Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 22. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023–2032, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.2. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.5. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.6. Predlog odloka o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.7. Predlog odloka o spremembi Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.8. Predlog odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.9. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi družbe »FedEx Express Slovenija kurirske storitve d. o. o.«, Poročevalec: Matjaž Han 

1.11. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi družbe »Telemach Slovenija, širokopasovne komunikacije, d. o. o.«, Poročevalec: Matjaž Han 

1.12. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi družbe »Skuba Slovenija, podjetje za trgovino z rezervnimi deli za tovorna vozila, prikolice in avtobuse, d. o. o.«, Poročevalec: Matjaž Han 

1.13. Predlog spremembe sklepa Vlade Republike Slovenije o zagotovitvi pogojev za prebivanje 14 državljanov Islamske republike Afganistan v Republiki Sloveniji na podlagi izraženega interesa Republike Slovenije za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.14. Predlog spremembe veljavnega Načrta razvojnih programov 2022–2025 pri proračunskem uporabniku 1914 - Slovenska vojska, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.15. Predlog spremembe izhodiščne vrednosti projekta 3330-21-0133 Nakup in preureditev objekta Prisoje 9B v Kopru v veljavnem Načrtu razvojnih programov 2022–2025, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.16. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2021, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.17. Poročilo o možnostih koriščenja sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za podporo ukrepom za blažitev posledic požara na Krasu, Poročevalec: Matjaž Han 

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), o trgovinskem standardu za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, Poročevalka: Irena Šinko 

1.19. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor glede pristopa Kraljevine Saudove Arabije k Mednarodnemu sporazumu o sladkorju iz leta 1992, Poročevalka: Irena Šinko 

1.20. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito v zvezi s spremembo poslovnika na podlagi Konvencije o trgovanju z žitom, 1995, glede obdobja veljavnosti pogodbe zunanjega revizorja, Poročevalka: Irena Šinko

1.21. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta za zunanje zadeve (trgovina) 30. in 31. oktobra 2022 v Pragi, Poročevalec: Matjaž Han 

1.22. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Izrednem zasedanju Sveta za energijo 30. septembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.23. Pobuda za sklenitev Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij v zvezi z aranžmaji za izogibanje enotnemu standardu poročanja in nepreglednimi strukturami offshore (MDR MCAA), poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.24. Informacija o nameravanem pristopu Republike Slovenije k Mednarodni listini o odprtih podatkih, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 27. zasedanju Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP27) od 6. do 18. novembra 2022 v Sharm El Sheikhu v Egiptu, Poročevalec: Uroš Brežan 

1.26. Izhodišča za udeležbo Republike Slovenije na 14. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Ramsar COP14), od 4. do 13. novembra 2022 v Ženevi, ter v Wuhanu, kjer bo med 4. in 7. novembrom 2022 potekal dogodek na visoki ravni, in 15. zasedanju Odbora za mediteranska mokrišča 4. novembra 2022 v Ženevi, Poročevalec: Uroš Brežan 

1.27. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja na Ministrstvu za zunanje zadeve Marka Štucina na ministrskem srečanju držav članic Srednjeevropske pobude 6. in 7. novembra 2022 v Sofiji, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.28. Informacija o udeležbi ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luke Mesca na Drugem letnem forumu o socialnem dialogu v okviru pobude Globalni dogovor 2. in 3. novembra 2022 v Madridu, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.29. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Vrhu Berlinskega procesa 3. novembra 2022 v Berlinu, Poročevalka: Tanja Fajon

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembah Zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov – skrajšani postopek, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

2A. Predlog zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva – nujni postopek, poročevalec: Luka Mesec  

2B. Informacija o pogajalskem izhodišču Vlade Republike Slovenije za posvetovanja svetovanja s socialnimi partnerji glede določitve in uskladitve zneska minimalne plače, poročevalec: Luka Mesec    

3. Predlog uredbe o pravnem nasledstvu Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

3B. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema, poročevalca: mag. Bojan Kumer in Matjaž Han 

3C. Predlog odloka o Svetu za nacionalno varnost, poročevalka: Petra Škofic    Gradivo

3D. Predlog sklepa o razglasitvi leta 2023 za leto Karla Destovnika Kajuha, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

3E. Predlog programa vzpostavitve namenske zmogljivosti za podporo gašenju iz zraka, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

3F. Predlog dogovora o višini povprečnine za leti 2023 in 2024, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

3G. Predlog sklepa o prerazporeditvi in razporeditvi pravic porabe med proračunskimi uporabniki, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

5A. Predlog donacije Slovaški republiki v obliki zdravila Lagevrio, ki se uporablja za zdravljenje COVID-19, poročevalec: Danijel Bešič Loredan   

5B. Izhodišča za delovni obisk ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana 7. in 8. novembra 2022 v Bruslju, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

5C. Informacija o delovnem obisku državne sekretarke v Ministrstvu za zdravje Azre Herceg od 9. do 12. novembra 2022 v Kraljevini Nizozemski, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

5Č. Predlog soglasja k predlogu amandmaja k Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev ter o zapisovalni opremi v cestnih prevozih, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

5D. Predlog soglasja k predlogu amandmaja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

6.1. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

6.2. Predlog imenovanja direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo 

6.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje 

6.4. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvojna sredstva v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo 

6.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Ljubljana 

6.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Srednja tehniška šola Koper

6.7. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Biotehniška šola Maribor 

6.8. Predlog imenovanja predstavnika ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dvojezična srednja šola Lendava 

6.9. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Gimnazija Ptuj 

6.10. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Dijaški dom Lizike Jančar Maribor 

6.11. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino 

6.12. Predlog sklepa o ustanovitvi Delovne skupine vlade za implementacijo Strategije skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija) 

6.13. Predlog odgovora na tožbo Vlade Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 1136/2022 

6.14. Predlog odločbe Vlade Republike Slovenije v zvezi s pritožbo zoper sklep Ministrstva za okolje in prostor

6.15. Predlog za sklenitev pogodbe z Mestno občino Koper o brezplačni odsvojitvi nepremičnine v k. o. 2601 ‒ Gabrovica zaradi ureditve lastniških razmerij na javnih cestah

6.16. Predlog za sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnin v uporabi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za narodnostna vprašanja zaradi ureditve zemljiškoknjižnega stanja 

6.17. Predlog odločitve o odtujitvi nepremičnine v k. o. 1722 Trnovsko predmestje 

6.18. Predlog za prenos osnovnih sredstev na Mejnem prehodu Predel iz evidenc Ministrstva za javno upravo v evidence Ministrstva za notranje zadeve

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog predčasne razrešitve direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Asta Vrečko 

7.2. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Javne agencije za knjigo Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Asta Vrečko 

7.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh 

7.4. Predlog sklenitve pogodbe o zaposlitvi z direktorjem Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa, d. o. o. (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

7.5. Predlog imenovanja javne uslužbenke v uradniški naziv prvega kariernega razreda ‒ naziv prve stopnje: višji sekretar v Ministrstvu za pravosodje (PONOVNA OBRAVNAVA), 10006-185/2022Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

7.6. Predlog razrešitve nacionalnega koordinatorja za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma, Poročevalka: Petra Škofic

7.7. Predlog imenovanja nacionalnega koordinatorja za preprečevanje terorizma in nasilnega ekstremizma, Poročevalka: Petra Škofic