsakdanjih opravilih in si želi čim dlje ostati v svojem domačem okolju. Zato je pri obvladovanju demence potrebno delovati celostno. Pri tem imajo pomembno vlogo svojci, pa tudi drugi neformalni oskrbovalci in poklici, s katero oseba z demenco v svojem vsakdanjem življenju pogosteje prihaja v stik. To je postalo še posebej očitno, ko smo se morali soočiti z novimi izzivi zaradi epidemije COVID-19. Omejitev obiskov v bolnišnicah in domovih ter nova pravila higiene in preventivnega vedenja so še posebej prizadeli osebe z demenco, ki so zaradi svoje bolezni bolj odvisne od navad in znanega okolja.