Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 17. seje Komisije za administrativne zadeve in imenovanja

I. PREDLOGI RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

1. Predlog za prenos osnovnih sredstev na Mejnem prehodu Predel iz evidenc Ministrstva za javno upravo v evidence Ministrstva za notranje zadeve, Poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

2. Predlog odločitve o odtujitvi nepremičnine v k. o. 196/2 Trnovsko predmestje, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

2A. Predlog sklenitve Pogodbe z Mestno občino Koper o brezplačni odsvojitvi nepremičnine s parcelno številko 8/8 k. o. 2601 - Gabrovica zaradi ureditve lastniških razmerij na javnih cestah št. 2430-22-90009, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

3. Predlog sklenitve pogodbe o brezplačnem prenosu za ureditev zemljiškoknjižnega stanja nepremičnin v uporabi javnega raziskovalnega zavoda Inštitut za narodnostna vprašanja, Poročevalec: dr. Igor Papič

4. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč v k. o. 750 Vrhloga in v k. o. 751 Črešnjevec,  (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

5. Predlog določitve Direkcije Republike Slovenije za vode za upravljavca zemljišč na območju koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

II. PREDLOGI V UPRAVNIH IN SODNIH POSTOPKIH

6. Predlog odločbe o pritožbi pritožnika zoper sklep Ministrstva za okolje in prostor št. 35405-133/2021-ARSO-31 z dne 6. 6. 2022, Poročevalec: Uroš Brežan

7. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje Republike Slovenije pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije in Vrhovnim sodiščem Republike Slovenije v zadevi opr. št. I U 1136/2022 -11, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Uroš Brežan

8. Predlog odgovora Vlade Republike Slovenije na tožbo pod opr. št. I U 1136/2022, Poročevalec: Uroš Brežan

III. PREDLOGI ADMINISTRATIVNIH ZADEV

9. Predlog  soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost direktorju Inštituta za novejšo zgodovino iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

10. Predlog soglasja k določitvi dela plače za redno delovno uspešnost zaposlenim v plačni skupini B na Univerzi v Ljubljani iz naslova izvajanja javne službe za leto 2021, (DOKONČNA OBRAVNAVA), Poročevalec: dr. Igor Papič

IV. PREDLOGI IMENOVANJ

11. Predlog imenovanja generalnega sekretarja v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Poročevalka: Irena Šinko

11A. Predlog imenovanja direktorja Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

12. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje, Poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan

12A. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za razvojna sredstva v Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Poročevalec: Matjaž Han

13. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Šolskega centra Ljubljana, Poročevalec: dr. Igor Papič

14. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Srednje tehniške šole Koper, Poročevalec: dr. Igor Papič

15. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Biotehniške šole Maribor, Poročevalec: dr. Igor Papič

16. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Dvojezične srednje šole Lendava, Poročevalec: dr. Igor Papič

17. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Gimnazije Ptuj, Poročevalec: dr. Igor Papič

18. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Dijaški dom Lizike Jančar Maribor, Poročevalec: dr. Igor Papič

19. Predlog razrešitve in imenovanja članov Sveta Vlade Republike Slovenije za mladino, Poročevalec: dr. Igor Papič

20. Predlog o ustanovitvi Delovne skupine vlade za implementacijo Strategije skladnega upravljanja državne meje Republike Slovenije (IBM Strategija), Poročevalec: mag. Tatjana Bobnar

V. PREDLOGI ODLOČITEV KOMISIJE VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ADMINISTRATIVNE ZADEVE IN IMENOVANJA

21. Predlog dopolnitve Sklepa o soglasju državnemu sekretarju v Kabinetu predsednika Vlade  Republike Slovenije za opravljanje dopolnilnega dela, Poročevalka: Petra Škofic