Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 18. seje Odbora za gospodarstvo

I. ZADEVE, KI JIH BO VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE PREDLOŽILA DRŽAVNEMU ZBORU REPUBLIKE SLOVENIJE

1. Predlog zakona o spremembi Zakona o izvajanju Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med nacionalnimi organi, odgovornimi za izvrševanje zakonodaje o varstvu potrošnikov – skrajšani postopek, Poročevalec: Matjaž Han

1A. Predlog soglasja k Predlogu amandmaja k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

2. Predlog resolucije o nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2023–2032, Poročevalec: Uroš Brežan

3. Poročilo o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za leto 2021, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

II. ZADEVE IZ PRISTOJNOSTI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3A. Predlog uredbe o pravnem nasledstvu Družbe za upravljanje terjatev bank, d. d., Poročevalec: Klemen Boštjančič

4. Predlog uredbe o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020, Poročevalka: Irena Šinko

5. Predlog uredbe o spremembi in dopolnitvah Uredbe o trajnostnih merilih za biogoriva in emisiji toplogrednih plinov goriv, Poročevalec: Uroš Brežan

6. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o državnem prostorskem načrtu za cesto G2-108 Hrastnik–Zidani Most in deviacijo ceste G1-5 Rimske Toplice–Zidani Most–Radeče, Poročevalec: Uroš Brežan

6A. Predlog uredbe o spremembi Uredbe o ustanovitvi lovišč s posebnim namenom v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Irena Šinko

6B. Predlog odloka o spremembah Odloka o loviščih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, Poročevalka: Irena Šinko

6C. Predlog odloka o spremembi Odloka o lovsko upravljavskih območjih v Republiki Sloveniji in njihovih mejah, Poročevalec: Irena Šinko

7. Predlog odloka o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023, Poročevalec: Uroš Brežan

8. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »FedEx Express Slovenija kurirske storitve d. o. o.«, Poročevalec: Matjaž Han

9. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »Styria Media Slovenija, založniško podjetje d. o. o.«, Poročevalec: Matjaž Han

10. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »Telemach Slovenija, širokopasovne komunikacije, d. o. o.«, Poročevalec: Matjaž Han

11. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede »Slovenija« v firmi družbe »Skuba Slovenija, podjetje za trgovino z rezervnimi deli za tovorna vozila, prikolice in avtobuse, d. o. o.«, Poročevalec: Matjaž Han

12. Predlog soglasja k uporabi presežka prihodkov nad odhodki Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije v letu 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

III. ZADEVE EU

13. Poročilo o možnostih koriščenja sredstev Solidarnostnega sklada Evropske unije za podporo ukrepom za blažitev posledic požara na Krasu, Poročevalec: Matjaž Han

14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v svetu članic Mednarodnega sveta za oljke (IOC), o trgovinskem standardu za oljčna olja in olja iz oljčnih tropin, Poročevalka: Irena Šinko

15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga Sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za sladkor glede pristopa Kraljevine Saudove Arabije k Mednarodnemu sporazumu o sladkorju iz leta 1992, Poročevalka: Irena Šinko

16. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga sklepa Sveta o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Mednarodnem svetu za žito v zvezi s spremembo poslovnika na podlagi Konvencije o trgovanju z žitom, 1995, glede obdobja veljavnosti pogodbe zunanjega revizorja, Poročevalka: Irena Šinko

17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta za zunanje zadeve (trgovina) 30. in 31. oktobra 2022 v Pragi, Poročevalec: Matjaž Han

18. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem zasedanju Sveta za konkurenčnost (notranji trg in industrija) 19. in 20. julija 2022 v Pragi, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

19. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za varstvo potrošnikov, 23. septembra 2022 v Pragi,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

20. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za konkurenčnost - notranji trg, industrija, raziskave in vesolje (notranji trg in industrija) 29. septembra 2022 v Bruslju,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

21. Poročilo o udeležbi delegacije Republike Slovenije na Izrednem zasedanju Sveta za energijo30. septembra 2022 v Bruslju, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

IV. ZADEVE S PODROČJA MEDNARODNIH ODNOSOV

22. Pobuda za sklenitev Večstranskega sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij v zvezi z aranžmaji za izogibanje enotnemu standardu poročanja in nepreglednimi strukturami offshore (MDR MCAA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

23. Predlog za spremembo podpisnika Sporazuma med pristojnimi organi o avtomatični izmenjavi informacij o dohodkih, pridobljenih prek digitalnih platform, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

24. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na Vrhu Berlinskega procesa 3. novembra 2022 v Berlinu, Poročevalka: Tanja Fajon

25. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 27. zasedanju Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (COP27) od 6. novembra do 18. novembra 2022 v Sharm El Sheikhu v Egiptu, Poročevalec: Uroš Brežan

26. Izhodišča za udeležbo Republike Slovenije na 14. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (Ramsar COP14), od 4. do 13. novembra 2022 v Ženevi, ter v Wuhanu, kjer bo med 4. in 7. novembrom 2022 potekal dogodek na visoki ravni, in 15. zasedanju Odbora za mediteranska mokrišča4. novembra 2022 v Ženevi, Poročevalec: Uroš Brežan

27. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na srečanju ministric in ministrov za promet alpskih držav ter na konferenci ministrov za okolje in promet Simplonske zaveze 26. in 27. oktobra 2022 v Brigu, Švica,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: mag. Bojan Kumer

28. Izhodišča za udeležbo Republike Slovenije na 19. zasedanju Konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo od 14. do 25. novembra 2022 v Panami, in 75. zasedanju Stalnega odbora Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), ki bo 13. novembra 2022 v Panami,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

29. Informacija o udeležbi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na letni evropski konferenci »Mir in kmetijstvo« 2022 27. in 28. oktobra 2022 v Novem mestu,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalka: Irena Šinko

V. ODGOVORI NA POSLANSKA VPRAŠANJA IN POBUDE

30. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Jožefa Lenarta v zvezi s preprečevanjem pranja denarja in financiranja terorizma v Republiki Sloveniji,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

31. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi s strategijo internacionalizacije slovenskega gospodarstva,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han

32. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Antona Šturbeja v zvezi z ustanovljeno delovno skupino »Gozd – les«, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Matjaž Han