Skoči do osrednje vsebine

42. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela novelo uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in novelo uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske, napotenih v tujino. Vlada je sprejela tudi mnenje, v katerem nasprotuje predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o noveli Zakona o dohodnini.

Vlada sprejela spremembe Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Predlog Uredbe o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini obsega spremembo metodologije določanja indeksa življenjskih stroškov za posamezni kraj, in sicer tako, da indeksi v čim večji meri izražajo dejansko stanje življenjskih stroškov. Veljaven način indeksiranja plač namreč realno ne omogoča izkazovanja trenutnega dejanskega stanja oz. gibanja življenjskih stroškov v tujini, ki se spreminjajo, predvsem iz razlogov: vojna v Ukrajini, padec valute evro, inflacija v posameznih državah, gospodarska kriza, cene energentov in drugo.

Uredba se spreminja tudi zaradi realizacije Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023, in sicer se povišajo vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini, ki predstavljajo osnovo za izračun plač za delo v tujini.

Vir: Ministrstvo za javno upravo

Vlada sprejela uredbo o spremembah uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske, napotenih v tujino

Vlada je na današnji seji sprejela uredbo o spremembah Uredbe o plačah in drugih prejemkih pripadnikov Slovenske vojske pri izvajanju obveznosti, prevzetih v mednarodnih organizacijah oziroma z mednarodnimi pogodbami.

Tretji odstavek 6. člena omenjene uredbe med drugim določa, da se nominalne osnove usklajujejo s plačno lestvico, določeno za plače v Republiki Sloveniji z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, tako kot se s to plačno lestvico usklajujejo plače javnih uslužbencev za delo v tujini.

Uredba vsebuje spremembo vrednosti stopenj nominalnih osnov za 4,5 odstotka od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 in za 4 odstotke od 1. aprila 2023 naprej ter uskladitev dodatkov, določenih v nominalni osnovi, za 4,5 odstotka od 1. oktobra 2023 naprej.

Povišanje vrednosti stopenj nominalnih osnov je sprejeto na podlagi uskladitve vrednosti plačnih razredov plačne lestvice iz priloge 1, Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in dogovora ter znaša 4,5 odstotka. Uskladitev vrednosti plačnih razredov se opravi s 1. oktobrom 2022. Od 1. aprila 2023 se vrednosti nominalnih osnov za delo v tujini povišajo za 4 odstotke.

V skladu s tretjim odstavkom 7. člena uredbe se dodatki, določeni v nominalni višini, usklajujejo v enakem odstotku, kot se usklajujejo vrednosti stopenj nominalnih osnov za delo v tujini. Zaradi navedenega se nominalni dodatki upoštevajo pri obračunu plač od 1. oktobra 2022 naprej.

Vir: Ministrstvo za obrambo

Vlada sprejela stališče o evropskih direktivah s področja energetike

Vlada je sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, Direktive o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti.

Republika Slovenija meni, da predstavlja predlog sprememb Direktive Evropskega parlamenta in o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb in Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti, dobro osnovo za nadaljnjo razpravo, ki bo omogočila pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije (OVE) ter izboljšanje učinkovite rabe energije (URE), s tem pa prispevala k hitrejšemu energetskemu prehodu in opustitvi rabe fosilnih goriv ruskega izvora.

Republika Slovenija pozdravlja novo opredelitev »namenskega območja za obnovljive vire energije«, saj besedilo odraža primerno fleksibilnost pri določitvi prioritetnih lokacij, prav tako podpira določitev obveznosti držav članic, da opredelijo kopenska in morska območja, ki so potrebna za postavitev obratov za proizvodnjo OVE, da bi izpolnile svoje nacionalne prispevke k cilju glede energije iz OVE do leta 2030.

Republika Slovenija predlog zvišanja deleža OVE na 45 % v bruto končni rabi energije Evropske unije (EU) do leta 2030 lahko podpre, a dodaja, da se morajo hkrati upoštevati vse relevantne okoliščine, ki vplivajo na uvedbe energije iz obnovljivih virov, kot je potencial OVE in v primeru Slovenije tudi relativno visoka deleža zaščitenih območij pod Natura 2000 in prometa v bruto končni rabi energije. Prav tako mora biti cilj usklajen z ostalimi podcilji in drugimi okoljskimi zahtevami. Republika Slovenija se zavzema tudi za natančno presojo vpliva na okolje ter za izračun vpliva na sektorske podcilje.

Republika Slovenija se zaveda pomembnosti spodbujanja novih tehnologij OVE. V tem pogledu še posebej pozdravlja predlagane spremembe, ki naslavljajo pospešitev izdajanja dovoljenj za projekte OVE. Poenostavitev in pospešitev upravnih postopkov je ključna za dosego ambicioznih podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050. Ob tem pozdravlja možnost, da se za naprave za proizvodnjo energije iz OVE, njihovo priključitev na omrežje, samo povezano omrežje ali sredstva za skladiščenje šteje, da so v prevladujočem javnem interesu za posebne namene.

Republika Slovenija podpira ambicioznost na področju spodbujanja sončne energije na stavbah, vendar z upoštevanjem posebnosti posameznega nacionalnega stavbnega fonda, kot so protipotresne in konstrukcijske zahteve ter omejitve kulturne dediščine.

Republika Slovenija podpira zvišanje cilja EU do leta 2030 glede energetske učinkovitosti z 9 % (iz predloga »Pripravljeni na 55«) na 13 % glede na leto 2020.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Začasno prenehanje uporabe celotnega Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Vanuatu o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje

Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog sklepa Sveta o začasnem prenehanju uporabe celotnega Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Vanuatu o odpravi vizumske obveznosti za kratkoročno bivanje.

Vanuatu od 25. maja 2015 upravlja sheme državljanstva za vlagatelje, ki predstavljajo tveganja za javni red in varnost držav članic EU. Te sheme državljanom tretjih držav, ki potrebujejo vizum, omogočajo, da zlahka pridobijo državljanstvo države, katere državljani so oproščeni vizumske obveznosti, kar jim omogoča, da obidejo schengenski vizumski postopek.

Začasno prenehanje uporabe je omejeno na navadne potne liste, izdane po 25. maju 2015, ko se je začelo število uspešnih prosilcev v okviru Vanuatujevih shem državljanstva za vlagatelje znatno povečevati. Po začetku veljavnosti sklepa začasnega zadržanja izvzetja iz vizumske obveznosti za državljane Vanuatuja 4. maja 2022 je Komisija začela okrepljen dialog z Vanuatujem. Ker Vanuatu ni sprejel ukrepov za odpravo okoliščin, ki so privedle do začasnega zadržanja izvzetja iz vizumske obveznosti, povečano tveganje za notranjo varnost ter javni red držav članic še vedno obstaja. Komisija tako meni, da je zato potrebno sprejeti sklep o začasnem prenehanju uporabe celotnega Sporazuma.

Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve

Vlada nasprotuje razpisu posvetovalnega referenduma o noveli Zakona o dohodnini

Vlada je sprejela mnenje o predlogu za razpis posvetovalnega referenduma o noveli Zakona o dohodnini, ki jo je v obravnavo Državnemu zboru vložila skupina poslank in poslancev. Vlada predlogu za razpis posvetovalnega referenduma nasprotuje.

Vlada je v mnenju odgovorila tudi na navedbe predlagateljev o namenih in ciljih predloga zakona, na katerega se nanaša predlog za razpis posvetovalnega referenduma.

Sistem davčnih olajšav za vzdrževane družinske člane namreč v splošnem temelji na zakonski obveznosti preživljanja, ki izhaja iz Družinskega zakonika. Namen tovrstne olajšave je, da se določen del stroškov vzdrževanja prizna kot odbitna postavka pri ugotavljanju davčne osnove od dohodkov osebe, ki družinskega člana vzdržuje.

Po podatkih odmere dohodnine za leto 2020 je izmed 1.539.685 zavezancev, ki so prejeli odločbo o odmeri dohodnine, nekaj več kot 21 % zavezancev uveljavljalo olajšavo za vzdrževane otroke, 3,1 % vseh zavezancev pa je uveljavljalo olajšavo za ostale vzdrževane družinske člane. Pri tem je bilo največje število zavezancev, ki so uveljavljali olajšavo za vzdrževane družinske člane v prvem davčnem razredu.

Sprememba v višini olajšave za vzdrževane družinske člane, kot je predlagana v omenjeni noveli, bi imela največji vpliv oziroma bi razbremenila predvsem družine v višjih dohodkovnih oziroma davčnih razredih. Zavezancem, ki prejemajo minimalno plačo in uveljavljajo olajšavo za dva otroka, dodatno zviševanje olajšave ne bi vplivalo na višji razpoložljivi dohodek.

Vlada izpostavlja še, da je sama pripravila sveženj ukrepov, s katerimi želi omiliti posledice splošne rasti cen in poslabšanja položaja najranljivejšega dela prebivalstva, pri tem pa se osredotoča predvsem v del prebivalstva z najnižjimi dohodki z otroki. Uveden je bil tudi draginjski dodatek za vse prejemnike otroškega dodatka ter energetski dodatek za invalide ter prejemnike denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Znižana je bila stopnja DDV in trošarine na nekatere energente.

Vir: Ministrstvo za finance

Slovenski paviljon v Expo City Dubaj bo tudi v času podnebnega vrha COP28 zelena oaza sredi puščave

Vlada Republike Slovenije je po odločitvi, da bo na prostoru svetovne razstave Expo 2020 Dubaj ohranila slovenski paviljon, temu dodala konkretne poslovne vsebine. Paviljon, ki je bil prvotno zgrajen in opremljen za potrebe šestmesečne razstave, bo prilagojen za bolj dolgoročno uporabo, v njegovih prostorih pa se med drugim načrtuje še start-up pospeševalnik za slovenska zagonska podjetja. Slovenski paviljon bo kot zelena oaza sredi puščave izstopal tudi na podnebnem vrhu COP28, ki se bo v Expo City Dubaj odvijal prihodnje leto.

Na lokaciji, na kateri je med oktobrom 2021 in aprilom 2022 potekala svetovna razstava Expo 2020, bo dolgoročno nastal tako imenovani District 2020 Dubaj oziroma po novem Expo City Dubaj (v nadaljevanju Expo City). V ta namen bo 80 % površin, ki so bile zgrajene za potrebe Expa 2020 ohranjenih in uporabljenih v sklopu Expo Cityja, ki se bo sicer razprostiral na več kot 100.000 kvadratnih metrih. Expo City se bo dolgoročno razvil v neke vrste pametno skupnost, osredotočeno na visoko kvaliteto življenja in ekosistem inovacij. Povezoval bo ljudi in prostore v pametnem in trajnostnem mestnem okolju, zasnovanem za spodbujanje ustvarjalnosti, sodelovanja in inovacij. Slovenski paviljon se bo celostno umestil v to novo nastajajoče okolje. Paviljon, ki je bil v času Expa 2020 predstavljen kot zelena oaza sredi puščave, bo že na izgled poudarjal zgoraj omenjene poudarke Expo Cityja.

Slovenski paviljon bo namenjen delovnem prostoru start-up podjetij, ki bi se želela uveljaviti in širiti na mednarodnem tržišču ter hkrati iščejo potencialne investitorje. Slovenski podjetniški sklad tam snuje program za Start-up pospeševalnik Dubaj, v katerem bi se povezal s predstavniki start-up okolja v Dubaju, kot na primer Expo City, In5 Tech Innovation center in podobnimi. Preko njihovih mrež bi namreč slovenska podjetja lahko prišla do ustreznih ekspertov, mentorjev, potencialnih investitorjev ter podjetij za povezovanje in sodelovanje.
Podjetja bodo na slovenskem paviljonu med drugim imela na voljo poslovne prostore, podporo zaposlenih na paviljonu pri delovanju v okviru Expo City ter podporo pri navezovanju stikov z drugimi podjetji in inštitucijami, ki delujejo v okviru Expo City ter v regiji. Podjetja bodo za uporabo prostorov plačevala nekakšno simbolno uporabnino, saj bo cilj pritegniti kar se da veliko podjetij k sodelovanju ter jim ponuditi priložnost, da spoznajo trge Združenih arabskih emiratov (ZAE) kot tudi celotnega bližnjega vzhoda. V slovenskem paviljonu bo vzpostavljeno tudi regionalno stičišče naprednih digitalnih tehnologij za Srednji in Daljni vzhod ter Afriko.

Organizator Expo Citya napoveduje, da bo omenjeno prizorišče dolgoročno postalo ena glavnih prireditvenih točk v ZAE ter lokacija, kjer se bodo organizirale največje in najpomembnejše konference ter drugi dogodki. Po navodilih predsednika ZAE šejka Mohameda bin Zayeda Al Nahyana so ZAE v juliju letos Expo City izbrali kot lokacijo, na kateri bo prihodnje leto potekal tudi mednarodni podnebni vrh COP28.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo